"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2022
ระลึกถึง นักบุญโยอากิม และอันนา
บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1,10-15)           

เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด
คือบรรพบุรุษของเราตามลำดับมา
บรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีคุณธรรม
คุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืม
มรดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขาคืออยู่กับลูกหลาน
เชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา
ลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วย
เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป
ความรุ่งเรืองของเขาจะไม่ถูกลบล้างเลย
ศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบ
แต่ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู่ตลอดไป
ชุมชนต่างๆ จะประกาศปรีชาญาณของเขา
ที่ประชุมจะสรรเสริญเขา

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:16-17)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ส่วนท่านทั้งหลาย ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟัง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่ แต่ก็ไม่ได้ฟัง”

 

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก