ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 4:1-11 / ลก 11:1-4
        “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนา เหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” (ลก11:1) อังเยโล โยเซปเป้ รอนคัลลี่ เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวเกษตรกร ในตอนเหนือของประเทศอิตาลี พระองค์มีความภาคภูมิใจ ในสถาณะของครอบครัวมาก หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1904 อังเยโลได้ไปที่กรุงโรม เพื่อเรียนวิชากฎหมายของพระศาสนจักร ที่สุดพระองค์ได้เป็นเลขานุการของพระสังฆราช สอนเรื่องประวัติของพระศาสนจักรในบ้านเณร และได้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือวารสารของสังฆมณทล

        ในปี 1925 ได้เป็นสมณะทูต ในระหว่างสรงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้มีโอกาสช่วยชีวิตชาวยิวประมาณ 24000 คน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล และที่สุดได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ขณะมีพระชนม์มายุย่างเข้า 78 พรรษา ได้ออกสมณสาส์น “Mother and Teacher:มารดาและครู” (1961) และ “Peace on earth:สันติภาพบนแผ่นดิน” (1963) พระองค์ทรงทำให้ทุกคนแปลกใจ ที่เชื่อว่าพระองค์คงเป็นพระสันตะปาปา ที่เข้ามาขัดตาทัพแค่นั้น แต่พระองค์กลับเรียกประชุมสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-1965)

       ในขณะที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์ได้กล่าวว่า “พระวรสารมิได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นเราเอง ที่เข้าใจพระวรสารดีขึ้น เป็นต้นสำหรับคนที่เจริญชีวิตตามนั้น เหมือนอย่างตัวข้าพเจ้าเอง ที่รู้ว่าเวลาที่จะอ่านเครื่องหมายกาลเวลา มาถึงแล้ว ที่จะฉวยโอกาสและมองไปข้างหน้า” พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1963 ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี ในปี 2000 และได้รบแต่งตั้งเป็นนักบุญ พร้อมกับพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิสในปี 2014...วันฉลองของพระอง คือ วันที่ 11 ตุลาคม ที่เป็นวันเริ่มประชุมสังคายนาวาติกันวาระแรก..ไม่ใช่วันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ..พระองค์เคยตรัสว่า”แม้ข้าพเจ้าเกิดมายากจน แต่เป็นคนที่คนที่มีเกียรติและสุภาพถ่อมตน และข้าพเจ้าภูมิใจที่ตายอย่างยากจน”. ..”ข้าพเจ้ามองดูตาของท่าน และมองเห็นท่าน ข้าพเจ้ามองหัวใจของท่าน และมอบหัวใจข้าพเจ้าไว้ใกล้หัวใจของท่าน...สันติภาพที่แท้จริงของนานาชาติ มิใช่การมีอาวุธเท่ากัน แต่มีความไว้วางใจให้แก่กันและกัน