"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่สิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา (สมโภชพระหฤทัยฯ)
ฉธบ 7:6-11…
6เพราะท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดิน
7พระยาห์เวห์ทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกสรรท่าน มิใช่เพราะท่านเป็นชนชาติที่มีจำนวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆ ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติ

8แต่เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักท่าน และทรงต้องการจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระยาห์เวห์จึงทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำท่านออกมา และทรงปลดปล่อยท่านให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากอำนาจของพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ 9จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักแลปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน 10แต่พระองค์ทรงลงโทษและทำลายผู้ที่เกลียดชังพระองค์ทันที พระองค์ไม่ทรงรีรอที่จะลงโทษเขาโดยตรง 11เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้สมโภชพระหฤทัย “หัวใจ” ของพระเยซูเจ้า

• รูปหัวใจใช้สื่อถึงความรักเสมอมาวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ ครับ หัวใจ ความรัก วันนี้วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า... มีคณะนักบวชในประเทศไทย ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชื่อ “คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ”
o เพราะคณะนักบวชคณะนี้นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ แถวๆ คลองเตย
o วันนี้เป็นวันฉลองของคณะนักบวชคณะนี้ด้วยเช่นกัน ขอร่วมยินดีในและภาวนา ร่วมศรัทธากับสมาชิกนับร้อยของซิสเตอร์คณะนี้ทุกคน
o ขอให้พระหฤทัยเป็นตัวอย่าง เป็นเครื่องหมาย เป็นความรัก และนำไปสู่ความรักในความจริงของเหตุผลและที่มาของคณะเพื่อรับใช้พระศาสนจักร คือ รับใช้พี่น้องทุกคนเสมอครับ ประการแรกเราคงต้องยินดีกับพี่น้องนักบวชคณะพระหฤทัยทุกท่านครับ

• วันนี้เราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “หัวใจ” เรื่อง “ความรัก” อย่างพิเศษครับ พระวาจาของพระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ บทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 7 เป็นเวลาที่โมเสสได้ยืนยันวัน อิสราเอลเป็นประชากรพิเศษของประชากรของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล สำหรับอิสราเอล

• เราได้อ่านในพระคัมภีร์วันนี้ พ่อได้เห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ และสนับสนุนที่ยืนยันเรื่อง “พระหฤทัย เรื่องหัวใจ เรื่องความรัก” ที่เราสมโภชวันนี้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆครับ ให้เรามาศึกษาไตร่ตรองและสังเกตพระคัมภีร์ตอนสั้นๆนี้ด้วยกัน

• โมเสสย้ำกับประชาชนว่า
o “เพราะท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน”
o “พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดิน”

• ประเด็นสำคัญ คือ “อิสราเอลเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์” เพราะ “การเลือก” พ่อเห็นประเด็นสำคัญวันนี้จริงๆ คือ
o “การเลือก” ทำให้ “ศักดิ์สิทธิ์”
o พ่อเห็นความเชื่อมโยงของการเลือกและความศักดิ์สิทธิ์... ครับ
o เราคริสตชนซึ่งเปรียบเป็นเช่นอิสราเอลใหม่ โดยทางศีลล้างบาป เราได้รับการเลือกสรรให้มาเป็นประชากรของพระเจ้า...
o ในเมื่อเราคริสตชนทุกคน ซึ่งหมายถึงคริสตชนฆราวาสทุกคน พร้อมทั้ง นักบวช พระสงฆ์ เราทุกคนได้รับการเลือกจากพระเจ้า ดังนั้น เราจึงได้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เราต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติครับ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับ

• ประการต่อไปเรื่อง “ความรัก” การยืนยันของโมเสสต่อชาวอิสราเอลที่เราได้อ่านในวันนี้ พ่ออ่านและไตร่ตรอง ดังนั้น พ่อยังได้พบความน่าทึ่งของความหมายของ “ความรัก” อีกครับ... พระคัมภีร์บันทึกน่าทึ่งว่า...
o “พระยาห์เวห์ทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกสรรท่าน มิใช่เพราะท่านเป็นชนชาติที่มีจำนวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆ ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติ”
o “แต่เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักท่าน และทรงต้องการจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน”

• สิ่งที่พบได้อย่างพิเศษต่อไปนี้ คือ พระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์จริงๆ

• พระองค์ไม่เพียงแต่รักเท่านั้น แต่พระคัมภีร์ยังเน้นว่าพระเจ้าทรงมี “ความผูกพัน” กับประชากรของพระองค์ ดังนั้นจึงเลือกพวกเขาเป็นมรดกของพระองค์ พ่ออ่านแล้วพ่อได้พบถ้อยคำสองสามคำต่อไปนี้
1. “ความผูกพัน”
2. “ความรัก” และ
3. “ต้องการรักษาพันธสัญญา” ซึ่งหมายถึง “ความซื่อสัตย์”

• คำในพระคัมภีร์ต้นฉบับภาษาฮีบรูที่ใช้ในตอนนี้ พ่ออ่านแล้วพ่อเองต้องยอมรับว่า ภาษาที่พระคัมภีร์บันทึกนั้น ต้องเรียกว่า “ล้ำเลิศมาก” ไม่ใช่เพียงคำว่า “ผูกพัน” แบบที่พระยาห์เวห์ทรงผูกพันกับประชากรอย่างที่เราคิดในภาษาไทย

• เพราะถ้ากลับไปดูคำภาษาฮีบรูที่ใช้ เราจะพบว่าคำที่ภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ต้นฉบับนั้น “เลศล้ำค่า” จริงๆ พ่อต้องอธิบายสักหน่อยครับ
o คำว่า “พระยาห์เวห์ทรงมีความผูกพันธ์กับท่าน” พระคัมภีร์ต้นฉบับภาษาฮีบรูใช้วลีนี้ครับ
o חָשַׁק יְהוָה בָּכֶם (ฉธบ 7:7) อ่านว่า “คาชัค อาโดนาย บาแคม”
o ภาษาตรงนี้ถ้าแปลให้ตรงและไพเราะจริงๆ ตามสำนวนฮีบรูต้องแปลว่า “พระเจ้าทรงปักใจรักจริงๆ”
o ภาษาอังกฤษดีแปลว่า “the LORD set his love upon…” เรียกว่า “รักปักใจผูกพัน” คงเป็นคำที่ดีที่สุด

• โดยเหตุนี้... พ่อก็คิดและไตร่ตรองอยู่ว่า ทำไมหนอ วันฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้านี้ พระศาสนจักรจึงจัดให้เราอ่านพระคัมภีร์จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติตอนนี้หนอ หลังจากได้ค่อยๆ อ่านและไตร่ตรองมาถึงตรงนี้...
o พ่อได้พบคำตอบครับ “ความผูกพันแบบรักปักหัวใจ คือ ความรักที่พระเยซูเจ้าเองทรงมีต่อเรามนุษย์นั่นเอง”
o เปรียบดังเช่นพระยาห์เวห์ในอดีตเมื่อครั้งทรงพระดำเนินกับประชากรอิสราเอลได้ทรง “ผูกพันรักและปักใจ” กับอิสราเอลประชากรของพระองค์
o ไม่ใช่เพราะว่าประชากรอิสราเอลเป็นชนชาติใหญ่ เพราะอันที่จริงนั้นเมื่อเทียบกับชนชาติอื่นๆ อิสราเอลเป็นชนชาติเล็กๆเท่านั้น... แต่พระเจ้าทรง “เลือก ทรงผูกพันรักปักใจ และทรงเลือกสรรพวกเขา”

• ภาษาของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เรายังคงเห็นความพิเศษอีก... เราดูกันต่อครับ
o כִּי֩ מֵֽאַהֲבַ֙ת יְהוָ֜ה אֶתְכֶ֗ם (ฉธบ 7:8 ) อ่านออกเสียงว่า “คี เมอะหะบัท อาโดนาย แอตแคม” แปลตรงๆว่า “เพราะจากความรักของพระยาห์เวห์ที่มีต่อพวกท่าน” เน้นว่า ประชากรอิสราเอลนั้น คือ ความรักจากพระยาห์เวห์จริงๆ
o หรือถ้าจะประยุกต์กับเราคริสตชนคงต้องบอกว่า เราเป็นคริสตชนเราได้รับการเลือกสรร เพราะเราทุกคนนี้เองมาจากความรักหรือจากหัวใจของพระเจ้าจริงๆ

• ยิ่งอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และยิ่งไตร่ตรองในภาษาต้นฉบับมากขึ้น ยิ่งทำให้พ่อเห็นว่า
o “พระเจ้ากับอิสราเอล” หรือ “พระเจ้ากับเรา” “ความรัก ความผูกพันที่พระคัมภีร์เปิดเผยนั้น จริงๆแล้ว ช่างล้ำลึกกว่าที่เราคิด กว่าที่เราเข้าใจจริงๆ”

• หลังจากได้อ่านความล้ำลึกของพระคัมภีร์แล้ว เราหันมาไตร่ตรอง “ความรัก” ของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ากันอีกนิดครับ
o พ่อจำได้ว่า ทุกวันศุกร์ต้นเดือน เราก็ระลึกถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมีบทเพลงที่เราขับร้องภาษาลาตินแต่โบร่ำโบราณว่า Cor Iesu Sacratissimum, Miserere Nobis (อ่านว่า คอร์ เยซู ซากราติสซีมุม มิสเซเรเร นอบิส) “พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ”
o ถ้าใจเราเหมือนใจของพระองค์ละก็.. ชีวิตคริสตชนของเราคงงดงามที่สุดแล้วครับ พ่อได้มีโอกาสเทศน์ให้ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯบางครั้ง พ่อพบว่าความเชื่ออันเป็นศูนย์กลางของพระพรพิเศษของซิสเตอร์คณะพระหฤทัย คือ พวกเขาจะต้องศรัทธาและเชื่อว่าจิตตารมณ์และพระพรพิเศษของคณะเขาเกิดมาจากรอยแผลที่สีข้างของพระเยซูเจ้าที่ถูกแทงบนไม้กางเขน เป็นการเปิดสีข้าง เปิดหัวใจของพระองค์
o เครื่องหมายของรอยแผลคือพระหฤทัยที่เปิดออก หลั่งไหลน้ำและพระโลหิต เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่สุดที่ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวล... นั่นคือความรักจากพระหฤทัย คือ ที่มาของการเจริญชีวิตนักบวชและมอบตนเองดังเช่นพระเยซูเจ้า

• พี่น้องที่รักครับ.... วันนี้สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อเชิญชวนเราให้คิดถึงหัวใจของพระเยซูผู้ทรงรักเราเหลือเกิน พระองค์คือชุมพาบาลที่ดี ที่รักฝูงแกะคือเราทุกคน

• พ่อขอให้เรามีความหวังในพระองค์ และติดตามความรักของพระองค์ และ

• ขอพระองค์โปรดให้ใจของเราน่ารักและเปี่ยมด้วยความรักเหมือนดวงพระหฤทัยของพระองค์เป็นพิเศษ และจริงจังมากขึ้นทุกวัน...

• ถ้าพระเจ้ารักเราขนาดนี้ เราต้องรักกันและกันด้วย นี่คือบัญญัติเอกของพระเยซู ที่ทรงทำให้เราได้เห็นจากความรักของพระองค์เอง โอกาสสมโภชพระหฤทัยฯ อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะสัมผัสความอ่อนโยน หัวใจ ความรักปักใจของพระเจ้าจริงเลยนะครับ...

• อ่านดีๆ และอินลงไปกับพระวาจา จงให้ใจเราจมลึกลงไปในความรักในพระหฤทัยของพระองค์เลยนะครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์