"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
 
ลก 19:1-10…
1พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น 2ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี 3เขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ย 4เขาจึงวิ่งนำหน้าไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้า 5เพราะพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั่น ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้”

6เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี 7ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บ้านคนบาป” 8ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” 9พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย 10บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและช่วยคนเลวทรามเสียไปให้รอดพ้น”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนั้น พระเยซูเสด็จที่เยรีโค...พระองค์เสด็จมาพร้อมกับความต้องการของทุกคนที่จะพบพระเยซู แต่ซักเคียสคนเก็บภาษีร่ำรวย (อาจจะโกงบ้าง) ร่างเตี้ย เป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะเขาเป็นคนบาปสำหรับชาวยิว อาชีพเก็บภาษีมักจะมีสิ่งที่มาพร้อมด้วยคือการฉ้อโกงหรือร่ำรวยเกินไป... ใครๆ ก็รู้ว่าคนเก็บภาษีคือคนบาปในสายตาของชาวยิวจริงๆ

• แต่วันนั้นที่เยรีโค... หัวหน้าคนเก็บภาษีคือซักเคียส..เขาอยากเห็นพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จผ่านมา...ที่เมืองนั้น
o “ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี
o เขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ย
o เขาจึงวิ่งนำหน้าไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้า”

• สิ่งที่พ่อเห็นและชวนให้คิดไตร่ตรองจริงๆ เพราะซักเคียสเขาพยายามและอยากรู้จักพระเยซูเจ้าว่าพระองค์คือใคร ความงดงามของการนำเสนอของลูกาคือความอยากรู้จักพระองค์ อยากได้เห็นพระองค์ แม้เขามีความจำกัดทางภายภาพ “เขาตัวเตี้ย”

• แต่พ่อชอบมากที่ได้เห็นความปรารถนาของเขาที่จะได้เห็นพระเยซูเจ้า... เขามีความจำกัดทากายภาพที่ร่างเตี้ยไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้.. แต่เขาไม่ยอมแพ้ความจำกัดนั้น... นักบุญลูกาชี้ให้เห็นว่าที่เยรีโคนี้มีซักเคียสที่พยายามจะได้เห็นพระเยซู ความจำกัดทางกายภาพหยุดเขา แต่เขาผ่าความจำกัดทางกายภาพของตนที่จะได้เห็นพระเยซู
o เขาวิ่งนำหน้าไป
o เขาปีนต้นมะเดื่อเทศเพื่อเห็นพระเยซู

• พี่น้องที่รัก พ่อชอบภาพที่พระวรสารนักบุญลูกาให้กับเราในวันนี้..
o ซักเคียสอยากเห็นพระเยซูเจ้าจริงๆ และเขาเอาชนะความจำกัดของตน (พ่อเคยไปที่เยรีโค มีต้นมะเดื่อเทศ ถ้าขึ้นไปบนต้น ก็จะสูงหน่อย อยู่เหนือศีรษะของทุกคนและรอมองเห็นพระเยซูเจ้าได้แน่นอน)
o พระวรสารวันนี้กำลังสอนพ่อเองให้กระหายหาพระเยซูเจ้า อยากเห็นพระเยซูเจ้าในปัจจุบัน เห็นพระองค์ได้ในเพื่อนพี่น้องแม้ว่าปัจจุบันมีความจำกัดมากจริงๆ มากกว่าความจำกัดทางกายภาพ แต่ในทุกๆมิติ ทางสังคม การเมือง และแม้แต่ศาสนาบางครั้งจำกัดการมองเห็นพระเจ้า แต่กลับสอนให้มองเห็นแต่ศัตรูจนพี่น้องร่วมโลกเพียงต่างศาสนาก็กลับมองเป็นศัตรูที่ต้องทำลาย ช่างเป็นสภาพความเขลาและจำกายทางปัญญา ความเชื่อ และศาสนาจอมปลอมจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้น

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากให้เราได้วิ่งไปเพื่อเห็นพระเยซูในโลกปัจจุบันให้ได้ครับ
o ต้องพยายามวิ่งไปให้เกินความจำกัดของเราเอง ความจำกัดทางสังคม แม้แต่ศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้ได้เห็นพระเยซูเจ้าและชื่นชมพระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนให้จงได้ เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นภาพลักษณ์และความเหมือนพระเจ้านะครับ
o พ่อเห็นภาพของซักเคียส... ที่ปรารถนาจะเห็นพระเยซูแล้วพ่อสุขใจ อยากให้พ่อเองและเราทุกคนได้รู้ว่าพระเยซูเจ้าคือเป้าหมายสูงสุดของเราที่เราต้องพบให้ได้
o เราต้องพยายามพบพระเยซูเจ้าในปัจจุบัน การพบพระเยซูเจ้าในพี่น้องผู้ยากไร้ชายขอบของเรา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของพระวรสารนักบุญลูกาอยู่แล้ว... พระองค์เสด็จมาเพื่อตามหาคนบาป มาแสวงหาคนบาป วันนั้น ที่เยรีโค ซักเคียสได้พบความรอดพ้นในพระเยซูเจ้าจริงๆ

• เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต้นมะเดื่อที่ซักเคียสอยู่บนต้นไม้นั้น... พระเยซูเจ้าได้ทรงหยุดพระดำเนินและเรียกซักเคียส ซึ่งความน่าประทับใจมากคือพระองค์ทรงเรียกชื่อเขา “ซักเคียส” และพระองค์ตรัสว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้”
o พระวาจาที่งดงามที่สุด พระองค์เรียกชื่อเขาและสั่งให้รีบลงมาและพระองค์ประกาศชัดเจน “เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้”
o ซักเคียสดีใจที่สุด เขารีบลงมาจากต้นไม้และรีบต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างมีความสุขที่สุดแน่ๆ เรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลย

• และวันนั้น คนที่เยรีโคก็บ่นว่าและดูเหมือนรับไม่ได้ที่พระเยซูเจ้าได้เข้าไปในบ้านของซักเคียส และดูเหมือนเสียงบ่นคงดังลั่นเยรีโค แต่ทว่า.. ในบ้านของซักเคียส การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นจริงๆ
o “ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บ้านคนบาป”
o ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน
o และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า”

• การได้ตอนรับ ได้พบพระเยซูเจ้านำการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับใจมาสู่ซักเคียส ไม่ใช่เพียงการกลับใจ แต่เขากลับใจกว้างอย่างยิ่ง เพราะเขาเป็นคนร่ำรวย (ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเขาโกงมา แต่เขาร่ำรวยด้วย)
o ประการแรก สิ่งที่เขามีเขาจะให้ครึ่งหนึ่งแก่คนยากจน... นี่คอการเปลี่ยนแปลที่เห็นได้ชัด คือ เขาใจกว้างทันทีที่ได้พบพระองค์ เมื่อเขาได้ต้อนรับพระองค์ เขาเปิดกว้างและประกาศมอบครึ่งหนึ่งของความร่ำรวยของตนให้คนยากจน...
o ประการที่สอง เขาได้ประกาศชดใช้ ประกาศว่า...ถ้าเขาได้โกงใครมา เขาสำนึกและจะชดใช้ให้ไม่เพียงชดใช้ธรรมดา แต่ชดใช้สี่เท่า... นี่คือประเด็นที่สวยงาม

• ที่เยรีโค เมื่อพระองค์ทรงหยุดเดินและเรียกซักเคียส พระองค์เสด็จเข้าบ้านซักเคียส... และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในตัวซักเคียส... สองอย่างที่พ่อเห็นชัดเจนจริงๆคือ
o ความใจกว้าง เมตตา และแบ่งปัน ถึงครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติความร่ำรวยที่มี เขาพร้อมจะแบ่งปันให้คนยากจนโดยทันที
o การชดใช้... ถ้าเขาได้โกงใครมา การได้พบพระเยซูเจ้าทำให้เกิดการชดใช้ ไม่เพียงชดใช้สิ่งที่โกงมา แต่เป็นสี่เท่าที่เขาจะชดใช้ให้

• เพราะการได้พบพระเยซูเจ้า การกลับใจปรากฎเป็นความใจกว้างที่สุดและประกาศการชดใช้ให้สมกับที่ควรชดใช้และมากกว่าด้วย... และวันนั้นที่บ้านซักเคียส พระเยซูเจ้าประกาศว่า “พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและช่วยคนเลวทรามเสียไปให้รอดพ้น”

• พี่น้องที่รัก นี่คือจุดประสงค์ของการเสด็จมาของพระเยซูพระบุตรแห่งมนุษย์
o เพื่อให้มนุษย์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากความจำกัดของตนจริงๆ ความเตี้ย ความฉ้อโกง ของซักเคียส เขาได้ผ่าความจำกัดของตนเพราะได้พบพระเยซูเจ้า
o นี่คือจุดประสงค์ของพระวรสารนักบุญลูกาจริงๆครับ

• พี่น้องที่รักครับ... “ความเชื่อคือการพบปะพระคริสตเจ้า” เป็นการพบปะแบบบุคคลกับบุคคล พระองค์คือพระบุคคลที่เราได้รัก ได้พบ และได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนง.. พ่อขอสรุปว่าพระวรสารวันนี้สอนเตือนเราเด็ดขาดว่า... เมื่อเราได้เป็นคริสตชน เราได้พบพระเยซูเจ้าในพระวาจา ในศีลมหาสนิทและในการภาวนา ดังนั้น จำเป็นมากที่เราต้องพบพระองค์แบบบุคคลชัดเจน...ในเพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้ชายของสังคม บรรดาคนบาปที่ต้องการพระเมตตา เพราะการพบกันนี้จะนำความรอดพ้นมาให้ทุกนยอย่างแน่นอนครับ...

• ให้เราจงออกจากความจำกัดของเราแต่ละคน ออกจากตนเอง ความรักตนเองเกินไปจนเอาแต่ใจตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นถือมั่นคนเองจนเห็นแก่ตัวและปัจเจกนิยมสุดโต่ง... จนปิดใจตนเอง...
o ถึงเวลาเปิดใจครับ
o ถึงเวลาออกจากความจำกัดของตนเพื่อได้เห็นพระองค์ ได้ต้อนรับพระองค์ในบ้านแห่งดวงใจของเราครับ
o ถึงเวลาที่เราต้องเมตตาและใจกว้างที่สุดเลยนะครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพรให้เราได้ต้อนรับพระองค์ในเพื่อนพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเรานะครับ.. เราต้องเป็น “พระศาสนจักรที่ยากจน อยู่เคียงข้างคนจน” ให้มากกว่าที่เคยจริงๆครับ...”

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์