"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:13-16...

13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มไอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ
14“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 15ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 16ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวาจาตอนนี้ พ่อมีแต่รอยยิ้มจริงๆ ครับ พระวาจาที่แสนคมบาดลึกถึงดวงจิตแห่งชีวิตบุญลาภ หรือความสุขแท้ จาก มธ. 5 เรื่องพระโอวาทบนภูเขา พ่อเห็นว่าเป็นคำสรุปที่พระเยซูเจ้าได้ประกาศกฎทั่วไปของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า.... (บรรดาสาวกเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ และพระองค์สอนบุญลาภ (ความสุขแท้) แปดประการ และพระองค์ทรงสรุปกับพวกเขาและสอนพวกเราเต็มเลยครับ...

• พระองค์เน้นที่
o “ท่านทั้งหลาย” คำสรรพนามบุรุษที่สอง...
o ตรงมาที่ทุกคนที่ฟังพระองค์ และแน่นอนพวกเราที่นั่งฟังพระวาจาของพระเจ้า...
o พ่อคิดว่า ส่วนนี้สำคัญ ชัดเจนมากครับ เรามาไตร่ตรองกันสักนิดครับ...พี่น้องที่รักครับ

• ธรรมชาติของศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การที่เราทุกคนต้องเป็น “เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก”

• “‘ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทอดทิ้งให้คนเหยียบย่ำ” เราต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ ชัดเจนทีสุดเลยครับ... เพราะ ธรรมชาติของศิษย์คือ

• เป็นเกลือดองแผ่นดิน และต้องคงรักษาคุณสมบัติของเกลือไว้ เพราะถ้าจืดไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไร

• ธรรมชาติของเกลือคืออะไร คำตอบคือ
o เกลือ ใช้เพื่อถนอมอาหารไม่ให้เสียหาย หรือเน่าเปื่อย
o เกลือ ใช้เพื่อเยียวยารักษาโรค
o เกลือ ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติแก่อาหาร

• ดังนั้น คุณสมบัติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือ ถนอมรักษาสังคมให้มีสันติสุข เยียวยารักษาความบกพร่อง และเพิ่มรสชาติให้กับสังคม

• เทียบมาระโก “จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น” (มก 9:50) สันติสุข ความไม่เสียหาย เน่าเปื่อย คือ บทบาทของเราทุกคนในสังคมนะครับ งดงามมากนะครับ ชีวิตของเราทุกคนเลยทีเดียวครับ

• ‘ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก

• ธรรมชาติของแสงสว่างคืออะไร คำตอบคือ
o แสงสว่างมีไว้เพื่อให้สามารถแลเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็นจริง
o แสงสว่างมีไว้เพื่อใช้นำทางไม่ให้หลงไม่ให้สะดุดล้ม
o แสงสว่างเป็นเครื่องหมายของความยินดี การและเห็น และการเฉลิมฉลอง
• ศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีหน้าที่นำทาง และทำให้ผู้อื่นพบเห็นหนทางที่แท้จริง

สรุปว่า.. ถ้าเราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้ากันจริงๆ เราต้องมีคุณภาพชีวิตจริงๆครับ “Quality”
• เราแต่ละคนเป็นเกลือดองแผ่นดินเพียงใด คริสตชนอยู่ที่ใด ต้องไม่เสียหาย แต่ต้องสร้างความสุขสันติมากๆ
• เพิ่มรสชาติให้กับสังคม เพิ่มรสชาติที่ดีจริงๆให้กับสังคม ครอบครัวและคนรอบข้าง
• เราต้องมีพลังแห่งการรักษาเยียวยาบาดแผล และข้อบกพร่องของสังคม ครอบครัว ชุมชนวัด ฯลฯ
• เราต้องทะนุถนอมชีวิตและรอบข้างของเราทุกคนให้ได้อยู่ในสภาพสังคมคริสตชน ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า
• พี่น้องครับ ร่วมกันนำทางเดินแก่กันและกัน อย่าพากันหลงทาง หลงระเริงแสงสีเทียมและรสชาติชั่วคราวความสุขชั่วแล่น และเราจะสามารถนำทางบรรดาพี่น้องรอบข้างและพี่น้องต่างความเชื่อได้ด้วย เพื่อเขาะได้พบพระเจ้าในความดี
• คริสตชนจงดำเนินชีวิตเห็นจริง เห็นธรรม และเห็นพระเจ้า และเผยพระเจ้าในชีวิตเรา

• ดังนั้น ...ธรรมชาติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า
o เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง
o ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน
o ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์
o เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

• พี่น้องที่รัก จงเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพ เมื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของเรา พวกเขาจะรักและจะสรรเสริญพระเจ้าของเราจริงๆเลยครับ... การประกาศข่าวดีไม่ยากเลยครับ เพียง.... เจริญชีวิตเป็นคนดีจริงๆ ชัดเจนในความดี ความยุติธรรม ความรัก และความเมตตา
• คริสตชนต้องดีจนเป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง ทุกคนเห็น เขาก็สรรเสริญพระเจ้าครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี จงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์