"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017
วันจันทร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
ยน 12:1-11…
1หกวันก่อนฉลองปัสกา พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานี ตำบลที่อยู่ของลาซารัสที่พระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย 2ผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์ มาร์ธาคอยรับใช้ ขณะที่ลาซารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ด้วย 3มารีย์ใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักหนึ่งปอนด์ชโลมพระบาทของพระเยซูเจ้า และใช้ผมเช็ดพระบาท กลิ่นน้ำมันหอมอบอวลไปทั่วบ้าน

4ยูดาส อิสคาริโอท ศิษย์คนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระองค์พูดว่า 5”ทำไมไม่เอาน้ำมันหอมนี้ไปขายราคาสามร้อยเหรียญ แล้วนำเงินไปแจกให้คนยากจนเล่า” 6ที่เขาพูดเช่นนี้มิใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากจน แต่เพราะเขาเป็นขโมย เขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักยอกเงินในถุงนั้น 7พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ช่างเถิด ปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเรา 8คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไป”
9ชาวยิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น จึงมา มิใช่เพียงเพื่อเฝ้าพระเยซูเจ้า แต่เพื่อมาดูลาซารัส ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย 10บรรดาหัวหน้าสมณะจึงตกลงกันจะฆ่าลาซารัสด้วย 11เพราะลาซารัสทำให้ชาวยิวจำนวนมากไปเฝ้าพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระองค์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันจันทร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เราก้าวเข้าไปสู่สัปดาห์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนจักรแล้วครับ... วันนี้วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปี ค.ศ. 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แต่ละปี คือ เวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชีวิตของเรา...
o ทำไมหรือ ทำไม พี่น้องสัมผัส เข้าใจความหมายของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เพียงใด... วันนี้พ่ออยากจะพาเดิน เริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อย่างพิเศษครับ...
o เราผ่านเวลาแบบนี้มาทุกปี.. และข้อสังเกต.. พระสงฆ์ตามวัด พี่น้องสัตบุรุษก็เหนื่อยอ่อนกับการเดินทางมาวัด และอันที่จริงพิธีกรรมก็ซับซ้อนมากมายหลายประเด็น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องกระทำกัน
o พ่อคิดว่า เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือ “ความรัก” ความรักที่พระบิดาเจ้าทรงทรงรักเราถึงมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์เพื่อไถ่บาปของเรา ดูเหมือนง่ายที่จะสรุป ที่จะพูดถึงและเข้าใจเช่นนี้ แต่ประเด็นของความหมายลึกซึ้งที่พาเราเดินตลอดมหาพรต 40 วัน ที่กำลังจะจบลงในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และเราจะร้องเพลงอัลเลลูยาแห่งปัสกาได้อย่างมีความสุขจริงๆ
o มากกว่าเพียงทำตามประเพณีและพิธีกรรม... จำเป็นที่เราต้องเข้าใจ เข้าถึงความล้ำลึกสุดหยั่งของความรักของพระเจ้าผู้ทรงรักเราเหลือประมาณ... “บนไม้กางเขน” Sic Nos Amantem (ซิค นอส อามันแตม) แปลว่า “ทรงรักเราถึงเพียงนี้”

• พระเยซูเจ้าบนกางเขน คือ ธรรมล้ำลึกแห่งความรักของชีวิตขอเรา...
o ตรงนี้สุดยอด และวันนี้พ่อขอใช้โอกาสของวันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกปีเราอ่านพระวรสารนักบุญยอห์นตอนนี้ ไม่เคยเปลี่ยน... ตอนที่เราอ่านในมิสซานี้ พ่อขอเก็บประเด็นมาอธิบายเสริม เพื่อเพิ่มกำลังความเชื่อแก่เรา เมื่อเราเชื่อ เราจึงแสวงหาความเข้าใจ และยิ่งเข้าใจ ความเชื่อของเรายิ่งนำความหวังและพลังแห่งความรักแน่นอนครับ...

• พระวรสารวันนี้ที่เราอ่าน คือเรื่อง การเจิมที่เบธานี
o “การเจิม” ชโลม น้ำมัน... เป็นการประกาศ..พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ เป็นพระแมสซียาห์ เป็นผู้รับเจิม... เมื่อใกล้ปัสกา พระองค์ไดรับการชโลมน้ำมันหอม... ในพระวรสารนักบุญมาระโกเล่าว่าหญิงคนหนึ่ง ทุบขวดหินสีขาวแต่ เทน้ำมันลงบนพระเศียรของพระเยซูเจ้า
o การเทลงบนศีรษะเป็นเครื่องหมายของการชโลมตั้งประกาศ ถึงความเป็นผู้รับเจิมหรือการเป็นพระคริสตเจ้า เป็นการประกาศว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์ความรอดพ้นแห่งชีวิต...

• พระวรสารนักบุญยอห์นวันนี้ เล่าต่างกันเล็กน้อย.. วิธีเล่าเป็นการเทิดทูนพระเยซูเจ้ามากๆ เทิดทูนจริงๆ เป็นการประกาศพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าเช่นกัน แต่ใช้บริบทและภาพลักษณ์ของความรักอย่างสุดซึ้งที่สุด กราบนมัสการที่สุด...
o เรื่องเล่าคือในบ้านของมารีย์และมาร์ธา ณ บ้านของลาซารัสผู้ทรงปลุกให้กลับคืนชีพ... มารีย์เป็นผู้ชโลมประกาศพระองค์... แต่ภาพลักษณ์คือ “มารีย์ใช้น้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักหนึ่งปอนด์ชโลมพระบาทของพระเยซูเจ้า และใช้ผมเช็ดพระบาท กลิ่นน้ำมันหอมอบอวลไปทั่วบ้าน”
o พ่ออ่านและไตร่ตรองมาถึงตรงนี้ พ่อเห็นเจตนาของท่านนักบุญยอห์นจริงๆ ครับ... ยอห์นต้องการทำให้เราเห็นว่า “การเทิดทูนพระทรมานหรือความตายของพระเยซูเจ้า “ปัสกา” คือการเทิดทูนด้วยความรักสุดพรรณนาจริงๆ”
o ไม่สงสัยเรื่องน้ำมันหอมล้ำค่า... แต่ที่สวยงามมากคือกราบชโลมพระบาทของพระองค์และใช้ผมของมารีย์เช็ดพระบาท... ถ้อยคำของพระคัมภีร์จากยอห์นนี้สุดบรรยาย
o พ่ออ่านแล้วพ่อเห็นชัดว่า ท่านนักบุญยอห์นต้องการถ่ายทอดให้เราได้กราบพระบาท ชโลมพระบาท ในอีกไม่กี่วันที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อเรา “หกวันก่อนฉลองปัสกา พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานี”
o พ่ออยากจะบอกว่าช่างเหมาะเจาะจริงๆ และก็ในวันจันทร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พ่อยากเชิญชวนให้เรา...
o พี่น้องที่รักของพระเยซูเจ้า ลูกๆที่รักขอพระเจ้า และพ่อด้วย... ให้เราทำเช่นเดียวกันนะครับ... ชโลมประกาศพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา ชโลมประกาศด้วยชีวิตของเรา เช็ดพระบาทด้วยผมของเรา คือ ศิโรราบทั้งหมดเพื่อพระองค์... วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ พี่น้องที่รักพ่อจะเจ้าไปจูบกางเขนด้วยความรู้สึกรักและยอมศิโรราบเช่นนี้จริงๆ และเชิญชวนให้พี่น้องได้ยอมให้กับความรักของพระองค์เช่นกัน เพราะทรงรักเราถึงเพียงนี้...

• ราคาน้ำหอม 300 เหรียญ คือ แค่แรงงานทุกวันที่ทำงานได้ตลอดทั้งปี
o สมัยพระเยซูเจ้า ทำงานตลอดวัน ได้เงิน 1 เหรียญ ปีหนึ่ง มี 365 วัน ทำงานได้ 300 วัน หักวันสับบาโตออก 52 วัน และหักวันฉลองอื่นๆที่ทำงานไม่ได้ ดังนั้น 300 เหรียญ คือ ค่าแรงตลอดทั้งปี... เทชโลมพระบาทพระเยซูเจ้า คือ การชโลมพระศพพระเยซูเจ้า ““ช่างเถิด ปล่อยให้นางเก็บน้ำมันหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเรา”
o เห็นได้ชัดว่า พระวรสารยืนยัน ชีวิตที่เทให้หมดเพื่อเทิดทูนความรักบนไม้กางเขน ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลย พี่น้องครับ เทให้พระองค์ทั้งชีวิตและหัวใจของเราเช่นกันครับ

• ดูเหมือนยูดาสและบรรดาศิษย์ (เทียบ มก 14) จะห่วงคนยากจน... ก็จริงๆ แต่ พระเยซูเจ้าสัญญา “คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านตลอดไป” พ่อคิดว่าตรงนี้มีคำสอนเรามากจริงๆ ครับ
o การทุ่มเท ชโลมพระศพพระเยซูสำคัญที่สุด... เพราะเป็นการเทให้กับความรักแบบพระองค์ เลียนแบบพระองค์ในความรัก... การชโลมนี้คือการยอมศิโรราบ ศิโรราบให้กับความรักหมดทั้งชีวิตแบบพระเยซูทรงรักเราจริงๆ
o พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า พระวรสารสอนเราจริงๆ ให้เราต้องทุ่มเทเช่นพระเยซู และเทน้ำมันหอมของชีวิตของเรา ชโลมความรักหรือความตายเพราะความรักของพระองค์ เพื่อเรายืนยันว่าเราจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์
o พระเยซูเจ้าทรงห่วงคนยากจนแน่นอน... แต่การเริ่มด้วยการทุ่มเทให้กับพระเจ้าเหมือนพระองค์ ย่อมเป็นการสอนเราให้รักคนยากจนจนหมดหัวใจเช่นเดียวกัน

• ขอสังเกตสำหรับยูดาสต่างหากที่พระวรสารเสนอและสอนพ่อเองอย่างพิเศษ “ที่เขาพูดเช่นนี้มิใช่เพราะเขาห่วงใยคนยากจน แต่เพราะเขาเป็นขโมย เขาเป็นผู้ถือถุงเงินและยักยอกเงินในถุงนั้น”
o พ่อคิดว่าเงินคือการล่อลวงที่น่าตระหนักจริงๆ
o พ่อถามตนเอง ถามพี่น้องในพระศาสนจักร.. เราห่วงใยคนยากจนจริงๆไหม... พ่อคิดว่าเราต้องหันกลับมาไตร่ตรองจริงๆ พ่อก็อยากเตือนตนเองตรงๆ บ่อยครั้งเราประกาศเชิญชวนให้เราแบ่งปัน ให้เราบริจาค ให้เราช่วยคนยากจน... แต่พ่อเอง พระสงฆ์ นักบวช คนประกาศ ได้กล้าเปิดกระเป๋าตนเอง และเทออกเพื่อช่วยเหลือด้วยความรักไหม
o พระเยซูเจ้า “เทหมดหน้าตัก” ไม่เหลือ แต่แม้แต่ชีวิตของพระองค์... แต่ศิษย์ของพระองค์ยูดาสเองกลับเป็นขโมย... คอรัปชั่น เรื่องนี้อันตรายและไม่น่ารักมากๆ ไม่น่ารักจริงๆ
o พ่อเตือนพ่อเอง และขอเตือนใจพวกเราคนศาสนา...พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสผู้ทำงานเพื่อพระเจ้า พวกเราต้องรอบคอบ ต้องซื่อสัตย์จริงๆ ระวังอย่าให้ความโลภ เงินทอง ความอยากได้ เข้ามาเป็นความปรารถนาและความทุ่มเทของเราเด็ดขาด... และจะอันตรายมาก ไม่น่ารักมากๆ และพ่อเชื่อว่า ถ้าการทำงานศาสนาและการทำงานเมตตาให้ทานของเรามีวาระซ่อนเร้น ขาดความโปร่งใส และยิ่งถ้าหันประโยชน์เข้าหาตนเอง... เราสามารถมั่นใจได้เลยว่า กิจการของเรานั้นไม่ใช่เป็นการประกาศข่าวดี แต่เป็นข่าวร้ายจริงๆ
o พ่อคิดว่า คนของพระเจ้า มือต้องสะอาด ใจต้องสะอาด และต้อง ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเพื่อตนเอง แต่ต้องมอบให้ได้แม้แต่ชีวิตของตน ดังเช่นพระเยซูทรงเป็นต้นแบบแก่เรา

• วันจันทร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2017 พ่อเชิญชวนเราให้
o เทชีวิตของเราดุจน้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพง เพื่อชโลมความรักแห่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระคริสตเจ้านะครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ให้เราได้เป็นดังน้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงเพื่อชโลมประกาศพระเยซูบนไม้กางเขน เป็นพระคริสต์ เป็นพระเจ้าของเราตลอดไป...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์