"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017
วันพฤหัสบดีในอัฐมวารปัสกา
ลก 24:35-48….
35ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง 36ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” 37เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี

38แต่พระองค์ตรัสว่า “ท่านวุ่นวายใจทำไม เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ 39จงดูมือและเท้าของเราซิ เป็นเราเองจริงๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี” 40ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาท 41เขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านมีอะไรกินบ้าง” 42เขาถวายปลาย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์ 43พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา

44หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง” 45แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ 46ตรัสว่า “มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม 47จะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม 48ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวรสารนักบุญลูกาให้รายละเอียดที่งดงามเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าบางประการที่พ่อเองขอนำเสนอและเน้นในวันนี้ คือ

• พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาท่ามกลางพวกเขา และพระดำรัสของพระองค์ ก็ คงเป็นหัวใจสำคัญของการเสด็จเข้ามาของพระผู้ทรงคืนพระชนม์... “ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด””
o “สันติสุข” Shalom อ่านว่า “ชาโลม” ในภาษาฮีบรู ออกเสียงเป็นคำทักทายที่ใช้กันเหมือนกันคำว่า “สวัสดี” แต่ความหมายของคำ “ชาโลม” คือ “สันติสุข” นั่นหมายถึงภาวะแห่งความสงบ ปราศจากสงคราม เต็มไปด้วยความสุขและความยินดี เป็นสภาพที่มีความสงบ ภาษาลาตินใช้คำว่า “Pax” อ่าน “ปักส์” คือ สภาพที่มีผู้ปกครองที่ให้ความสุขสันติ ไม่มีสงคราม มีการกินดีอยู่ดี ทุกคนได้รับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และที่สำคัญเป็นสภาพที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นพี่น้องต่อกันและกัน...
o พระองค์เสด็จเข้ามาท่ามกลางพวกเขา ขณะที่ทุกคนกำลังยินดี สองคนกลับมาจากเอมมาอูสและยืนยันว่า “พระองค์กลับคืนชีพแล้ว และพวกเขาจำพระองค์ได้ตอนบิขนมปัง” นี่คือนัยยะที่น่าสนใจมาก การเลี้ยงอาหาร การอยู่ด้วยกันที่โต๊ะอาหารและ ณ เวลาของการบิขนมปัง พวกเขาจำพระองค์ได้ และพวกเขาก็กำลังยินดีที่อยู่ด้วยกัน.. แบ่งอาหารกัน (พ่อมั่นใจว่า พวกเขากำลังกินอาหารกันอยู่แน่ ขณะที่พระวรสารตอนนี้นำเสนอ) ถ้าอ่านต่อไปพระองค์จะถามว่า “มีอะไรกินกันบ้าง” ชัดเจนว่า พวกเขาควรจะอยู่ร่วมกันด้วยความยินดีที่โต๊ะอาหาร
o พี่น้องที่รัก... ปัสกา เราเน้นเสมอว่า คือ “การผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต” แต่เราต้องไม่ลืมจริงๆว่า... “ปัสกา คือ งานเลี้ยงฉลอง ณ โต๊ะอาหาร” ตั้งแต่สมัยโมเสส พวกเขากินปัสกาแรกกันก่อนออกจากอียิปต์ พวกเขากินด้วยความยินดีที่จะพ้นจากแดนทาส... พระเยซูเองก็กินปัสกากับบรรดาศิษย์ และทรงมอบพระองค์เองแทนลูกแกะปัสกา เครื่องหมายแห่งการสละชีวิตเพื่อความรอดพ้นจากบรรดาศิษย์..

• วันนี้ พ่อขอเรียนย้ำว่า...
o ปัสกาคืองานเลี้ยง คือ ความสุข คือสันติสุข.. พ่ออยากให้เราได้ทานอาหารด้วยกัน พี่น้องครอบครัวพ่อแม่ลูกๆทานอาหารด้วยกัน มีความสุขด้วยกัน โดยมี “พระเยซูเสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา” คือ มี “สันติสุข” ครับ หลายครั้ง โต๊ะอาหารนี่แหละที่ฟ้องความจริง...
o พี่น้องหลายคนทานข้าวร่วมกันไม่ได้ เพราะไม่มีสันติสุขหรือความรักระหว่างกัน เกลียดกัน โกรธกัน เคืองกัน... แตกแยกกัน ที่โต๊ะอาหารนี่แหละคือสถานที่ประกาศความจริงๆ รักหรือเกลียดโกรธกัน เมื่อรับเชิญหรือเดินไปที่โต๊ะ คนเราจะมองผู้ร่วมโต๊ะก่อนเสมอจริงไหมครับ... ถ้าเลือกได้ เลือกไม่นั่งกับคนนี้ แต่นั่งกับคนนั้น บางทีมองไปทุกโต๊ะก็ไม่สะดวกสักโต๊ะ มีคนที่เรารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายใจ ไม่ชอบ (Uncomfortable) ไปหมด.. เห็นคำภาษาอังกฤษไหมครับพ่อจับมาเล่นคำสนุกๆชวนคิด อาจจะไม่ได้แต่วิชาการแท้จริงนะครับ (Un+ComforTable) คือ โต๊ะที่นั่งแล้วไม่สบาย.. ไม่ใช่โต๊ะไม่ดี นั่งแล้วแข็งเกินไป นั่นเพียงกายภาพ.. แต่ Uncomfortable จริง คือความคับแคบหัวใจ ลำบากใจ ไม่สะดวกใจ...

• ความจริงพ่อก็ยอมรับว่า บางทีพวกเราก็เป็นคริสตชน เราเชื่อในสันติ
o แต่เราก็มีภาวะสงครามในหมู่เราเสมอ วัด ชุมชนวัด ก็อยู่ในภาวะแตกแยก สงครามและการเมืองในหมู่เราก็หนักหน่วง... สัตบุรุษผู้ศรัทธาแต่ก็ว่ากันไม่รู้จบ พระสงฆ์กับสัตบุรุษ กับนักบวช ก็หนักหนานัก...น่าเห็นใจและน่าตำหนิ... น่าเห็นใจเพราะเราเป็นมนุษย์ แต่น่าตำหนิเพราะเราเป็นพระสงฆ์ นักบวช และเป็นคริสตชน... พ่อคิดว่าปัสกาแล้ว... “กลับใจกันเถอะ”
o ประโยคต่อไปนี้อ่านดี พ่อจะเขียนโดยไม่เว้นวรรคเพื่อให้ไม่มีรอยแยกแตกระหว่างเราเลยครับ เพราะจำเป็นต้องมีสันติในหมู่เรา ไม่มีความแตกแยกระหว่างเรา เพื่อร่วมฉลองปัสกาได้อย่างแท้จริง พ่อเน้นว่าพวกเราทุกคนต้อง ต้อง ต้อง “กลับใจ” พวกเราทุกคน คือ...
o “พ่อเจ้าวัดกับปลัดกับซิสเตอร์ใหญ่กับซิสเตอร์เล็กกับครูใหญ่กับผู้จัดการกับผู้อำนวยการกับสภาอภิบาลกับผู้อำนวยการนั่นนี่โน่นโน้นกับเยาวชนกับพลมารีย์กับพลศีลกับกลุ่มโน่นนี่นั่นกับพระสังฆราช(อันนี้แทรกเข้ามาเพราะจำเป็นสำคัญมากจุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักรเลย)กับเจ้าคณะกับที่ปรึกษากับกรรมการบริหารกับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกกับเจ้าหน้าที่กับพนักงานกับลูกๆหลานๆกับพ่อๆแม่ๆปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาอากงอาม่าอาปาอาแนอาเตียวอันฮายจีบาจีนำเซ้าใบ๋อุ๊กเจ๊ตั่วตั่วเฮียหมวยใหญ่หมวยเล็กตี๋เล็กตี๋น้อยองต๊ามองเบี่ยง...” หมดทุกคนถ้าไม่หมดไปเติมกันเองครับ
o สำคัญคือร่วมเป็นหนี่งเดียวกัน ทานอาหารด้วยกัน กินปัสกาด้วยกัน กินข้าวแต่ละวันด้วยกันด้วยรอยยิ้ม มีความสุข มีความเชื่อ ความรักรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ

• สำหรับบรรดาศิษย์ “พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี แต่พระองค์ตรัสว่า “ท่านวุ่นวายใจทำไม เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเท้าของเราซิ เป็นเราเองจริงๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี”
o พระเยซูให้พวกเขาชัดเจน พระองค์ไม่ใช่ผี ผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูก..
o พ่อเห็นคำสอน ข้อคิด... พี่น้องที่รัก พี่น้องของเราที่พ่อเขียนไม่เว้นวรรคเลยข้างบนนั้น ทุกคน ไม่ใช่ผี ทุกคนเหมือนพระเยซู มีเนื้อมีกระดูกแม้ทรงกลับคืนชีพแล้ว... พ่อยากให้พวกเรายอมรับความจริง เราทุกคนได้เกิดใหม่ด้วยน้ำและศีลล้างบาป และเป็นพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ มีชีวิตพระทุกคน และเราก็มีเนื้อมีกระดูก มีหัวใจ ด้วยกันทุกคน... อย่าให้เราได้เห็นหรือทำกับใครอย่างไม่ใช่คน หรือทำอย่างผีต่อกันเลย... เราลูกพระ ไม่ใช่ลูกผีแน่นอน...
o อย่าสงสัยและวุ่นวายใจต่อกันเลยนะครับ... ปัสกาแล้ว ดี ดีๆ ดีๆๆ กันเถอะครับ รักกันเถอะครับ...
o พระเยซูยังรับประทานปลาย่างกับเขา กินอาหารกับเขา... พี่น้องที่ไม่กินข้าวด้วยกันมานาน เพราะเกลียด โกรธ ชั่ง เหยียด หยาม... หันกลับ กลับใจ ดีกันเถอะนะครับ... พ่อรู้ว่า เราเป็นมนุษย์พ่อรู้ครับ... แต่พ่อรู้และเชื่อรักและหวังว่า เราเป็นลูกพระเจ้าแน่นอนเช่นกัน...

• อ่านพระวรสารของวันนี้ช่วงสุดท้าย... และรับรู้ความจริงแห่งปัสกาที่นักบุญลูกาต้องการถ่ายทอดให้เราครับ
o “นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง”
o “มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม”
o จะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป โดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม
o ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้”

• พยานชีวิตที่แสนดีของเรา ชีวิตแสนน่ารักของเรา เท่านั้น คือ การประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าได้อย่างแท้จริง... น่ารักกันมากๆนะครับเป็นคริสตชนนะครับ ขอ “สันติจงอยู่กับทุกท่านและกับพ่อด้วย” ครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์