"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ลก 17:20-25…
    20เมื่อชาวฟาริสีทูลถามว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้ามิได้มาอย่างที่จะสังเกตเห็นได้ 21จะไม่มีใครพูดว่า ‘พระอาณาจักรอยู่ที่นี่ หรืออยู่ที่นั่น’ เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว”


22พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เวลานั้นจะมาถึงเมื่อท่านปรารถนาเห็นวันของบุตรแห่งมนุษย์ แม้เพียงวันเดียว แต่จะไม่ได้เห็น 23จะมีหลายคนกล่าวกับท่านว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นั่น’ หรือ ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นี่’ ท่านอย่าออกไป อย่าตามไป 24เพราะเมื่อสายฟ้าแลบ ย่อมส่องสว่างจากขอบฟ้าหนึ่งไปถึงอีกขอบฟ้าหนึ่งฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเสด็จมาในวันของพระองค์ฉันนั้น 25แต่ก่อนจะถึงวันนั้น บุตรแห่งมนุษย์จำเป็นต้องรับการทรมานอย่างมาก และจำเป็นที่คนยุคนี้ไม่ยอมรับพระองค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เมื่อใกล้ปลายปีพีธีกรรม วันอาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรมของเราคือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 34 ซึ่งเวลานี้ เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 32 แล้ว เหลืออีกเพียงสองสัปดาห์เท่านั้น... บรรยากาศของปลายปีพิธีกรรมคือการเรียกร้องในพระวาจาที่พิธีกรรมจัดไว้ให้เราได้คิดถึงการตัดสิน ช่วงเวลาสุดท้าย และคิดถึงพระอาณาจักรสวรรค์หรือพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ การปกครองด้วยความรักเปี่ยมล้น และความอาณาจักรแห่งความยุติธรรมและสันติสุขนิรันดร

• ดังนั้น พระวาจาของพระเจ้าก็จะเน้นเรื่องของ “พระอาณาจักร” “วันเวลาที่จะมาถึง” ก็เป็นธรรมดา เพราะเรามนุษย์คนทำงานก็รอวันเวลาของปลายปีและรอปีใหม่กันอยู่เสมอเช่นเดียวกัน และสำหรับคนทำงาน มนุษย์เงินเดือนสิ่งที่รอคอยคือวันหยุด วันฉลอง และโบนัส หรือเจ้าของกิจการคือผลกำไรที่สรุปได้และเพื่อเห็นค่าแรงค่าเหนื่อยและการทำงานของตนเอง นี่ก็เป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับ

• สำหรับเรา “พระศาสนจักร” บทบาทของเราคือเป็นเกลือดองโลก เป็นแสงสว่างส่องโลก เราเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า เรามีหน้าที่ร่วมกับพระเยซูเจ้าเพื่อสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ เป็นอาณาจักรแห่งยุติธรรม ความรักเมตตา และสันติสุด โดยมีศรัทธาและการยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์นิรันดรสำหรับพระอาณาจักรพระเจ้านี้ตลอดไป เราจึงกำลังร้อง รอคอย อัญเชิญในพระเยซูเจ้าเสด็จมาในชีวิตประจำวันของเรา และในวาระสุดท้ายของชีวิตและของมนุษยชาติ

• แต่อาณาจักรนี้อยู่ไหน จะมาถึงเมื่อใดหนอ... โลกนี้ยุติธรรมแล้วหรือ มีหรือความยุติธรรมแท้ ความเมตตา ความรักนิรันดรและสันติสุขแท้จริง ไม่หลอกลวง ไม่โกหก ไม่เฟคมายา ฯลฯ เมื่อใดหนอพระอาณาจักรของพระเจ้าหรือการปกครองของพระเจ้าจะมาถึงจริงๆ เราก็สวดภาวนา “ข้าแต่พระบิดา” ทุกวัน ข้อความหนึ่งที่เราภาวนาคือ “พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินดังในสวรรค์” เราก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วเมื่อไรพระอาณาจักรจะมาถึงเล่าหนอ

• พี่น้องที่รัก...คำตอบขอพระเยซูเจ้าต่อคำถามในพระวรสารวันนี้ทำให้เราต้องได้คิดจริงๆ
o “เมื่อชาวฟาริสีทูลถามว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด”
o พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้ามิได้มาอย่างที่จะสังเกตเห็นได้ จะไม่มีใครพูดว่า ‘พระอาณาจักรอยู่ที่นี่ หรืออยู่ที่นั่น’ เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว””

• พ่อก็คิดเสมอเราสวดกันทุกวัน ทั้งวัน “พระอาณาจักรจงมาถึง” และบ่อยครั้งเราก็ภาวนาสวด แหงนหน้าเรามองฟ้า (ชาวยิวเวลาภาวนาถึงพระบิดาเจ้าสวรรค์ เขาเรียก “อับบา” ภาษาฮีบรูชัดมาก “อับบา เดบัชชามายอาห์” พระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ แล้วเขาก็ต้องจ้องมองฟ้า หรือยกสายตาขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือติดเพดาศาลาธรรม เหมือนเราเวลาสวดบางทีเราก็ตาเหลือกมองฟ้า แต่ติดเพดาวัดเพดานบ้านเหมือนกัน) คำถามของพ่อได้รับคำตอบ “พระอาณาจักรจะมาถึงเมื่อใด” คือ คำตอบของพระเยซูเจ้า “เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว”

• น่าจะเป็นความจริงที่ว่า ในพระวรสารเราก็พบฟาริสีกับคนเก็บภาษีภาวนาในพระวิหาร ฟาริสียืนขึ้นมองฟ้าภาวนาภูมิใจถึงพระเจ้าด้านหน้า.... ส่วนคนเก็บภาษี พระคัมภีร์บันทึกว่าเขาซบหน้าลงกับพื้น ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นและได้แต่ภาวนาร้องขอความเมตตาเพราะเขาเป็นคนบาป และเมื่อกลับไปบ้าน พระเยซูเจ้าผู้เล่าอุปมานี้สรุปว่าคนเก็บภาษีคนนั้นได้รับความชอบธรรม...

• ปัญหาคือ “แหงนหน้ามองฟ้าหาพระเจ้าหาพระอาณาจักรพระเจ้า แต่ลืมหันไปมองพี่น้องรอบข้าง...เพราะพวกเขาคือพระอาณาจักรของพระเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจนว่า “เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว” ข้อความนี้มีหลายความหมายอย่างน่าสนใจ
o พระอาณาจักรของพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้า และพระเยซูคือพระเจ้า การมีพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด ที่นั่นก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้า กล่าวได้ว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเรา นับจากวันที่พระองค์บังเกิดมาที่เบธเลเฮมแล้ว และสูงเด่นเมื่อสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรค์พร้อมกับประทานพระจิตเจ้าให้กับพระศาสนจักรคือเราทุกคน... ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเราตลอดไป
o พระอาณาจักรของพระเจ้า คือ พี่น้องผู้มีความเชื่อที่เราต้องเหลียวมองใส่ใจ ที่ใดที่ความรัก ความยุติธรรม และสันติสุข พระเจ้า การปกครองของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นแล้ว ตราบใดที่เราเจริญชีวิตเป็นเกลือดองโลก เป็นแสงสว่างส่องโลก ด้วยกิจการดี ความรักเมตตา เราก็กำลังร่วมกันสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้า ณ ปัจจุบัน ในทุกแห่งอยู่แล้ว
o พี่น้องผู้ยากไร้ คนบาป คนชายขอบสังคม ทุกคน ก็เป็นสมาชิกถาวรแท้จริงของพระอาณาจักรพระเจ้า การถูกกระทำอยุติธรรมใดๆ หรือการไร้ซึ่งความรักเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ เป็นการเป็นอริศัตรูกับพระอาณาจักรของพระเจ้า ดังนั้น เราศิษย์พระคริสตเจ้าต้องพยายามที่จะประกาศความยุติธรรม ความรัก สันติ และความเมตตาไมสิ้นสุดของพระเจ้าผ่านทางกิจการดีของเราเพื่อทุกคนจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ (เทียบ มธ 5:16) กิจการดี คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มขึ้นแล้ว
o พระอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้อยู่บนฟ้า สุดขอบฟ้าที่ต้องแสวงหา เชื่อพ่อเถอะครับ... พระเยซูเจ้าตรัสชัดเจน... อยู่ท่ามกลางเราแล้ว ณ เวลานี้จริงๆ คือ เราทุกคนที่ดำเนินชีวิตในความรักเมตตา ในความยุติธรรมและสันติ พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นครับ

• สรุป พระศาสนจักร คือ เราคริสตชนทุกคนนี่แหละที่กำลังเป็นเกลือดองโลก (อย่าลืมนะ ถ้าเกลือเสียความเค็ม พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ไม่มีประโยชน์นอกจากทิ้งให้คนเหยียบย่ำ) พ่อไตร่ตรองจริงๆ บทบาทของเรา “พระศาสนจักรคาทอลิก” ในโลก คริสตชนฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ ถ้าชีวิตเป็นเกลือที่จืด ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพของการรักษาบาดแผล เยียวยาบาดแผล การเก็บรักษามิให้เน่าเสีย และเพิ่มรสชาด ถ้าไม่มีคุณภาพก็ควรทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...
o ชีวิตที่ไม่มีคุณภาพของคริสตชนในการสถาปนาพระอาณาจักรแห่งความรักเมตตาและยุติธรรม ชีวิตพระสงฆ์นักบวชที่จืดชืดเหมือนเกลือสูญเสียความเค็ม เสียคุณภาพที่จะเยียวยารักษาถนอมรักษาความดีของสังคม... หรือฆ่าเชื้อโรคร้ายของสังคม... ชีวิตที่ไม่มีคุณภาพแห่งความรัก การรักษาเยียวยาบาดแผล และถนอมเอกภาพ เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพ และคนก็จะเหยียบย่ำพระศาสนจักร ทำให้พระศาสนจักรเป็นที่ตำหนิและน่าเศร้าใจ... และไม่ง่ายด้วยสิที่จะนำ “เกลือจืด” กลับมาทำให้เค็มอีก และ “เกลือนั้นก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากทิ้งให้คนเหียบย่ำ” (เทียบ มธ 5:13 และ มก 9:49-50)
o ชีวิตคริสตชนที่เป็นแสงสว่างที่มีพลังจะทำให้สังคมและเห็นความจริง และเห็นตัวเราสมาชิกพระศาสนจักร พระสงฆ์ นักบวช คริสตชน อย่างเป็นความจริง ไม่ซ่อนไว้ใต้ถังเหมือนตะเกียงที่จุดแล้วซ่อนไว้ แสงสว่างนี้จะทำให้คนอื่นเห็นเรา เราเห็นคนอื่น และไม่สะดุด (Skandalos, Scandalum, Scandal) คือ ไม่สะดุดและไม่เป็นที่สะดุด โปร่งใสเห็นได้ชัด เพราะเราคือ “แสง” โดยเฉพาะ “แสงแห่งธรรมความรักความจริงและความดี ปรากฎโดดเด่นในความเมตตากรุณา”

• พี่น้องที่รักครับ... ไม่ต้องวิ่งไปหาพระอาณาจักรพระเจ้าให้เหนื่อยจนสุดขอบฟ้า ไม่ต้องแหงนหน้าจนคอเคล็ดหน้ามืด ยอมรับความจริงว่าพระเยซูคริสตเจ้าคือพระราชาแห่พระอาณาจักร คือ พระราชาแห่งความรักเมตตา ยุติธรรมและสันติ ราชาที่ทรงมอบชีวิตเป็นแบบอย่างแห่งความรักเพื่อดองโลกให้เหมือนพระองค์ โดยอาศัย “เราทุกคน” ครับ คริสตชนทุกคน นักบวชพระสงฆ์ต้องเด่นชัดนะครับ เมตตา รัก ยุติธรรม สันติ เอกภาพ เยียวยาบาดแผลของสังคม เราต้องรวมกันเป็น “ครอบครัวของพระศาสนจักรเพื่อให้กำเนิดความรักความยุติธรรม และเป็นครอบครัว บ้านแห่งการรักษาเยียวยาบาดแผลที่เจ็บปวดของสังคมและกระทบมวลพี่น้องของเราทุกคน...

• ยกสายตาภาวนาเชิญพระอาณาจักรจงมาถึง... และยื่นมือออกไปเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกัน และหัวใจของการสร้างพระอาณาจักรนั้น คือ เอกภาพและการคืนดี การให้อภัยไม่สิ้นสุดเสมอไปนะครับ...ขอพระเจ้าองค์ความรักประทับอยู่กับทุกท่าน ขอพระอาณาจักรมาถึงท่านวันนี้ในความรัก ความจริง ความยุติธรรมความเมตตาและสันติสุข โดยเฉพาะ “การให้อภัย” แก่กันและกันครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 2:1ก, 12-22) ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้เหตุผลผิดๆ คิดว่า “เราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเรา เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้าเรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเขาเป็นการติเตียนความรู้สึกนึกคิดของเราเพียงแต่เห็นเขา เราก็ทนไม่ได้ เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่นความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามาก เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่า เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเขาประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดท้าย อวดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขาเราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่ เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรูเราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขา...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 32:7-14) ในครั้งนั้น...
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 49:8-15) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 47:1-9, 12)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8...
“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (1)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) 1432พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ “เกทเสมนี” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนา”...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(3)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. นักบุญเปโตรยอมรับว่า แม้ทุกคนอาจสะดุดล้มแต่เขาจะไม่สะดุมล้มเลย เพราะเขาไม่เป็นเหมือนผู้อื่น...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(2)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา" ถ้าแปลพระวาจาประโยคนี้ตามตัวอักษรจะได้ว่า...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(1)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31) 1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 469 คนที่มีความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 469 คนที่มีความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์