"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:34-9:1

34พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา 35ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้

36มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต 37มนุษย์จะให้อะไรเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไป 38ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วช้านี้ บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน”
1พระองค์ยังตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
ประเด็นสำคัญ:
• “พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา” หมายความว่า พระวาจาต่อไปนี้มีคุณค่า และจำเป็น สำหรับทุกคนในการติดตามพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เฉพาะบรรดาศิษย์เท่านั้น

• การติดตามพระคริสตเจ้ามีคำกริยาที่เป็นคำสั่งจำเป็นสามประการ “ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”

• ตอนนี้กำลังเน้น “ศิษย์พระคริสต์” ความเป็นศิษย์พระคริสต์ 4.0 ที่เขากำลังกล่าวถึงกัน... พ่ออยากให้เราได้พิจารณาเรื่องความเป็นศิษย์พระคริสต์จริงๆ ถ้าเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแท้จริง ศิษย์พระคริสต์ 4.0 จริงๆ พ่อคิดว่า การอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ต้องถือว่า จำเป็นต้องลงรายละเอียดให้มากสักหน่อย

• การติดตามพระคริสตเจ้า มีลักษณะที่ชัดเจนในพระวรสารวันนี้... เป็นลักษณะของ ศิษย์ที่ติดตามอาจารย์ และพระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องลักษณะสำคัญในการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์คือ
o ต้องเลิกนึกถึงตนเอง หรือปฏิเสธตนเอง หมายความว่าเขาผู้นั้นเข้ามามีส่วนในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า พ่อคิดว่า การเป็นศิษย์พระคริสต์แท้จริงคือการเลิกนึกถึงตนเอง คือ บุคคลแห่งการเป็นเหมือนพระเยซู เป็นเหมือนในการละจากความเป็นพระเจ้า ยอมมารับสภาพมนุษย์ดุจเรา... นี่คือธรรมชาติ ของพระบัญชาประการแรกคือการเลิกนึกถึงตนเอง... การเลิกนึกถึงตนเองเพื่อจะสามารถคิดถึงผู้อื่นอย่างแท้จริง เดินทางติดตามพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง
o แบกกางเขนของตน... กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความตายของพระเยซูเจ้า ซีโมนชาวไซรีนช่วยพระองค์แบกกางเขน (มก 15:21) พระเยซูเจ้าไม่ได้ละกางเขนเพื่อไถ่ประชากรของพระองค์ และฑูตของพระเจ้าประกาศความจริงว่า “อย่ากลัวไปเลย ท่านกำลังมองหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ถูกตรึงกางเขน พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่” (มก 16:6) หมายความว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซูเจ้า จะต้องติดตามพระองค์พร้อมกับยอมรับเส้นทางแห่งไม้กางเขนทั้งครบด้วย การติดตามพระองค์ต้องไม่ใช่เป็นการติดตามเพียงบางส่วนเท่านั้น
o จงตามเรามา การติดตามพระเยซูคือเป้าหมายของชีวิตศิษย์พระคริสตเจ้าจริงๆ พ่อมั่นใจ การตัดสินใจเดินตามพระคริสตเจ้า เราต้องเดินเหมือนกับพระองค์... เดินที่ไหนหรือ คำตอบก็คือ เดินบนหนทางแห่งไม้กางเขน เดินบนหนทางแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า...

• ข้อ 35 และ 38 ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้... ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราในยุคของคนไม่ซื่อสัตย์และชั่วช้านี้ บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขา เมื่อพระองค์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน”
o เราพบความจริงว่า ชีวิตคือผลจากการติดตามพระคริสตเจ้า
o และเสียชีวิต คือ การไม่ได้ติดตามพระองค์
o พระองค์ทรงท้าทายให้บรรดาศิษย์ตัดสินใจว่า จะมีชีวิต หรือจะเสียชีวิต หรือกล่าวได้ว่า จะมีความสัมพันธกับพระองค์ หรือจะแยกตัวจากพระองค์
• บทที่ 9:1 สร้างความสับสนเล็กน้อยว่าหมายถึงอะไร แต่คำตอบต่อปัญหานี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นทันทีเมื่ออ่านเรื่องการสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ “เราขอบอกความจริง (อาแมน)” คำสัญญาในรูปแบบของภาษากรีก ผู้พูดยืนยัน หรือสัญญาว่าสิ่งหรือถ้อยคำที่ตามมาจากคำนี้ต้องเป็นความจริง

การไตร่ตรอง: ชีวิตของเราในฐานะศิษย์... เราได้ติดตามพระองค์อย่างครบครันหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น
o พระเยซูเจ้าทรงประกาศหนทางแห่งการติดตามพระองค์ การติดตามนั้น คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ในฐานะศิษย์ต้องมี Communion life กับพระองค์ และพระองค์ประกาศว่า การสนิทกับพระองค์ การติดตามพระองค์นั้น คือชีวิต การขาดจากพระองค์คือความสูญเสียชีวิต แต่พระองค์เรียกร้องการติดตามนั้นต้องครบครัน นั่นหมายถึงพร้อมทั้งหนทางแห่งไม้กางเขน
o การติดตามของเราแต่ละคนเป็นอย่างไร???
o ในฐานะศิษย์ของพระคริสต์ เราติดตามพระองค์ทั้งครบหรือเลือกติดตามเพียงบางส่วนเท่านั้น???
o บ่อยครั้ง หรือมั่นคงเพียงใดที่เราปฏิเสธตนเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า??? หรือกับเพื่อนพี่น้อง???
o แน่ใจไหมว่าผู้ที่เรากำลังติดตามอยู่คือ พระคริสตเจ้า หรือถ้าพระองค์เหลียวหลังกลับมาแล้ว จะเห็นพวกเราทุกคนอยู่ข้างหลังพระองค์???

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า ไปเชื่อข่าวดีอื่น อันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มี แต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลาย และประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสตเจ้า แต่ถ้าเราหรือทูตสวรรค์ประกาศข่าวดีขัดแย้งกับที่เราเคยประกาศแก่ท่าน ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าขอพูดย้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์หรือพระเจ้า ข้าพเจ้าพยายามเอาใจมนุษย์กระนั้นหรือ หากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์ ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือโยบ (โยบ 38:1, 12-21; 40:3-5)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์