"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:34-9:1

34พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา 35ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้

36มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต 37มนุษย์จะให้อะไรเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไป 38ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วช้านี้ บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน”
1พระองค์ยังตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
ประเด็นสำคัญ:
• “พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา” หมายความว่า พระวาจาต่อไปนี้มีคุณค่า และจำเป็น สำหรับทุกคนในการติดตามพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เฉพาะบรรดาศิษย์เท่านั้น

• การติดตามพระคริสตเจ้ามีคำกริยาที่เป็นคำสั่งจำเป็นสามประการ “ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”

• ตอนนี้กำลังเน้น “ศิษย์พระคริสต์” ความเป็นศิษย์พระคริสต์ 4.0 ที่เขากำลังกล่าวถึงกัน... พ่ออยากให้เราได้พิจารณาเรื่องความเป็นศิษย์พระคริสต์จริงๆ ถ้าเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแท้จริง ศิษย์พระคริสต์ 4.0 จริงๆ พ่อคิดว่า การอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ต้องถือว่า จำเป็นต้องลงรายละเอียดให้มากสักหน่อย

• การติดตามพระคริสตเจ้า มีลักษณะที่ชัดเจนในพระวรสารวันนี้... เป็นลักษณะของ ศิษย์ที่ติดตามอาจารย์ และพระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องลักษณะสำคัญในการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์คือ
o ต้องเลิกนึกถึงตนเอง หรือปฏิเสธตนเอง หมายความว่าเขาผู้นั้นเข้ามามีส่วนในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า พ่อคิดว่า การเป็นศิษย์พระคริสต์แท้จริงคือการเลิกนึกถึงตนเอง คือ บุคคลแห่งการเป็นเหมือนพระเยซู เป็นเหมือนในการละจากความเป็นพระเจ้า ยอมมารับสภาพมนุษย์ดุจเรา... นี่คือธรรมชาติ ของพระบัญชาประการแรกคือการเลิกนึกถึงตนเอง... การเลิกนึกถึงตนเองเพื่อจะสามารถคิดถึงผู้อื่นอย่างแท้จริง เดินทางติดตามพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง
o แบกกางเขนของตน... กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความตายของพระเยซูเจ้า ซีโมนชาวไซรีนช่วยพระองค์แบกกางเขน (มก 15:21) พระเยซูเจ้าไม่ได้ละกางเขนเพื่อไถ่ประชากรของพระองค์ และฑูตของพระเจ้าประกาศความจริงว่า “อย่ากลัวไปเลย ท่านกำลังมองหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ถูกตรึงกางเขน พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่” (มก 16:6) หมายความว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซูเจ้า จะต้องติดตามพระองค์พร้อมกับยอมรับเส้นทางแห่งไม้กางเขนทั้งครบด้วย การติดตามพระองค์ต้องไม่ใช่เป็นการติดตามเพียงบางส่วนเท่านั้น
o จงตามเรามา การติดตามพระเยซูคือเป้าหมายของชีวิตศิษย์พระคริสตเจ้าจริงๆ พ่อมั่นใจ การตัดสินใจเดินตามพระคริสตเจ้า เราต้องเดินเหมือนกับพระองค์... เดินที่ไหนหรือ คำตอบก็คือ เดินบนหนทางแห่งไม้กางเขน เดินบนหนทางแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า...

• ข้อ 35 และ 38 ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้... ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วช้านี้ บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน”
o เราพบความจริงว่า ชีวิตคือผลจากการติดตามพระคริสตเจ้า
o และเสียชีวิต คือ การไม่ได้ติดตามพระองค์
o พระองค์ทรงท้าทายให้บรรดาศิษย์ตัดสินใจว่า จะมีชีวิต หรือจะเสียชีวิต หรือกล่าวได้ว่า จะมีความสัมพันธกับพระองค์ หรือจะแยกตัวจากพระองค์
• บทที่ 9:1 สร้างความสับสนเล็กน้อยว่าหมายถึงอะไร แต่คำตอบต่อปัญหานี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นทันทีเมื่ออ่านเรื่องการสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ “เราขอบอกความจริง (อาแมน)” คำสัญญาในรูปแบบของภาษากรีก ผู้พูดยืนยัน หรือสัญญาว่าสิ่งหรือถ้อยคำที่ตามมาจากคำนี้ต้องเป็นความจริง

การไตร่ตรอง: ชีวิตของเราในฐานะศิษย์... เราได้ติดตามพระองค์อย่างครบครันหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น
o พระเยซูเจ้าทรงประกาศหนทางแห่งการติดตามพระองค์ การติดตามนั้น คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ในฐานะศิษย์ต้องมี Communion life กับพระองค์ และพระองค์ประกาศว่า การสนิทกับพระองค์ การติดตามพระองค์นั้น คือชีวิต การขาดจากพระองค์คือความสูญเสียชีวิต แต่พระองค์เรียกร้องการติดตามนั้นต้องครบครัน นั่นหมายถึงพร้อมทั้งหนทางแห่งไม้กางเขน
o การติดตามของเราแต่ละคนเป็นอย่างไร???
o ในฐานะศิษย์ของพระคริสต์ เราติดตามพระองค์ทั้งครบหรือเลือกติดตามเพียงบางส่วนเท่านั้น???
o บ่อยครั้ง หรือมั่นคงเพียงใดที่เราปฏิเสธตนเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า??? หรือกับเพื่อนพี่น้อง???
o แน่ใจไหมว่าผู้ที่เรากำลังติดตามอยู่คือ พระคริสตเจ้า หรือถ้าพระองค์เหลียวหลังกลับมาแล้ว จะเห็นพวกเราทุกคนอยู่ข้างหลังพระองค์???

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน” มนุษย์ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัว” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กินผลจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ” มนุษย์ทูลตอบว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสกับหญิงว่า “ท่านทำอะไรไป” หญิงทูลตอบว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”...
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 วันสมโภชพระจิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 2:1-11) เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า...
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 28:16-20, 30-31) เมื่อมาถึงกรุงโรม...
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึง นักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก(กจ 25:13ข-21) เวลานั้น...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์