"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ลก 18:1-8…

1พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย 2พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด 3หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด’ 4ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า ‘แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด

5แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา’”
6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ 7แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ 8เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ... ไม่ช้าและไม่สาย ไม่เร่งร้อนตามใจฉัน ทรงดี ดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอ”

• พ่อเริ่มการอธิบายพระวาจาวันนี้ด้วยส่วนหนึ่งของเพลงสรรเสริญของพี่น้องคริสเตียน เป็นเพลงที่พ่อเคยฟังช่วงหนึ่งและชอบมาก ฟังในรถบ่อยๆจนขึ้นใจ และรู้ว่าพระเจ้าดีเหลือเกิน พระองค์ทรงดี แต่ไม่ตามใจ แต่ทรงช่วยเสมอ และพระหัตถ์ของพระองค์มาทันเวลาเสมอ... ตอบสนองความจริงของพระคัมภีร์ที่ว่า “พระเจ้าจะไม่ทรงรอช้า แต่จะทรงช่วยเหลือบรรดาคนยากไร้ชายขอบที่ร้องหาพระเจ้า”

• พระวรสารวันนี้ ลก 18:1-8 ความคิดที่พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเหลือเขาทันทีหรือ เมื่อคนที่ลำบากหรือถูกกดขี่ได้ร้องหาพระเจ้า ความคิดนี้มาจากหนังสือบุตรสิรา บสร 35:18-19 “พระเจ้าจะไม่ทรงชักช้าที่จะช่วยเหลือคนยากจนที่ถูกข่มเหง”

• พระเยซูเจ้าได้เล่าอุปมาเรื่องของผู้พิพากษาคนนั้นที่ไมได้ตัดสินความให้กับหญิงหม้าย... ขณะที่นางมาร้องขอความเป็นธรรมยาวนาน
o “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด
o หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด’”

• เราพบว่า เรื่องนี้เป็นอุปมาที่ต้องการให้เห็นว่าสองบุคคล
o “ผู้พิพากษา” ในอุปมาคนนี้ถูกนำเสนอให้เห็นว่าเขาเป็นคนตรงมากแน่ในการตัดสิน ด้วยถ้อยคำที่อุปมาของพระเยซูเจ้าเล่าว่า “เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด” ประโยคนี้ทำให้เห็นว่าการตัดสินนั้นต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการสู้คดี... ถ้าเป็นสำนวนไทยเราคงต้องบอกว่า “ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม” คือเป็นคนตรงที่สุด ตัดสินแบบไม่มีอคติใดๆเลย
o “หญิงหม้าย” เธอเป็นหม้าย ความเป็นหญิงหม้ายในสังคมชาวยิวในพระคัมภีร์ คือเครื่องหมายของคนชายขอบสังคม ไม่มีอะไรที่จะต่อรอง ไม่มีอำนาจใดๆ และเสียงของเธอก็ไร้ความหมายเพราะไม่มีสามีที่จะปกป้อง เป็นหลักประกันทางบ้านเมือง ทางศาสนาก็ไม่มีน้ำหนักใดๆในทางกรณีต่างๆ แต่สิ่งที่นางมีคือการร้องขอความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเรียกว่า “น่ารำคราญ”

• ดิ้นรนร้องขอของนางได้ผลต่อจิตใจของผู้พิพากษาคนนี้ พระคัมภีร์เล่าถึงผู้พิพากษาคนนี้ว่าเขา “จึงคิดว่า ‘แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา’””
o พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนเราให้ไม่หยุดที่จะร้องขอ ร้องภาวนา และภาวนาจากความขาดหรือความต่ำต้อย จากความไม่สามารถของเรา
o หญิงหม้าย ร้องขอ เพราะนางไม่สามารถทำได้เอง ไม่สามารถเพราะนาไม่ใช่ผู้พิพากษา และไม่สามารถเลยเพราะนางเป็นหญิงหม้ายที่ในบริบททางสังคมและศาสนาในพระคัมภีร์นั้นไม่มีอะไรจะต่อรอง ไม่มีอำนาจใดๆจะเรียกร้องเอาเสียเลย... นางมีสิ่งเดียวคือความพยายาม อดทน และร้องขอไม่หยุดหย่อนจน “น่ารำคราญ” ในสายตาของผู้พิพากษา และที่สุด เขาก็ตัดสินใจเพื่ออย่างน้อยตัดความรำคราญจึงได้ตัดสินคดีความขของนางให้พ้นๆไปจากความน่ารำคราญ... แต่พี่น้องต้องไม่ลืมว่าผู้พิพากษาคนนี้เที่ยงตรง และไม่เกรงหน้าใคร... แต่ที่สุด ยอมจัดการคดีให้เสียงขอร้องขอหญิงหมายที่นางคงมาร้อง ร้อง ร้องขอโดยตลอด

• พี่น้องที่รัก จำได้ไหมครับว่าพระคัมภีร์ในพระวรสารนั้น...พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า
o “ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้”
o “พระอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆ”
o “ปล่อยเด็กเข้ามาหาเราเถิดอย่าห้ามเขาเลย เพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็ฯของคนเช่นเด็กเล็ก”

• พี่น้องที่รัก อุปมาของพระเยซูกำลังสอนเราให้วิงวอนของพระอาณาจักรของพระเจ้า ขอพระประสงค์หรือการปกครองของพระองค์จงมาถึง...อุปมาสรุปว่า...
o องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ
o แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ
o เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”

• พ่อขอให้เราเป็นเหมือนลูกน้อยที่ไม่มีอะไรจะต่อรองกับพระเจ้า นอกจากความเป็นบุตรของพระองค์ เชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าองค์ความรัก และขอให้เราได้มั่นใจที่จะ “รักและวิงวอนขอพระองค์เสมอในความจำเป็นเพื่อชีวิตคริสตชนของเรา และเพื่อชีวิตฝ่ายกายและจิตใจของเรานะครับ”

• พี่น้องที่รัก วิงวอนขอพระเจ้าภาวนาเสมอ และพระเจ้าจะทรงดีกับเรา และแม้ไม่ตามใจเราอย่างที่เราอยากได้ทุกอย่าง แต่พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างว่าอะไรดีที่สุด... และจะประทานให้เพื่อความดีจริงๆของเรา แม้ไม่ตามใจเราแต่ทรงทันเวลาเสมอไป.. ทรงดีเสมอครับ... วอนขอพระองค์ดุจเด็กน้อยน่ารักที่มีความสุข วิงวอนพระเจ้าเสมอเถอะ เพราะเราเป็นลูก เรามีสิทธิ์อย่างหนึ่งคือวิงวอนขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราครับ...

• ที่สุดรู้ไหมทำไมเราต้องขอเสมอ วิงวอนเสมอ... เหอะๆๆๆ เพราะ “เราเป็นลูก” การร้องขอเสมอคือการประกาศถึง “ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่สุดระหว่างเรากับพระเจ้าครับ” ยิ่งเราวิงวอนได้ เรายิ่งประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า และพระองค์จะไม่ฟังและช่วยเหลือเราได้อย่างไรกัน

• หมั่นภาวนาเสมอนะครับ... เพราะในการภาวนา เราประกาศความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระองค์ครับ... ขอพระเจ้าอวยพร

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์