"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข่าวดีและการประกาศข่าวดีในแบบใหม่

96.      สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงดำเนินตามแนวทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงให้ไว้ในพระสมณลิขิตเตือน Evangelii nuntiandi ว่าประชากรของพระเจ้าจำเป็นใช้วิธีการต่างๆในงานธรรมทูตสมัยใหม่[1] เมื่อเริ่มสหัสวรรษที่สามนี้ยังมีประชากรมากมายที่ยังไม่รู้จักข่าวดี และยังมีคริสตชนจำนวนมากที่ต้องการให้มีการประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ตนอีกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ถึงพลังของพระวรสารอย่างแท้จริง   มีพี่น้องคริสตชนจำนวนมากที่ "แม้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ยังมีความรู้อ่อนมากเรื่องพระวรสาร"[2] บ่อยครั้งทีเดียว ชาติต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อแข็งแรงและมีกระแสเรียกจำนวนมาก ได้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนไปเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมโลกียนิยมที่เลวร้าย[3] ความจำเป็นของการประกาศพระวรสารแบบใหม่ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้าข้าพเจ้าทรงตระหนักถึง จะต้องได้รับการตอกย้ำอย่างกล้าหาญ เพราะเรารู้แน่ถึงประสิทธิภาพของพระวาจาของพระเจ้า พระศาสนจักรซึ่งทราบดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และเชิญชวนคริสตชนทุกคนให้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งว่าการติดตามพระคริสตเจ้านั้นเป็นกิจการงดงามน่าทำ[1] Cfr Ioannes Paulus II, Litt.enc. Redemptoris mission (7 Decembris 1990): AAS 83 (1991), 294-340; Id., Litt.ap. Novo millennio ineunte (6 Ianuarii 2001), 40: AAS 93 (2001), 294-295.

[2] Propositio 38.

[3] Cfr Benedictus XVI, Homilia dum inaugruratur XII Coetus Generalis Ordinarius Synodi Episcoporum (5 Octobris 2008): AAS 100 (2008), 753-757.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก