"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ยน 7:1-2,10,25-30…
1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ไม่ทรงพระประสงค์ จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดียเพราะชาวยิวกำลังพยายามจะฆ่าพระองค์ 2งานฉลองเทศกาลอยู่เพิงของชาวยิวใกล้เข้ามาแล้ว 10อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บรรดาพี่น้องของพระองค์ขึ้นไปร่วมงานฉลองแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปด้วยอย่างเงียบ ๆ ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดเห็น


25ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า 26ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา หรือบางทีบรรดาหัวหน้าอาจ ยอมรับว่าเขาเป็นพระคริสต์ 27พวกเรารู้ว่าคนนี้มาจากไหน พระคริสต์นั้น เมื่อเสด็จมา ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จมาจากไหน”

28ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวิหาร พระองค์ตรัสเสียงดังว่า ท่านทั้งหลายรู้จักเรา และรู้ว่าเรามาจากไหน เราไม่ได้มาตามใจตนเอง พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสัจจะ ท่านไม่รู้จักพระองค์ 29แต่เรารู้จักพระองค์ เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ทรงส่งเรามา
30คนเหล่านั้นพยายามจะจับกุมพระองค์ แต่ไม่มีใครลงมือ เพราะเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึง


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่อเชื่อความจริงที่ได้ยินจากพระคัมภีร์เสมอว่า “พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้” พระวาจาของพระเจ้าจะถูกกักกันไม่ได้เป็นอันขาด...
o พ่อคิดว่าสิ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุดที่พระวาจาของพระเจ้าจะต้องได้รับการประกาศ “ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา”
o เราเห็นในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้ามิได้เกรงกลัวต่อการต่อต้านหรือแม้แต่จะฆ่าพระองค์... แต่พระองค์ยังคงประกาศพระวาจาต่อไปอย่างเปิดเผยจริงๆ

• พ่อชอบความจริงจากพระเยซูเจ้าเองที่ทำให้เราเห็นว่า
o จำเป็น จำเป็นจริงๆ ที่เราจะต้องมีการประกาศพระวาจาของพระเจ้า “พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้”

• พ่อg8pได้จัดประชุมเล็กๆกับเจ้าหน้าที่พระคัมภีร์ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้ช่วยกันเลือกหนทางวิธการและหาหนทางจริงว่า
o จะทำอย่างไรหนอให้พระวาจาของพระเจ้าได้ประกาศออกไป
o ทำอย่างไรหนอที่เราจะทำให้พระคัมภีร์ได้เป็นคุณค่าของชีวิตของเราคริสตชน

• พ่อยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย...
o พ่อทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์ผู้แปลพระคัมภีร์ท่านได้เลือกพระวาจาของพระเจ้าตอนหนึ่งให้พวกเรา เป็นพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์... พ่อรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อและคณะทำงานเพื่อพระคัมภีร์ได้มุ่งหน้าต่อไปอย่างมากที่เราจะทำงานเพื่อพระวาจา
o ถ้อยคำนั้น คือคำว่า “เป็นประจักษ์พยานจนสุดปลายแผ่นดินโลก” (Witnesses to the ends of the world) แรงบันดาลใจจากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 1:8) พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาศิษย์ เป็นพระบัญชาให้พวกเขาต้องไปเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์จนสุดปลายแผ่นดิน

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่ออยากชวนให้เราได้คิดถึงเรื่อง การเป็นประจักษ์พยานจริงๆ ครับ
o พระเยซูเจ้า พระองค์เอง คือ ประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความรักของพระเจ้าพระบิดา ประจักษ์พยานแห่งความรักที่รักจนมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์
o จากพระเยซูเจ้า โดยการนำขององค์พระจิตเจ้า.. บรรดาอัครสาวก็ได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกัน

• “ประจักษ์พยาน” Witness สังคมโลกปัจจุบันของเราก็เป็นเช่นนั้น... สังคมโลกปัจจุบันต้องการการประกาศข่าวดีด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานที่ซื่อสัตย์ และไม่กลัวความตายจากการเบียดเบียน...

• เวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพระศาสนจักรในตะวันออกกลาง ในหลายประเทศที่พระศาสนจักรดำเนินชีวิตอยู่ ในบางประเทศที่แสนลำบาก ณ ปัจจุบันเพราะการเบียดเบียนทางศาสนาและเบียดบังความดีและความจริง ความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำกับมนุษย์ด้วยกันเพราะความเกลียดชังและใช้เหตุผลที่งมงายทางศาสนาและความเชื่อผิดๆ
o มีพระสังฆราชหลายองค์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ้นชีวิตเพราะการเบียดเบียนทางศาสนา ในประเทศที่พระศาสนจักรมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันจริงๆ
o มีคริสตชนจำนวนมาถูกขู่คุกคามให้ทิ้งศาสนาและความเชื่อ ถ้าไม่ละทิ้งหรือเปลี่ยนศาสนาก็ต้องสิ้นชีวิตอย่างทารุณ
o มีการขับไล่คริสตชนหรือคนที่ถือต่างศาสนา โดยใช้เหตุผลทางศาสนาให้ต้องออกเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่ต้องขาดอาหาร ขาดน้ำ บังคับให้อพยพเข้าไปในหุบเขาแห่งความตาย ซึ่งร้อยละเจ็ดสิบจะต้องตายเพราะความร้อนและขาดน้ำ คนจำนวนนับหมื่นนับแสนคนต้องออกไปเผชิญความตายอย่างโหดร้าย
o มีการเบียดเบียนทางศาสนาอย่างรุนแรงและลงลึก... นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ และเป็นความจริง
o มีสงครามรุนแรงจนบางประเทศที่เคยสวยงาม กำลังหมดสภาพและเต็มไปด้วยการอพยพหลบหนี...ไม่ว่าถือศาสนาใด แม้ในศาสนาเดียวกันก็รุนแรงต่อกันอีก

• พี่น้องที่รัก แต่พระวาจาของพระเจ้า ความจริงแห่งความรักของพระเจ้า ข่าวดีจะถูกจองจำไม่ได้เป็นอันขาด
o เราต้องเป็นประจักษ์พยานจริงๆ ต้องกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีต่อไปอย่างไม่เก่งกลัว...
o พ่อขอย้ำพระวาจาจากพระวรสารนักบุญยอห์นวันนี้ให้ชัดอีก “ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา”

• พ่ออยากให้เราทบทวนจริงๆถึงตัวเรา
o บทบาทของเราครับ บทบาทในฐานะคริสตชน ซึ่งเรามี “พันธกิจประกาศข่าวดี” นี่คือกิจการอันเป็นพันธะแห่งศีลล้างบาป... หลีกเลี่ยงไม่ได้... ไม่ประกาศไม่ได้
o ตรงนี้เราควรไตร่ตรองครับ พระเยซูเจ้าเองแม้ถูกขัดขวางและพยายามทำร้ายพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง ไม่เคยกลัวที่จะประกาศข่าวดี... และทรงเป็นประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยชีวิตขอพระองค์ “พยานยิ่งใหญ่แห่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน”

• พ่อขอเน้นเรื่องการเป็นประจักษ์พยานที่จำเป็น จำเป็นเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ตามคำสอนของสมัชชาฯของเราที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้เราได้ไตร่ตรองเอกสารนี้กันหน่อยนะครับ... พ่อคัดมาจากสิ่งที่พ่อได้ยกร่างไว้ในเอกสารสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย...
o “การประกาศข่าวดีใหม่ เป็นพันธกิจที่เป็นธรรมชาติแท้ของชีวิตคริสตชนคาทอลิกทุกคน” และแน่นอนที่สุดคือคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทุกคน ทุกคนจริงๆ
o โดยอาศัยศีลล้างบาป ทำให้ชีวิตติดสนิทกับพระคริสตเจ้าและได้พบปะกับพระองค์ในความเชื่อ (เทียบ รม 6)
o ทุกคนจึงได้รับการเชื้อเชิญ ให้ร่วมประกาศความเชื่อทั้งด้วยวาจาและการกระทำเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งองค์พระเยซูคริสต์ และการประกาศตนเช่นนั้นทำให้พระศาสนจักรพบอัตลักษณ์ของตน ว่าเป็นพระวรกายขององค์พระคริสต์เจ้า (เทียบ 1คร 12 และเทียบ LG 7)
o มีพระหรรษทานของพระจิตเจ้าช่วยนำทางไปสู่พระบิดา ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าที่พิเศษอันจะต้องทำให้เห็นได้ว่าความเชื่อในพระคริสตเจ้านั้นให้ความหมายและความหวังอะไรต่อชีวิตของตนและต่อชุมชน
o ยิ่งเมื่อเราตระหนักมากขึ้นว่าพระคริสตเจ้าทรงสถิตในตัวเรา และในท่ามกลางเรา ยิ่งต้องปรารถนาจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย

• ปัจจุบันนี้เราจะเป็นประจักษ์พยานกล้าหาญในการประกาศข่าวดีได้อย่างไร พ่อมีข้อคิดที่เขียนไว้ให้เราได้ไตร่ตรองกันและต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจริงๆ
o พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเรียกร้องเราอย่างแรงว่า เราต้องเป็น “พระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน ต้องเลือกอยู่ข้างคนจนเป็นอันดับแรก” คือเป้าหมายใหญ่สุดของการก้าวออกไปเป็นประจักษ์พยานถึงแสงสว่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงยากจน
o เรื่องนี้จะต้องเป็น “เทววิทยาเรื่องชีวิต” (Theology of life) ของพระศาสนจักรมากกว่าเป็นเพียงความคิดหรืองานบริการสังคม เพราะในสถานการณ์โลกปัจจุบันคนยากจนและความยากจนคือสภาพของคนส่วนใหญ่ของสังคมโลก คนที่ร่ำรวยมากมีเพียงร้อยละ 1 ของประชากร คือ ประมาณ 37,000,000 คน พวกเขาครอบครอบทรัพยากรถึงร้อยละ 48 ขอทรัพยากรโลกที่มีอยู่ ส่วนประชากรของโลกร้อยละ 99 คือประมาณ 7,000,000,000 คน (เจ็ดพันล้านคน) ครอบครองทรัพยากรส่วนที่เหลือ (ภาษาที่ง่ายขึ้นคือมีเค็กหนึ่งร้อยชิ้นสำหรับคนร้อยคน แต่หนึ่งคนรับประทานเค้กไป 48 ชิ้น ดังนั้นคนอีก 99 คน ต้อแย่งกันทานเค้ก 52 ชิ้นที่เหลือ และบางคนก็ทานไปเกินหนึ่งชิ้นไปอีก ทำให้หลายคนอดหรือต้องป้ายครีมชิมหรือได้เพียงเห็นและดมกลิ่นเท่านั้น)
o ขณะเดียวกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องอย่างแข็งขันว่า พระองค์ทรงต้องการพระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน เพราะคนจนและความยากจนมีบทสอนสำหรับเรามากเหลือเกิน (เทียบ EG 198) และอันที่จริงพระคริสตเจ้าองค์แสงสว่างแท้ทรงเป็นต้นแบบที่ล้ำค่าที่สุดในเรื่องการถ่อมพระองค์ลงมา ทรงบังเกิดอย่างยากจน ทรงทิ้งความร่ำรวยสูงสุด ลงมารับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์เหมือนเรา และทรงรักมนุษย์จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ เป็นความตายบนไม้กางเขน (เทียบ ฟป 2)
o โดยเหตุนี้ ถ้าพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวช ไม่เลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเมตตากรุณา เรียบง่าย สมถะ รักและรับใช้ อยู่เคียงข้างคนจน เน้นความยุติธรรมในสังคม กล้าละทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นคงส่วนตน พระศาสนจักรจะไม่สามารถเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดีใหม่ได้เลย

• พี่น้องที่รัก จริงๆ นะครับ พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้...และพ่อกำลังคิดจริงว่า การ เราต้องประกาศ และไม่จองจำพระวาจาไว้ในกรงทอง “ต้องไม่จองจำไว้ในกรงทอง” หรือกับดักของความร่ำรวยของพระศาสนจักรเองโดยเด็ดขาด เราต้องกล้าออกไป ไม่กลัวที่จะประกาศ ประกาศด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน เป็นประจักษ์พยานในความยากจนจริงๆ เพื่อเดินเคียงข้างคนยากจน พระศาสนจักรที่จนเพื่อคนจน...

• ครับ พ่อไตร่ตรองจริงๆ พ่อคิดว่า พระเยซูเจ้าถูกเบียดเบียนจนสิ้นพระชนม์... การเบียดเบียนอย่างรุนแรงต่อพระศาสนจักรและต่อคริสตชนก็มีความรุนแรงมากเหลือเกิน ตามที่พ่อได้เล่าให้ฟังในช่วงต้น... พ่อจึงเชิญชวนและเรียกร้องให้พวกเรา “กล้าหาญประกาศข่าวดีด้วยชีวีเป็นประจักษ์พยาน”
o พ่อมั่นใจครับว่าการเบียดเบียนมีอยู่จริง...
o แต่การเบียดเบียนและเบียดบังที่น่าเป็นห่วงคือเซฟโซนของชีวิตพระศาสนจักรเอง ความสะดวกสบาย ความร่ำรวย ศาสนสถานและศาสนสมบัติ
o บ่อยครั้ง เราจองจำตัวเราเองไว้ในกรงทองไม่ยอมเป็นประจักษ์พยานอย่างแท้จริง...
o พ่อขอให้เราวิงวอนพระเจ้าให้เรากล้าหาญและเด็จเดี่ยวที่จะเป็น เป็นประจักษ์พยานจนสุดแดนแผ่นดิน
o ไปประกาศความรักเมตตาของพระเจ้าให้โลกรู้ครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์