"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
มธ 8:23-27…
23พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือ บรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ไปด้วย 24ทันใดนั้น เกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบ คลื่นสูงจนไม่เห็นเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับ 25บรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะพินาศอยู่แล้ว” 26พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน” แล้วทรงลุกขึ้นบังคับลมและทะเล ท้องทะเลก็สงบราบเรียบ 27คนทั้งหลายต่างประหลาดใจ พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พ่อได้ไปบรรยายกฤษฎีกาสมัชชาฯที่สุราษฎร์ธานี พ่อได้ให้คำอธิบายถึง “หัวใจของการประกาศข่าวดี คือ การประกาศพระคริสตเจ้า” และชีวิตของเราทุกคน ไม่เว้นใครเลย พวกเราทุกคนจริงๆ เพราะสมัชชาฯใหญ่ของเราให้คำอธิบายชัดเจนดังนี้
o พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เชื่อมั่นและตระหนักว่า คริสตชนทุกคนโดยอาศัยศีลล้างบาป มีส่วนร่วมในชีวิตพระตรีเอกภาพ กลับเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เป็นส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า (เทียบ 1คร. 12) เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้า เป็นกิ่งองุ่นที่ติดกับลำต้น (เทียบ ยน. 15)
o “คริสตชน” หมายถึง ฆราวาส นักบวช พระสงฆ์และพระสังฆราช ทั้งหมดรวมกันเป็นพระศาสนจักรอาศัยสายสัมพันธ์ขององค์พระจิตเจ้า โดยการนำของพระสังฆราชท้องถิ่น (เทียบ 1คร. 12:27 และ กท. 3:26-28)
o ดังนั้นโดยเหตุผลแห่งศีลล้างบาปนี้เอง ชีวิตของพระคริสตเจ้าคือชีวิตของพระศาสนจักร และพันธกิจของพระคริสตเจ้าคือพันธกิจของพระศาสนจักร พระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรไม่สามารถแยกจากกันได้เลย ชีวิตและพันธกิจของพระคริสตเจ้าจึงเป็นพุน้ำแห่งชีวิตที่ต้องเอ่อล้นเพื่อหล่อเลี้ยง และทำให้พระศาสนจักรเติบโตเป็นข่าวดีสำหรับโลกตลอดไป

• พ่ออธิบายเนื้อหากฤษฎีกาฯด้วยความเชื่อมั่นที่สุด และอยากจะนำเสนอให้พี่น้องทุกท่านมั่นใจที่สุดเช่นกัน

• พี่น้องที่รักครับ โดยศีลล้างบาป ความเป็นคริสตชนของเรานั้นทรงพลังจริงๆนะครับ ไม่ธรรมดาเลย การเป็นคริสตชนคือพลังยิ่งใหญ่ในการเป็นบุตรของพระเจ้าครับ..
o ชีวิตเราคือชีวิตของพระองค์ พันธกิจของพระองค์คือพันธกิจของเราจริงๆ
o พี่น้องเชื่อสิ่งนี้จริงๆ ไหม เชื่อในความเป็นคริสตชนของเราจริงๆ ไหมครับ... และ “ฆราวาสคริสตชนกำลังเดินทางอยู่ในกระแสโลก แต่ด้วยพลังของความเป็นบุตรพระเจ้านะครับ...”
o “เราตระหนักว่า หน้าที่สำคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชายก็คือการประกาศพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและพันธกิจที่เป็นประจักษ์พยานท่ามกลางโลก ดำรงชีวิตและบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า ในครอบครัว ในสังคม และในงานอาชีพ โดยมุ่งนำความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม
o ในปัจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นบทบาทของคริสตชนฆราวาส ซึ่งสนามแห่งชีวิตและพันธกิจของพวกเขาในการประกาศข่าวดีก็คือโลกกว้างแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ”

• ถ้าพ่อถามว่ายากไหมครับ กับการเจริญชีวิตในกระแสโลกของพวกเราคริสตชนในปัจจุบัน.. ปัญหาปัจจุบันหนักหน่วงนัก กระแสโลกกระแสโลภที่พ่อเขียนถึงเสมอ...

• ไม่ง่ายเลยครับ ยิ่งกระแสโลกปัจจุบันที่เรา สังคมไทย สังคมโลกกำลังเผชิญอยู่.. พระสันตะปาปาฟรังซิสเพิ่งออกคำสอนล่าสุดไม่กี่วันนี้เอง พระองค์สอนเรื่องความรับผิดชอบต่อโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้เราดูแล

• แต่เพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวและทำลายธรรมชาติจนย่ำแย่เกือบจะเรียกว่าย่อยยับ ใช่ครับ เร้าต้องเจริญชีวิตในกระแสโลกจริงๆ กระแสโลกไม่ใช่กระแสธรรมชาติ แต่เป็นกระแสความโลภของมนุษย์ที่ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลไป เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งนัก.. ความเห็นแก่ตัวทำร้ายและทำลายเป็นกระแสที่เรากำลังเผชิญอยู่จริง...

• มีคำตอบอยู่ในสมัชชาฯ ที่ว่า
o “พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในฐานะเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือของพระอาณาจักรของพระเจ้า พระอาณาจักรแห่งความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม และสันติ ตระหนักถึงการท้าทายของสังคมโลกาภิวัตน์ที่นำไปสู่ความมืดมนในความหวัง ก่อให้เกิดทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตแห่งยุคสมัย
o พระศาสนจักรจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีใหม่เรื่องความรอดพ้น สามารถนำทุกคนให้ก้าวไปสู่พุน้ำแห่งชีวิต คือพระคริสตเจ้า ด้วยพันธกิจรักและรับใช้ ด้วยความรักเมตตา อยู่เคียงข้างคนยากไร้ ช่วยเหลือและคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ และผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของเพื่อนพี่น้องทุกคน”

• พี่น้องที่รัก เราทุกคนครับ ไม่เว้นใครเลย แล้วเราจะเผชิญกระแสโลกีย์นิยมนี้ได้อย่างไร... พ่อเห็นคำตอบจากพระวรสารวันนี้จริงๆครับ พระเยซูเจ้าทรงข้ามทะเลที่ปั่นป่วนกับบรรดาศิษย์ (กาลิลียามบ้าคลั่งก็บ้าคลั่งจริงด้วยกระแสลมและคลื่น)
o เกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบ คลื่นสูงจนไม่เห็นเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับ
o บรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะพินาศอยู่แล้ว”
o พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน” แล้วทรงลุกขึ้นบังคับลมและทะเล ท้องทะเลก็สงบราบเรียบ
o คนทั้งหลายต่างประหลาดใจ พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”

• ด้วยพระวาจาของพระเจ้า พระวาจาที่ทรงพลัง พระองค์ตรัสและทะเลก็ยังเชื่อฟัง พ่อเชื่อว่า กระแสโลกกระแสโลภปัจจุบันกำลังกระหน่ำใส่พี่น้องร่วมโลกของเราในทุกมิติทางสังคมจริงๆ กฤษฎีกาฯ เน้นชัดมากๆ
o พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องมองเห็นความสำคัญและร่วมมือกันปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรีและสิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี บุรุษ ผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มพิเศษในสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆ ของความยากจนและความอ่อนแอ เช่น บรรดาผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดยาเสพติด ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย กลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พิการ บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง เด็กและสตรีที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณ ถูกทำร้ายด้วยความรุนแรง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดทางเพศ และถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และคนไร้สัญชาติ
o นอกจากนั้น พระศาสนจักรทุกภาคส่วนยังต้องร่วมมือกันปกป้องสิทธิและช่วยเหลือประชากรที่ประสบปัญหาในมิติต่างๆ เช่น เกษตรกรรายย่อย แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในบริบทสังคมชนบทและชุมชนเมือง ฯลฯ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องให้การอภิบาลด้วยการสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้มีความภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นลูกของพระเจ้า ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้บุคคลทั้งหลายนั้นได้ “มีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (เทียบ ยน. 10:10) มนุษย์ต้องเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจสำคัญของชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

• พี่น้องที่รัก พวกเราต้องหยุดกระแสคลื่นลมของกระแสโลกีย์นิยมที่ทำร้ายและทำลายความดีที่พระเจ้าทรงสร้าง ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายแก่เพื่อนมนุษย์ พวกเราอาจต้องร้องเช่นกัน “พระองค์เจ้าข้า ช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะพินาศอยู่แล้ว”

• พ่อมั่นใจว่า พระองค์จะตอบเราเช่นกัน “ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน”

• พี่น้องที่รัก เชื่อในพระองค์ให้เต็มกำลัง เชื่อในศีลล้างบาปที่เราได้รับ เชื่อศรัทธาในพระวาจาและในพระเยซูเจ้าจริงเถอะครับ.. เราต้องเชื่อในพระองค์ เชื่อในพระวาจาทรงอำนาจ และเราต้องออกไปประกาศพระวาจาของพระองค์ เราต้องประกาศข่าวดี เราต้องกล้าหยุดกระแสโลกีย์นิยมทั้งหลายด้วยพระวาจาและพระบัญญัติแห่งความรักที่พระองค์ประทานให้เราเสมอนะครับ...

• สู้ๆครับ สู้ด้วยความเป็นคริสตชนคนดี คนศรัทธาในพระเยซู รู้จักพระองค์ และรักพระองค์จนกระทั่ง...
o “เราเชื่อมั่นว่าการพบปะกับพระบุคคลของพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานภาวนา และกิจการแห่งความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นพลังผลักดันให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรักและความเชื่อนี้แก่ผู้อื่น ก้าวออกไปเจริญชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่กับเพื่อนพี่น้องรอบข้างจนสุดชายขอบสังคม”

• ให้พวกเราทุกคนออกไปประกาศข่าวดีกันเถอะครับ ออกไปกันเถอะครับ ไปประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ด้วยวาจาและกิจการดีแห่งความรักเมตตาของเราทุกคน

• พ่อเชื่อว่า “เราจะชนะกระแสโลกและกระแสโลภด้วยกระแสแห่งความรักและวัฒนธรรมแห่งความรักของเราคริสตชนแน่นอนครับ” เริ่มจากคนรอบข้าง ครอบครัว และแผ่ขยายออกไปสู่ทุกคนครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์