"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ควรมีคู่มือแนะนำบทเทศน์

60.      การเทศน์ให้เหมาะกับหนังสือบทอ่านนับเป็นศิลปที่จำเป็นต้องปลูกฝัง ดังนั้น ตามคำขอร้องจากสภาสมัชชาครั้งก่อน[1] ข้าพเจ้าจึงขอผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องให้จัดเตรียมหนังสือคู่มือที่เหมาะสมในแนวเดียวกับคู่มือพิธีบูชาขอบพระคุณ[2] เพื่อช่วยศาสนบริกรให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด เช่นคู่มือแนะนำบทเทศน์ เพื่อให้ผู้เทศน์ได้รับความช่วยเหลือที่มีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติศาสนบริการของตน ดังที่นักบุญเยโรมเคยเตือนไว้ว่า การเทศน์ต้องควบคู่กับการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นพยานยืนยันด้วย "กิจการที่ท่านทำต้องไม่ขัดแย้งกับบทเทศน์ของท่าน มิฉะนั้นขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่ในโบสถ์ บางคนอาจคิดว่า ‘ทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติเช่นนี้เล่า' ...พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าต้องมีความคิดและคำพูดที่สอดคล้องกัน"[3]



[1] Cfr Benedictus XVI, Adhort.ap.postsynodalis Sacramentum caritatis (22 Februarii 2007), 93: AAS 99 (2007), 177.

[2] Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Compendium eucharisticum (25 Martii 2009), Città del Vaticano 2009.

[3] Epistu 52,7: CSEL 54, 426-427.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก