"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
2 คร 4:7-15….
         7เรามีสมบัตินี้เก็บไว้ในภาชนะดินเผา เพื่อแสดงว่าอานุภาพล้ำเลิศนั้นมาจากพระเจ้า มิใช่มาจากตัวเรา 8เราทนทุกข์ทรมานรอบด้าน แต่ไม่อับจนเราจนปัญญา แต่ก็ไม่หมดหวัง 9เราถูกเบียดเบียน แต่ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีล้มลง แต่ไม่ถึงตาย

10เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย 11ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราเสี่ยงกับความตายอยู่เสมอเพราะความรักต่อพระเยซูเจ้า เพื่อให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าปรากฏชัดในธรรมชาติที่ตายได้ของเรา 12ดังนั้น ความตายกำลังทำงานอยู่ในเรา แต่ชีวิตกำลังทำงานอยู่ในท่าน

13มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ข้าพเจ้าได้เชื่อ จึงได้พูด เรามีจิตแห่งความเชื่อเดียวกันนี้ เราเชื่อ เราจึงพูด 14เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงบันดาลให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงบันดาลให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าด้วย จะทรงนำเราและท่านทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ 15เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นสำหรับท่านเพื่อว่าเมื่อพระหรรษทานแผ่ไปถึงคนมากขึ้น การขอบพระคุณจะทวียิ่งขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

อรรถาธิบายไตร่ตรอง
• วันนี้ขออธิบายพระวาจาเพื่อเห็นสมบัติในภาชนะดินเผา ปกติ“พ่อย้ำเสมอมาว่า NOT ME BUT YOU หรือ “ไม่ใช่ข้าพเจ้า แต่เป็นพระองค์” พ่อสอนเณรใหญ่ปีห้าเสมอๆและย้ำเสมอว่า “เรามาไกลถึงเพียงนี้ได้อย่างไร... ไตร่ตรอง เราจะเห็นว่า เราไม่มีอะไรจริงๆ ถ้าไม่มีพระองค์”

• นักบุญเปาโลสอนชาวโครินธ์วันนี้อย่างชัดเจน เรามีสมบัตินี้ในภาชนะดินเผา เพื่อแสดงว่าอานุภาพล้ำเลิศนั้นมาจากพระเจ้า มิใช่มาจากตัวเรา... เพื่อเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จริงๆที่สุด พ่อชอบคำของเปาโลที่ว่า “เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่า ชีวิตของพระเยซูเจ้าปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”

• ทฤษฎีเพื่ออธิบายเรื่องพระเยซูเจ้านี้พ่อมักจะคิดแบบที่เราเคยได้รู้ว่า คนเรานะ ถ้าเรามีผีสิง มีเจ้าเข้า องค์ลง อะไรทำนองนี้ ตามที่เคยได้ยินได้ฟัง ได้ดูละครโขนหนังมา พ่อพบว่า คนที่มีผีสิงหรือเจ้าเข้าองค์ลงนั้น จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เสียงเปลี่ยน อาการเปลี่ยนไป ไม่เหมือนคนเดิมอีกเลย... คนๆนั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง และมีความสามารถไม่เหมือนเดิม มักจะสามารถและพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามเจ้าทรงองค์ลงผู้นั้นที่มาเข้า หรือมาสิงสถิตอยู่ เรียกว่า ถ้าผีสิงเจ้าเข้าองค์ลงแล้วละก็คนเราก็เปลี่ยนไปตามองค์ทรงหรือเจ้าลงนั้นๆ เอาเป็นว่า เรื่องผีสิงเจ้าเข้าองค์ลงทั้งหลายนี้พ่อไม่ต้องอธิบายอะไรอีก เพราะเรื่องเหล่านี้เราคนไทยโดยเฉพาะชอบหนังผีๆเจ้าๆ ประมาณนี้อยู่แล้ว และทั้งหนังทั้งละครหรือเรื่องเล่าไทยๆ เราก็มีเรื่องราวแบบนี้มากมายเหลือเกิน

• พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อเสมอและมักจะเน้นและสอนอย่างหนักแน่นเสมอว่า เราคริสตชนผู้ที่ไดรับศีลล้างบาปแล้วได้จุ่มตัวในน้ำแห่งพระจิตเจ้า น้ำแห่งชีวิตพระของพระเจ้าแล้ว เราทุกคนต่างได้ได้รับการประทับตราของพระจิตเจ้า เราได้รับการประทับอยู่ของพระเจ้า เราเป็นพระวิหารของพระเจ้า เรามีพระเจ้าประทับในชีวิตเรา... อธิบายแบบนี้อาจเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพยากสักหน่อย พ่อจึงเน้นว่า เราต้องเป็นเหมือนคนที่โดนผีสิง... ไม่ใช่ผีสิง แต่เป็น “พระเจ้าสถิตอยู่” พระเจ้าประทับอยู่ชีวิตเรา พระองค์มาสำนักอยู่ในเรา พระเยซูเจ้าเองเคยตรัสว่า “และเราจะสำนักอยู่ในเขา” ดังนั้น ถ้าอธิบายแบบนี้ เราอาจเห็นภาพลักษณ์ของคริสตชนได้ง่ายขึ้น แน่นอนพระเจ้าไม่ได้ครอบงำเรา ไม่ได้ใช้อำนาจของพระองค์ครอบเราจนเราหมดเสรีภาพแบบที่ภาพลักษณ์ของเจ้าทรงองค์ลงหรือผีสิง แบบที่คนๆนั้นหมดความเป็นตัวของตัวเอง แม้แต่เสียงร้องเสียงพูดพฤติกรรมท่าทางก็ไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง... มิได้เป็นเช่นนั้นเลย ตรงกันข้าม การประทับอยู่ของพระเจ้ายังคงให้เราเป็นตัวเรา มีอิสรภาพและเสรีทุกอย่าง และอันที่จริงมีมากขึ้นเสรีภาพที่จะไม่เป็นทาสของบาปและความตาย ไม่เป็นทาสของพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย การประทับอยู่ของพระเจ้าเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นตัวของเราให้โดดเด่นมากขึ้น เพราะเราเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เรายิ่งต้องมีอิสระ มีเสรีภาพ มีมโนธรรมและชีวิตที่แสนดีขึ้น เพราะมีพระเจ้าสำนักอยู่ในชีวิตเรา

• เมื่อเรามั่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในพระเจ้า ในศีลล้างบาปที่เราได้รับ ในการประทับตราศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับ เราย่อมต้องเด่นชัดในความจริง เราได้รับแบกความตายของพระองค์ไว้ชีวิตเรา “เครื่องหมายกางเขน เดชะพระนามที่เรากระทำทุกค่ำเช้า” มีค่ายิ่ง เป็นการประกาศว่า เราได้รับแบก “ความตายบนไม้กางเขน” ของพระองค์ไว้ในชีวิตเรา... หมายความว่า เราคริสตชนทุกคนเราได้รับประทับตราและรอยแห่งความรักของพระเจ้าองค์ความรักผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ทรงยอมรับความทรมานสิ้นพระชนม์เพราะบาปและความตายเพื่อเรา ทรงรักเราจนถึงที่สุด ถึงเพียงนี้ Sic nos amantem ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ดังนั้น ชีวิตของเราคริสตชนได้รับการประทับตราด้วย “ความรัก” อย่างไม่สามารถลบเลือนได้เลย ความรักจึงไม่ทำลายอิสรภาพของเรา แต่ให้เรามีเสรีภาพมากขึ้นในความรัก เรามีอิสรภาพ มีรอยยิ้มเต็มที่ มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม และมีหัวใจที่ต้องกล้าเดินไปในความรักจริงๆ...

• พ่อสอนเสมอว่า สอนตัวพ่อเอง สอนสามเณร และสัตบุรุษ ว่า เราคริสตชนถ้าไม่น่ารัก ไม่เป็นคนที่แสนดีจริงๆ รักจริงๆ ให้อภัยเสมอจริงๆ อ่อนโยนจริงๆ เมตตาจริงๆ ถ้าไม่มีลักษณ์แบบนี้ เราทำเสียหายมาก เราทำให้ความรักของพระเจ้าในชีวิตเราเสียหายไปมากทีเดียว... “พ่อกล่าวเสมอว่า เป็นคริสตชนไม่เป็นคนที่แสนดีไม่ได้นะครับ...”

• อ้อเกือบลืม คนที่โดนผีสิงเจ้าลงองค์เข้ามักจะมีอาการหนึ่ง คือ “อึดและอดทนผิดปกติ” ไต่บันไดมีดได้ เอาเข็มแทงทะลุกระพุ้งแก้ม (จุดบางๆที่ไม่มีเส้นประสาทมากนัก) ได้ ลุยไฟได้ แต่ต้องเดินเร็วๆ นะเดี๋ยวไหม้... ฯลฯ อึดผิดปกติ...

• พี่น้องที่รักครับ เราคริสตชนที่มีพระเจ้าประทับอยู่จริงๆโดยทางศีลล้างบาป โดยทางศีลมหาสนิท พระวาจาและชีวิตภาวนา เราต้อง “อึดอดทนเป็นพิเศษ” นะครับ
o ต้องอึดมาก กับความโหดร้ายของสังคมโลกที่ขาดศีลธรรม อยุติธรรม เบียดเบียน และยั่วยวนให้หลงใหล
o ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ....เราต้องอึดเป็นพิเศษ “อดทน” มาเป็นพิเศษ “ความรักย่อมอดทน ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่ช่างจดจำความผิด...” วันนี้นักบุญเปาโลจึงกล่าวไว้น่าฟังและชัดเจนว่า

• “เรามีสมบัตินี้เก็บไว้ในภาชนะดินเผา เพื่อแสดงว่าอานุภาพล้ำเลิศนั้นมาจากพระเจ้า มิใช่มาจากตัวเรา

• เราทนทุกข์ทรมานรอบด้าน แต่ไม่อับจนเราจนปัญญา แต่ก็ไม่หมดหวัง

• เราถูกเบียดเบียน แต่ไม่ถูกทอดทิ้ง

• เราถูกตีล้มลง แต่ไม่ถึงตาย

• เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”

• พี่น้องที่รักครับ เราฟังพระวาจาวันนี้ชัดมากใช่ไหมครับ พระเจ้าอยู่กับเรา เราต้องมีชีวิตเหมือนพระองค์ อดทน มั่นคงในความเชื่อ เพราะพระเจ้าประทับกับเรา เรามีเสรีภาพ เราไม่ได้ถูกครอบงำแต่เราได้รับตราแห่งความรักและเสรีภาพเพื่อตัดสินใจที่จะรักเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา... ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ... เป็นคริสตชนต้องดีเสมอครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี จงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์