"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
มก 10:1-12
     10 1พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นเข้าไปในเขตแคว้นยูเดียและอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ประชาชนมาเฝ้าพระองค์อีกครั้งหนึ่ง พระองค์จึงทรงสอนเขาอีกเช่นเคย 2ชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระองค์ว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา” 3พระองค์ตรัสตอบว่า “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร

4เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างและหย่ากันได้” 5พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เพราะใจดื้อหยาบกระด้างของท่าน โมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้ 6แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง 7ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา 8และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน 9ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย” 10เมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้ว บรรดาศิษย์ทูลถามถึงเรื่องนี้อีก 11พระองค์จึงตรัสตอบว่า “ผู้ใดหย่าร้างภรรยา และแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม 12และถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

บุคคล: พระเยซูเจ้า พร้อมกับบรรดาศิษย์ และประชาชนมาเฝ้าพระองค์
สถานที่: พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่งสอนบรรดาศิษย์ ออกจากที่นั่นเข้าไปในเขตแคว้นยูเดียและอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน เดินทางจากแคว้นกาลิลี บัดนี้มาถึงแคว้นยูเดีย

ประเด็นสำคัญ:
• ประชาชนมาเฝ้าพระองค์อีกครั้งหนึ่ง พวกเขากลับเข้ามา ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ประชาชนไม่ได้อยู่ด้วย

• พระองค์จึงทรงสอนเขาอีกเช่นเคย
o คำสอนต่อไปนี้เป็นคำสอนประชาชนและบรรดาศิษย์
o พระเยซูเจ้า ทรงปรากฎพระองค์เป็น “พระอาจารย์และทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์อยู่เสมอ” พระองค์ทรงสอนเช่นเคย... เราพบในพระคัมภีร์ พระองค์คือผู้ทรงอำนาจในการสอน ซึ่งที่ผ่านๆ มาผู้สอนคือบรรดาธรรมจารย์และฟาริสี หรือรับบี แต่พระองค์ คือ รับบีในรูปแบบที่แตกต่าง คำสอนของพระองค์คือตัวพระองค์ที่ทรงเป็น ทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าเอง

• ชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระองค์ว่า
o นี่เป็นนิสัยของฟาริสีจริงๆ บรรดาอาจารย์ เมื่อมีใครที่เป็นอาจารย์ที่อาจส่อแววว่าเก่งกว่า หรือประชาชนติดตามมากกว่า พวกเขาจะพยายามตรวจสอบ สอบถาม “ทดสอบ” ความรู้ความสามารถของพระเยซูเจ้า พยายามหาหนทางที่จะจับผิดพระองค์ สอบถามพระองค์ถึงอำนาจและที่มาของอำนาจในการสอนของพระองค์
o ฟาริสี ภาษาฮีบรูมาจากราก “P R Sh” (Parash / Perushime) แปลว่าพวกที่เก็บรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัด เป็นพวกยิวชาตินิยม ควบคู่กับพวกยิวนิยมกรีกคือพวกซะดูสี พวกฟาริสีจะเคร่งกับกฎของโมเสส พวกเขาถือว่าพวกตนสืบเชื้อสายมาจากโมเสสทีเดียว ส่วนพวกซัดดุสีจะตรงข้าม ไม่เคร่งครัดอะไรนัก แต่อยู่ในกลุ่มอำนาจทางสังคมศาสนาด้วยเช่นกัน

• คำถามของพวกเขา “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา”

• พระเยซูเจ้าถรงถามกลับ...
o “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร”
o นี่เป็นคำตอบที่มีน้ำหนักมากสำหรับฟาริสี เพราะว่าสำหรับฟาริสี โมเสสเปรียบเหมือนต้นตระกูลฟาริสี ที่ฟาริสีทุกคนให้ความเคารพมากที่สุด
o พระเยซูเจ้าตั้งคำถามกลับอันเป็นคำถามที่เข้าเป้ามากที่สุด คือ กล่าวได้ว่า “แล้วบิดาของพวกแก “โมเสส สอน เขียน สั่ง” ไว้ว่าอย่างไร” และ พระองค์ถามกลับเพื่อให้พวกเขาที่รู้กฎหมายดีอยู่ได้ทบวน เรียกร้องให้เขาทบทวนคำสอนของฟาริสีเอง
o ปัญหาคือพวกเขารู้กฎหมาย แต่เลี่ยงกฎหมาย ตัดสินคนอื่นๆ แต่พวกตนเองไม่ถือ หรือถือเคร่งเฉพาะต่อหน้า แต่ลับหลังไม่ได้ถือและหย่อนยาน เป็นแบบพวกมือถือสากปากถือศีล

• คำตอบของพวกเขา
o “โมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างและหย่ากันได้”
o อันที่จริงโมเสสไม่ได้ประกาศให้มีการหย่าร้าง
o แต่เพราะใจดื้อกระด้าง และความพยายามที่จะแยกจากภรรยาของพวกเขา ดังนั้นหนังสือหย่าร้าง คือหนังสือที่ฝ่ายชายจะมอบให้กับหญิงเพื่อยืนยันว่านางเป็นอิสระจากฝ่ายชายนั้น ไม่เป็นสมบัติของชายนั้นอีก เพื่อว่า เมื่อนางจากไป และถ้าไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง นางสามารถมีคนช่วยเหลือหรืออุปการะได้ มิเช่นนั้นใครรับนางไปดูแลจะเท่ากับขโมยของของสามีของนางไป และพวกฟาริสีทำแบบนี้ ทำให้ผู้หญิงลำบาก ไม่ต้องการนาง แต่ไม่ให้อิสรภาพ...
o ดังนั้น หนังสือหย่าร้างนี้ ไม่ใช่การประกาศว่ามนุษย์หย่าร้างได้ แต่ที่ต้องมีไว้ ก็เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและอิสระภาพของหญิง
o ในสังคมยิว บางครั้งผู้ชายทำอย่างนี้กับหญิงเพียงเพราะต้องการให้นางออกไปเหตุผลอาจเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น นี่ไม่ใช่การให้หย่าร้าง แต่ในกรณีที่มันเกิดขึ้นหนังสือนี้จะช่วยให้หญิงนั้นได้เป็นอิสระ

• และพระเยซูเจ้าตรัสถึงหนังสือปฐมกาล คำสอนเรื่องการแต่งงาน ที่เป็นคำสอนแรกของโมเสส เรียกว่า บิดาของฟาริสี ที่รู้ทั้งรู้แต่ไม่ซื่อสัตย์ และไม่ยอมถือ...
o “แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง 7ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา 8และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน 9ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย”
o พระเยซูเจ้าทรงประกาศความจริงที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่สร้างมนุษย์ และนี่อยู่ในบทแรกๆ ของโตราห์ของโมเสส

• ปัญหาของฟาริสีคือความหน้าซื่อใจคด มือถือสากปากถือศีล ทำตัวเป็นผู้เคร่งกฎหมาย แต่พวกเขาเองหาช่องทางเลี่ยงเสมอ ตัดสินคนอื่นๆ แต่ตนเองเลี่ยงกฎหมายจริงๆเลย...

• คำถามเรื่องการหย่าร้าง จึงเป็นการหาเรื่อง หาโอกาสที่จะจับผิด จนลืมไปว่า การหย่าร้างนั้น โมเสสในหนังสือปฐมกาล พระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดจเจนในเรื่องศักดิ์ศรีของการแต่งงาน

• ความจริงในสังคมชาวยิวสมัยพระเยซู การละเลย ละทิ้งภรรยา ก็มีอยู่หนาตา พวกเขาพยายามหาความชอบธรรมให้กับพวกตนเองเสมอ นี่คือปัญหา
o ปัญหาของบรรดาผู้นำที่ละเลย ละเว้น เลี่ยงกฎทางศาสนา
o สอนคนอื่นให้ถือเคร่ง แต่พวกตนไม่ถือ เลี่ยง หาเหตุผล และทำให้ตนดูดี
o ตนเองปราศจากความเมตตาเพราะการใช้กฎเพื่อจับผิดแทนที่จะให้กฎมีไว้เพื่อชีวิตและความดี... นี่คือปัญหาจริงๆ และทุกยุคทุกสมัย

• เมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้ว บรรดาศิษย์ทูลถามถึงเรื่องนี้อีก ฉากเปลี่ยนไปเมื่อพระองค์เข้าไปในบ้าน ซึ่งแสดงว่าพระองค์แยกออกจากประชาชน
o พระเยซูยืนยัน การแต่งงานที่ถูกต้อง ไม่มีการอย่าร้างได้เลย
o เพราะพระเจ้าทรงรวมกันไว้นั่นเอง

การไตร่ตรอง
• การแต่งงานมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแน่นอน ในฐานะประชากรของพระเจ้าเราประกาศคุณค่าเช่นนี้เด่นชัดเพียงใด???
• การถือระเบียบ กฎเกณฑ์ของเราเป็นเช่นใด หรือเราเป็นฟาริสีตามแบบโมเสส???
• พ่อคิดว่า การเป็นคริสตชนของเรา การถือบัญญัติของพระเจ้า บัญญัติ ของพระศาสนจักร บัญญัติแห่งความรักเมตตา เราน่าพิจารณา เพราะถือแบบผู้ใหญ่ในความเชื่อ มีเหตุผลที่ดี หรือเป็นเพียงการถือกฎเพื่อกฎเท่านั้น
• พ่อมั่นใจ การเป็นคริสตชน บัญญัติแห่งความรักนั้นล้ำค่ามากๆที่เราจะพิจารณาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือด้วยความรักแท้จริงต่อทุกคน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์