"ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน...ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี.." (1คร. 9:16-19,22-23)