"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017
ฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยม
พ่อเลือกอ่าน ประกาศกเศฟันยาห์ และพระวรสารนักบุญลูกา
ศฟย 3:14-18

14ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงเปล่งเสียงยินดีเถิด
อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องแสดงความชื่นชม
ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย
จงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจ


15พระยาห์เวห์ทรงยกเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว
ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไป
กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาห์เวห์ทรงอยู่ในเจ้า
จะไม่มีเหตุร้ายที่เจ้าจะต้องกลัวอีกต่อไป
16วันนั้น ทุกคนจะพูดกับกรุงเยรูซาเล็มว่า
“ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อย่าท้อแท้
17พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า
ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น
พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า
จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก
จะทรงโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเจ้า
18เหมือนในวันเลี้ยงฉลอง”

และถ้ามีเวลาอ่านบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่พระแม่ได้ร้องประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ บท Magnificat....ในพระวรสารนักบุญลูกาครับ วันนี้ฉลองก็อ่านมากขึ้นหน่อยนะครับ....

ลก 1:39-56
39หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย 40พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ 41เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม 42ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย 43ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า 44เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 45เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

46พระนางมารีย์ ตรัสว่า
วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
47จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
48เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์
ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
49พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
50พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
51พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ
ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป
52ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น
53พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
54พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
55ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา
แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป
56พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

อรรถาธิบาย

• “วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน....และพระเยซูโอรสของท่าน...”
o พระสัจจธรรมเรื่องพระแม่มารีย์ พ่อเคยไปบรรยายกับพี่น้องคริสเตียน มีความยากลำบากครับในเรื่องความเชื่อของเราคริสตชนคาทอลิก กับพี่น้องคริสเตียนที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับพระแม่มารีย์
o ความจริงจะบอกว่าไม่ให้ความสำคัญก็ไม่ถูกนะครับเสียทีเดียว เขาให้ความสำคัญด้วยบ้าง แต่เพราะความขัดแย้งกับคาทอลิกในเรื่องข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่มารีย์มากกว่าที่ให้มีความยากลำบากกันในเรื่องนี้ และบ่อยครั้งก็โจมตีความเชื่อและธรรมเนียมประเพณีแห่งความศรัทธาของเราในพระแม่มารีย์มากๆทีเดียว
o เหตุผลสำคัญก็น่าฟังครับ เพราะพวกเขาไม่เห็นว่า มีข้อมูลจากพระคัมภีร์สนับสนุนเลยในเรื่องข้อความเชื่อต่างๆที่เรานับถือและให้เกียรติแม่พระ และเราฉลองแม่พระ ให้เกีรยติแม่พระมากมายเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้สำหรับเราคาทอลิกก็เป็นความจริงมากๆ ด้วย เรารักให้เกียรติแม่พระมาก มีข้อความชื่อเกี่ยวกับแม่พระมากอยู่ด้วย แล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้กันอย่างไร

• ครับ เรื่องข้อความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับแม่พระที่ว่า ไม่มีข้อความในพระคัมภีร์สนับสนุนมากนักก็จริงอยู่แต่ไม่จริงทั้งหมด (มีครับ มีอย่างชัดแจ้งเลย)
o พระศาสนจักรคาทอลิกของเรามี “ธรรมประเพณี” สนับสนุนด้วยครับ เราจึงมีธรรมประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระมากมาย
• วันนี้พ่ออยากยกประเด็นที่พ่อเสวนากับพี่น้องคริสตเตียนนิดหน่อยครับ
o ประการแรก เราจะไม่มีการโจมตีกันทางความเชื่อนะครับ ไม่มีประโยชน์ และไม่มีคุณค่าครับ เพราะพระเยซูสอนเรื่อง “ความรัก” เป็นสำคัญครับ
o ประการที่สอง พ่อขอเสนอภาษาเปรียบเทียบจากพันธสัญญาเดิมดังนี้ครับ สิ่งที่พ่อคิดว่ามีข้อมูลจากพระคัมภีร์ที่สุดยอดมากๆ ครับ “พระเยซูถือกำเนิดในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์” พระแม่จึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องสูงสุดครับ เพราะ “พระเยซูอยู่ในเลือดเนื้อของพระแม่” เราย้อนกลับไปดูพันธสัญญาเดิมสิครับ เรื่อง “หีบพระบัญญัติ” (อพย 25) จะเห็นว่า หีบพระบัญญัติตั้น ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์นั้น ต้องทำขึ้นด้วยไม้กระถินเทศ และที่สำคัญต้องหุ้มด้วยทองคำ ล้ำค่า ได้รับการยกย่องสูงสุดตลอดมาในพันธสัญญาเดิม ได้รับเกียรติสูงสุด......เพราะอะไร????....เพราะอะไร????
• คำตอบที่ง่ายที่สุดเรื่องหีบพระบัญญัติ คือ
o เพราะหีบไม้ต้องหุ้มทองบริสุทธิ์เช่นนั้น ก็เพราะต้องเป็นที่รองรับแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติของพระเจ้า ที่เป็น “พระวาจา” ของพระเจ้า พระวาจาสิบคำหรือพระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าตรัสและพวกเขาต้องเคารพนับถือสูงสุด.....
o คำตอบสุดท้ายครับ...หีบนั้นต้องล้ำค่าที่สุด ไม่ใช่เพื่อหีบเอง แต่เพื่อพระบัญญัติหรือพระคำของพระเจ้า เพราะพระวาจาของพระเจ้า “อยู่ในนั้น” จริง หีบนั้นจึงมีค่าเหลือเกินไม่ใช่หรือครับ

• มาถึงบางอ้อไหมครับ.... ว่าทำไมคริสตชนคาทอลิกตลอดมาตั้งแต่ศตวรรษแรกๆให้เกียรติพระแม่มารีย์ ทำไมแม่พระจึงต้องล้ำค่า ต้องได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง....
o คำตอบคือ “พระเจ้าสถิตกับท่าน...และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญยิ่งนัก” (ข้อความจากพระคัมภีร์ ลก)
o นี่อย่างไรล่ะครับ ชัดดีไหมครับ และนี่คือเหตุผลที่วันนี้ด้วยเราฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบท” สำคัญมากครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าปฏิสนธิ์ในพระครรภ์ของพระแม่แล้ว แม่พระไปเยี่ยมเอลีซาเบทซึ่งตั้งท้องนักบุญยอห์นบัปติสตาได้ 6 เดือนแล้ว ดังนั้น การพบกันของทั้งสอง เห็นไหมกุมารน้อยที่อยู่ในครรภ์ของเอลีซาเบทดิ้น โลดเต้นด้วยความยินดี
o เพียงเพราะเสียงของมารีย์ซึ่งมีพระเยซูเจ้าอยู่ในพระครรภ์นั้นได้กระทบหูนางเอลีซาเบท นี่งัยครับ หลักฐานจากพระคัมภีร์ ไม่ใช่เพราะแม่พระที่ยิ่งใหญ่...แต่เป็นเพราะพระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในพระครรภ์ของแม่พระครับ ดั
o งนั้น แม่พระจึงได้รับเกียรติ เหมือนหีบพระบัญญัติของพันธสัญญาใหม่จริงๆ ล้ำค่าแน่นอนครับ พระเจ้าต้องเตรียมพระนางอย่างพิเศษอย่างแน่นอนเพื่อรองรับพระวาจาผู้รับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์

• วันนี้เราจึงฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยมพร้อมกับพระครรภ์ที่มีพระเยซูเจ้า “พระวจนาตถ์หรือพระวาจาผู้รับเอาร่างกายบังเกิดเป็นมนุษย์” จึงเป็นฉลองที่มีค่าจริงๆ ครับ....พ่อจึงอยากให้เราเห็นคุณค่าและความหมายของพระแม่จริงๆ ไม่ใช่เพราะพระแม่เอง แต่เพราะ “พระเยซู โอรสของท่าน ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ครับ”
• พ่อบรรยายกับพี่น้องคริสเตียน กับอาจารย์หนุ่มที่เก่งทางพระคัมภีร์อย่างน่ายกย่อง พ่อเห็นว่า หลังจากพ่อบรรยายเช่นนี้ คำถามเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ ความสงสัย ก็ลดลงครับ แน่นอนเราคาทอลิกไม่เคยยกแม่พระเป็นพระเจ้า
o เหตุผลที่พระแม่มีส่วนกับพระวาจาเช่นนั้น ธรรมประเพณีของเรา หรือศรัทธาของเราต่อแม่พระจึงมีความหมายยิ่งนักครับ....
o วันนี้เน้นมารีย์ศาสตร์หน่อยนะครับที่ภาษาทางเทววิทยาเขาเรียกว่า Mariology เป็นแขนงหนึ่งที่สำคัญของเราเลยแหละครับ และแม่พระก็มีคุณค่าในความเชื่อศรัทธาของเราคาทอลิก ในประเพณีคริสตชนจริงๆ ครับ....

• อ่านพระคัมภีร์นะครับ ประกาศกเศฟันยาห์ อยากให้อ่านและเน้นตอนที่ว่า “พระยาเห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า” ....พระวจนาตถ์ทรงรับเอากายในพระแม่มารีย์ ท่านจึงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานครับ
• คำพูดต่อไปนี้มาจากพระคัมภีร์ทั้งหมด และเราซ้ำทุกเวลานาทีในโลกนี้ “วันทามารีย์ เปี่ยวด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้า....” ข้อความทั้งหมดนี้พบในลูกา บทที่ 1 ครบครันทุกประการ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์