"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

อารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์นช่วยแนะนำ

5.       ข้าพเจ้าปรารถนาใช้พระสมณลิขิตเตือนฉบับนี้ ช่วยทำให้คำแนะนำของสมัชชามีผลจริงจังต่อชีวิตของพระศาสนจักร ให้แต่ละคนมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระคัมภีร์ อธิบายความหมายพระคัมภีร์ในการสอนคำสอนและพิธีกรรม ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ เพื่อพระคัมภีร์จะได้ไม่เป็นเพียงถ้อยคำของอดีต แต่เป็นถ้อยคำที่มีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากแสดงและพิจารณาผลงานของสมัชชานี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยคิดคำนึงอยู่เสมอถึงอารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 1:1-18) ที่สื่อให้เรารู้พื้นฐานของชีวิตของเราว่าพระวจนาตถ์ซึ่งประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา" (เทียบ ยน 1:14) ข้อความนี้วิเศษสุดเพราะสรุปสาระสำคัญทั้งหมดของความเชื่อในพระคริสตเจ้าไว้ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบและติดตามพระคริสตเจ้า ยอห์นซึ่งธรรมประเพณีบอกว่าเป็นศิษย์คนนั้น "ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก" (ยน 23:23; 20:2; 21:7,20) ได้มีความมั่นใจอย่างลึกซึ้งว่าพระเยซูเจ้าคือพระปรีชาญาณของพระเจ้าซึ่งรับสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระวจนาตถ์นิรันดรของพระเจ้า และทรงมาเป็นมนุษย์ที่ตายได้[1] ขอให้ยอห์น "ผู้ได้เห็นและมีความเชื่อ" (ยน 20:8) ช่วยพวกเราให้เอนกายชิดพระอุระของพระเยซูเจ้า (เทียบ ยน 13:25) ที่ "โลหิตและน้ำได้ไหลออกมา" (ยน 19:34) เป็นสัญลักษณ์ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร พวกเราจงปฏิบัติตามแบบฉบับของยอห์นอัครสาวกและผู้ได้รับการดลใจให้นิพนธ์พระคัมภีร์ ปล่อยให้พระจิตเจ้าทรงนำเราให้มีความรักต่อพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น ด้วยเถิด[1] Cfr. Benedictus XVI. Angelus (4 Januarii 2009): Insegnamenti V. 1 (2009), 13.
เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก