"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ลก 1415-24…
       15ผู้ร่วมโต๊ะคนหนึ่งได้ยินเช่นนี้จึงทูลพระองค์ว่า “ผู้ที่กินอาหารในพระอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุข” 16พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจำนวนมาก 17เมื่อถึงเวลางาน เขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่า ‘เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว’

18แต่ทุกคนต่างขอตัว คนแรกพูดว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่ง จำเป็นต้องไปดู จึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้’ 19อีกคนหนึ่งพูดว่า ‘ข้าพเจ้าซื้อโคไว้ห้าคู่ กำลังจะไปทดลองใช้งาน จึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้’ 20อีกคนหนึ่งพูดว่า ‘ข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงาน จึงมาไม่ได้’

21ผู้รับใช้กลับมารายงานทุกอย่างแก่นายของตน นายโกรธมาก พูดกับผู้รับใช้ว่า ‘จงรีบออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมือง จงพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่เถิด’ 22ผู้รับใช้กลับมาบอกนายว่า ‘นายขอรับ ข้าพเจ้าทำตามคำสั่งของท่านแล้ว แต่ยังมีที่ว่างอีก’ 23นายจึงบอกผู้รับใช้ว่า ‘จงออกไปตามทางเดินและตามรั้วต้นไม้ เร่งเร้าผู้คนให้เข้ามาเพื่อทำให้คนเต็มบ้านของเรา 24เราบอกท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ลิ้มรสอาหารของเรา’”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าที่เราอ่านในมิสซาวันนี้ เราได้ยินอยู่บ่อยๆ “ผู้ร่วมโต๊ะคนหนึ่งได้ยินเช่นนี้จึงทูลพระองค์ว่า “ผู้ที่กินอาหารในพระอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุข””
o พ่อมั่นใจว่า การได้ร่วมโต๊ะอาหารชั้นดี ชั้นเลิศ นั้นเป็นความสุข... เพราะการได้รับเกียรติได้รับเชิญนั้น เป็นความชื่นชมยินดีเสมอ
o และแน่นอนที่สุด โต๊ะอาหารสำหรับรับแขกพิเศษนั้น อาหารเครื่องดื่มย่อมจัดเตรียมไว้อย่างดีเลิส... และเมื่อกล่าวถึงพระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า... การได้ร่วมโต๊ะของพระเจ้าย่อมเป็นสุขที่สุด ต้องเป็นจริงเช่นนั้นแน่ๆ

• แต่พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมา... ผู้รับเชิญให้มางานเลี้ยง (เปรียบเป็นเชิญมาร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรพระเจ้ามีมากมาย) ผู้จัดงานเลี้ยงจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมสรรพ “ชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลางาน เขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่า ‘เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว’”
o ความพร้อมของพระเจ้าเชิญทุกคนให้เข้าไปร่วมรับประทานอาหาร
o เชิญทุกคนให้เข้าไปในพระอาณาจักรพระเจ้า
o เข้าไปมีส่วนในการได้รับความสุขจากสิ่งที่เตรียมไว้ดีที่สุดในพระอาณาจักรพระเจ้า
o ผู้รับใช้ไปเพื่อเชิญ “เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว”

• แต่พระวรสารในอุปมาที่เล่านั้น ทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงว่า
o บรรดาคนมีอาชีพ (เพิ่งซื้อที่ดิน)
o คนมีความสขุ (เพิ่งแต่งงาน)
o คนมีสรรพสัตว์ (เพิ่งซื้อโค)
o คนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับการไปร่วมงานเลี้ยงหรือการรับเชิญในพระอาณาจักรของพระเจ้า.. พวกเขาบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธ ซึ่งการปฏิเสธนี้ตีความได้อย่างดีว่า เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่อง... อาณาจักรแห่งความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม สันติ และเมตตาธรรม อาณาจักรแห่งความจริง ....
o ดังนัน ทั้งคนที่ได้รับเชิญที่ปฏิเสธ คือ เครื่องหมายหรือตัวแทนของชีวิตสามรูปแบบที่สลวนอยู่ ชีวิตส่วนตัว เงินทอง ทรัพย์สินและเงินทอง
1. ความสุขส่วนตัวสองคน (เพิ่งแต่งงาน)
2. มีความสุขกับกรซื้อที่ดินครอบครองที่ดิน (มรดก และทรัพย์สมบัติ) และ
3. คนที่มีความสุขกับการงานเพื่อได้เงิน (ทดลอใช้โคที่เพิ่งซื้อมา)
o ทั้งหมดเป็นเรื่องที่สรุปว่า ความสลวนวนเวียนอยู่ในตนเอง ความสุขตามใจตน ทรัพย์สิน และการงานของตน พวกเขาจึงปฏิเสธ

• ความโกรธของนาย เจ้าของบ้านที่เตรียมงานเลี้ยงและได้เชิญทุกคนไว้อย่างดี กลับถูกปฏิเสธ ได้เตรียมไว้อย่างครบถ้วน แต่ถูกละเลย คำสั่งของนาย บัดนี้จึงให้ไปเชิญ ไปนำ คนที่ไม่น่าจะมีโอกาสเหมือนคนกลุ่มแรก คนที่ไม่เหมาะกับงานเลี้ยงเท่าไรนัก ไม่ได้เชิญไว้ แต่บัดนี้ให้ไปเชิญ
o “ผู้รับใช้กลับมารายงานทุกอย่างแก่นายของตน นายโกรธมาก พูดกับผู้รับใช้ว่า ‘จงรีบออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมือง จงพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่เถิด’
o ผู้รับใช้กลับมาบอกนายว่า ‘นายขอรับ ข้าพเจ้าทำตามคำสั่งของท่านแล้ว แต่ยังมีที่ว่างอีก’
o นายจึงบอกผู้รับใช้ว่า ‘จงออกไปตามทางเดินและตามรั้วต้นไม้ เร่งเร้าผู้คนให้เข้ามาเพื่อทำให้คนเต็มบ้านของเรา เราบอกท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ลิ้มรสอาหารของเรา’”

• บรรดาชาวฟาริสี คนศาสนา คนมีฐานะ มีเรื่องสลวนมากมาย พวกเขาได้รับเชิญเป็นพวกแรกเพื่อจะได้เป็นท่อธารให้นำความสุขไปสู่บรรดาผู้ยากไร้ชายขอบ แต่พวกเขา เลือกตัวเอง เลือกความสุขส่วนตัว เลือกเงินทองทรัพย์สินมากว่าเกียรติที่พระเจ้าทรงมอบให้ พวกเขาเลือกเดินไปสู่กิจการทรัพย์สินมากกว่าเลือกคำเชิญของพระเจ้า

• ดังนั้น นายจึงเปิดบ้านต้อนรับทุกคน แม้ไม่ได้รับเชิญแต่พร้อมและต้องการจริงๆที่จะเข้ามาร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของพระเจ้า แม้พวกเขาไม่ได้พร้อมเมื่อดูภายนอก แต่พวกเขาพร้อมจะตอบรับการเรียกเข้ามา

• พี่น้องที่รัก บทสอนวันนี้...เราคริสตชนทุกคน พ่อด้วย...
o เราได้รับเชิญโดยศีลล้างบาป ให้เราเข้ามาในพระอาณาจักรของพระเจ้า ที่ยอดเยี่ยมสวยงามด้วยเป็นอาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติ และเมตตาธรรมอย่างแท้จริง
o พ่อกำลังสงสัยว่า เราได้ตอบสนองพร้อมการเชิญเข้าพระอาณาจักรนี้จริงๆไหม...
o เราพร้อมและเปี่ยมด้วยความรักเมตตา ความยุติธรรม สันติ และยุติธรรมจริงๆ กันไหมหนอ...

• เราถูกเชิญให้ร่วมโต๊แห่งความรัก...
o แต่บางทีเราอาจจะกำลังปฏิเสธ เลือกรักตัวเองเห็นแก่ตัว รักทรัพย์สินความร่ำรวยกอบโกยซึ่งไม่เหมาะกับพระอาณาจักรพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเมตตา
o เราอาจเลือกกิจการงานหน้าที่เพื่อสร้างความมั่งคัง และในการซื้อการขายทดลองทดสอบนั้นๆ มักจะมีความใจแคบเอาเปรียบย้อมแมวแอบแฝง ทั้งบิล ใบเสร็จ แต่งเลขเลี่ยงลาภาษี กดขี่ราคา ฯลฯ ทำให้เราไม่เหมาะกับพระอาณาจักรพระเจ้าที่เป็นพระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความถูกต้อง และสันติ

• พี่น้องที่รักครับ... พร้อมเถอะนะครับ เลือกชีวิตคริสนตชนต้นแบบพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลก คือ เราสมาชิกพระศาสนจักร... จงพร้อมร่วมโต๊ะแห่งความรัก ความจริง มิตรภาพ สันติ ความยุติธรรมและเมตตาธรรมอย่างเต็มเปี่ยมเสมอนะครับ

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์