"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2021
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:29-35)
             เมื่อโมเสสถือแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติสองแผ่นลงมาจากภูเขาซีนาย เขาไม่รู้ว่าใบหน้าของเขามีแสงเรืองเพราะเขาได้สนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้า อาโรนกับชาวอิสราเอลทั้งปวงมองดูโมเสสก็เห็นว่าใบหน้าของเขามีแสงเรือง เขาทั้งหลายกลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ แต่โมเสสเรียกอาโรนกับบรรดาหัวหน้าประชากรให้เข้ามาหา แล้วพูดกับเขา หลังจากนั้น ชาวอิสราเอลทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ โมเสสเล่าให้เขารู้ทุกอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่เขาบนภูเขาซีนาย


              เมื่อโมเสสพูดจบ เขาเอาผ้าคลุมมาปิดหน้าไว้ ทุกครั้งที่โมเสสเขาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสนทนากับพระองค์ เขาจะปลดผ้าคลุมหน้าออกจนกระทั่งเขากลับออกมา เมื่อเขาออกมา เขาจะเล่าให้ชาวอิสราเอลรู้ถึงพระบัญชาที่เขาได้รับ เมื่อชาวอิสราเอลมองใบหน้าของโมเสสก็เห็นใบหน้าของเขามีแสงเรือง แล้วโมเสสจะเอาผ้าคลุมปิดหน้าไว้ จนกว่าเขาจะเข้าไปสนทนากับพระองค์ในครั้งต่อไป

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 13:44-46)
              เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อนาแปลงนั้น
อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น”

ข้อคิด
              พระเยซูเจ้าทรงนำพระอาณาจักรสวรรค์มาให้ ยิ่งกว่าขุมทรัพย์ล้ำค่าและคุ้มค่ากับการสละทุกอย่างเพื่อได้มา คนที่เจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในนา ยินดีขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อนาทั้งแปลง เหมือนกับพบไข่มุกเม็ดงาม พร้อมจะขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อไขมุกเม็ดนั้น พระองค์ทรงชี้ให้เห็นท่าทีที่จำเป็นต้องมีเพื่อจะได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์ ท่าทีของการตั้งลำดับคุณค่าของชีวิตให้ถูกต้อง อะไรที่เป็นคุณค่าสูงสุด อะไรที่เป็นคุณค่ารองลงมา เริ่มจากคุณค่าฝ่ายกายกับคุณค่าฝ่ายจิตใจ เมื่อตั้งลำดับคุณค่าฝ่ายจิตใจเป็นใหญ่ จิตใจก็พร้อมรับพระอาณาจักรสวรรค์ และหากคุณค่าฝ่ายกายเป็นอุปสรรคในการเข้าอยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์ก็ต้องพร้อม “ขาย” พร้อมสละคุณค่าที่รองลงมา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก