"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
มก 6:14-29…
14กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไป บางคนพูดว่า “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” 15บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” 16แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก”


17กษัตริย์เฮโรดองค์นี้ทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี 18ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” 19นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย แต่ฆ่าไม่ได้ 20เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง
21นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 22บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” 23และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” 24หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” 25หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” 26กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว 27จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที 28เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา 29เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• นักบุญมาระโกให้ความสำคัญกับเรื่องยอห์นบัปติสมากกว่าพระวรสารเล่มอื่นๆ มีความพยายามนำเสนอผ่านทางความสับสนของเฮโรดว่า ยอห์นเป็นใครกันแน่ๆ เรื่องราวของยอห์นบัปติสทำให้เฮโรดวุ่นวายใจ ยอห์นเป็นใครกันแน่ๆ
o บางคนพูดว่า “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว
o บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์”
o บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น”
o แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก

• ประชาชนกำลังสับสนกันเรื่องพระเยซูเจ้าผู้ทรงเทศนาสั่งสอนอย่างทรงอำนาจ กับยอห์นบัปติสที่เฮโรดได้สั่งให้ประหารชีวิตไปแล้ว... นักบุญมาระโกเป็นพระวรสารเล่มเดียวในสี่เล่มที่เล่าเรื่องการตัดศีรษะของยอห์นบัปติสในรายละเอียด ใช้พื้นที่ถึง 13 ข้อในพระวรสารเพื่ออธิบายเรื่องการตัดสินของเฮโรดและเพราะความอิจฉาริษยาโกรธแค้นของนางเฮโรเดียส เพราะยอห์นกล้าตำหนิเฮโรดเรื่องนางเฮโรเดียส ที่เฮโรดนำนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสีของตนเอง นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นยอห์นบัปติสและอยากฆ่าท่านแต่ทำไม่ได้ เพราะอันที่จริงพระคัมภีร์เล่าว่า เฮโรดเองก็เกรงท่านยอห์นและสับสนเมื่อได้ฟังยอห์นด้วย “เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้”

• แต่ที่สุดจนแล้วจนรอด ก็เปิดโอกาสให้กับเฮโรเดียสและลูกสาว ที่เฮโรดเองก็กลัวเสียหน้า ไม่กล้าปฏิเสธคำขอของลูกสาวของเฮโรเดียส และความเกรงใจบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ที่ตนเองได้ออกปากปฏิญาณไปกับลูกสาวของเฮโรเดียส... เอาละครับเรื่องนี้เราทราบดีว่าในที่สุดยอห์นถูกตัดศีรษะ

• แต่ประเด็นสำคัญคือ ทำไมมาระโกได้นำเสนอเรื่องนี้ยาวกว่าพระวรสารเล่มอื่นๆ ทำมาระโกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้...
o จากการสังเกตการศึกษามาระโกอย่างต่อเนื่อง บรรดานักวิชาการและพ่อเองพบว่ามาระโกมีเจตนาโดยตลอดพระวรสารในเรื่องการสร้างศิษย์ของพระเยซูเจ้า และศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่พระองค์เรียกมานั้นได้รับการเชิญชวนและท้าทายให้ต้องประกาศข่าวดีเพื่อความจริง โดยเน้นความซื่อสัตย์ไม่ฉ้อโกง แต่ซื่อสัตย์จนถึงที่สุด
o ยอห์นบัปติสจึงกลายเป็น “ต้นแบบ” สำหรับบรรดาศิษย์และผู้อ่านพระวรสาร ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าทุกคนต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญในความจริง ต้องปฏิบัติตามความจริง และไม่กลัวการเบียดเบียนใดๆโดยเด็ดขาด แม้มีความอยุติธรรม ความเห็นแก่ตัว ความร้ายกาจของความอิจฉาริษยาโกรธแค้น ฯลฯ ศิษย์ของพระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าเอง ต้องยืนหยัดและยอมตายเช่นยอห์น...
o อันที่จริง มาระโกนำเสนอความตายของยอห์น คือจุดเริ่มต้นการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า เรียกว่า ทันทีที่ทรงทราบว่ายอห์นถูกตัดศีรษะ พระเยซูเจ้าเสด็จไปประกาศข่าวดีโดยทันที... ต้องกลับไปอ่านบทที่ 1 ของมาระโกเลยครับ จะเห็นประเด็นนี้... “หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:14-15)
o มาระโกเน้นว่า ยอห์นถูกจับจองจำ พระเยซูเจ้าเริ่มประกาศข่าวดีทันที... สิ่งที่พ่ออยากให้เราเรียนรู้ คือ การเป็นประกาศกสำหรับโลกทุกยุคทุกสมัย แม้แต่สมัยของเราด้วย เรากลัวไม่ได้ ไม่กล้าประกาศข่าวดีไม่ได้ กลัวให้กับอำนาจทางการเมืองสังคมหรืออำนาจผิดๆไม่ได้เด็ดขาด.... พ่อยอมรับว่าไม่ง่าย แต่โลกของเรายังต้องการประกาศกอยู่เสมอครับ...

• พ่ออยากเน้นบางประเด็นครับ
o ความโกรธแค้นและอิจฉาของนางเฮโรเดียส แม้เป็นฝ่ายผิด แม้กระทำชั่วร้าย แต่ก็ต้องการปิดปากความจริง ต้องการกลบเกลื่อนความจริง พ่อยอมรับว่าสังคมปัจจุบันของเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่น้อยเหมือนกันครับ... ความรุ่งเรืองของคนบางคนบางตระกูลหรือบางครอบครัว บางพรรค บางพวก บางกรมกอง ก็มาจากความชั่วร้ายที่แอบแฝงกันอยู่ พฤติกรรมที่เลวร้ายไร้ศีลธรรมจรรยาช่างน่าเกลียดเสียจริงๆ เรามักจะมีการย้ายข้าราชการตำรวจกันระนาวเพราะเรื่อง “การค้ามนุษย์” เยอะมาก การปล่อยละเลยเพราะได้รับประโยชน์ “ส่วย” ที่ผิดกฎหมายทำลายชาติและศีลธรรม พ่อเห็นความจริงเหล่านี้เยอะจนกล้าอนุมานจริงๆว่ามันน่าจะเยอะมากๆทั่วไปหมด
o ความฉ้อโกงของคนปัจจุบันก็อาการแย่ คนใหญ่โต แข่งเอาอำนาจมาเพื่อฉ้อ... จบกันประเทศไทย.. ข้าวสารหายเป็นหมื่นแสนๆตัน มันสำปะหลังหายเป็นหมื่นตัน การค้าแบบหลอกลวงก็ไม่เคยจบสิ้น ความรวยที่มาจากการโกง ฉ้อ ไม่เคยจบสิ้น แล้วก็รวยอย่างน่าไม่อายอีกด้วย และสามารถด้วยที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้ ไม่ยาก ถ้าใครกล้าแฉไม่แน่จริงก็อุ้มฆ่าเสียก็จบ
o ระบบแบบนี้มันช่างร้าวลึกอย่างยิ่งในแผ่นดินไทย และแผ่นดินโลกที่ยังขาดศีลธรรมจรรยาและมีศาสนาเป็นเพียงเครื่องบังหน้า หรือแม้แต่อาจมีศาสนาจริงๆ แต่ก็เป็นแบบเฮโรด คือเกรงยอห์น อยากฟังยอห์น แต่ก็ต้องฟังความอยากและความโลภหรือความเพ้อเจ้อของตนเองมากกว่าเพราะสัญญาที่ออกปากไปเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะความโลภอยากได้ลูกสาวของเฮโรเดียสที่มาเต้นรำต่อพระพักตร์... การสัญญาว่าแม้ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรก็จะให้ส่อนัยว่าเป็นการให้สัญญาจะรับเป็นภรรยาอีกนั้นเอง ก็วนเวียนกับเรื่องเหล่านี้ อำนาจ ความโลภ โทสะ โมหะ และราคะ ไม่จบสิ้น ที่สุดก็คือต้องทำลายความจริง และเชิดชูความเท็จ
o พี่น้องที่รัก... พระเยซูเจ้ากล้าออกประกาศข่าวดีทันที พระองค์ไม่กลัว พระองค์ทรงรักในความจริง ในการประกาศ และไม่กลัวต่อความเท็จเทียมของเฮโรด.. พ่อคิดว่าประเด็นนี้คือสิ่งที่มาระโกเชิดชูมาตลอด ให้บรรดาศิษย์ขอพระเยซูเจ้ารักในความจริง และกล้าเป็นสานุศิษย์ธรรมทูตคือออกไปประกาศข่าวดีและประกาศความจริงครับ

• พี่น้องที่รัก 13 ข้อจากมาระโกที่อุทิศพื้นที่ให้เรื่องการตัดศีรษะของยอห์นบัปติส คือ การให้น้ำหนักกับการอยู่ข้างความจริง และไม่ยอมให้กับความเท็จ.. พ่อคิดว่า เราคนไทย สังคมเราต้องชัดเจน สังคมคริสตชน สังคมชุมชนวัด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ไม่ใช่เพียงการร่วมชุมนุมในวัดวันอาทิตย์เพื่อตนเองแต่เพื่อช่วยกันสร้างสังคมใหม่ สังคมแห่งความรักเมตตาและความจริงครับ พ่อมีข้อเสนอบ้างบางประการ เพื่อเราเปลี่ยนแปลงโลกได้เราต้องเริ่มจากพวกเราครับ
o ชุมชนวัดของเรา จะได้ไหมถ้าเราจะเป็นชุมชนที่เมตตาและกรุณาที่สุด ไม่ปล่อยให้คนยากไร้ต้องสิ้นหนทางแต่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน.. ใช่ครับ คนมาวัดมีตั้งแต่ขับรถหรูเป็นสิบๆล้านมีบ้านขนาดหลายร้อยตารางวา จนถึงกระทั่งคนที่มารถเมล์และอยู่ชุมชนแออัดขัดดอกไปแต่ละวันอย่างน่าห่วง..
o วัดน่าจะเป็นโอกาส เป็นศูนย์รวมของความรักและการปลดปล่อยจากความยากจนด้วยการช่วยเหลือกันจะได้ไหม อย่าตำหนิคนจนเพราะพวกเขาลำบากอยู่แล้ว และพยายามทั้งชีวิตบางทีก็ไม่มีวันที่จะอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะความจน และสังคมที่ไม่เปิดโอกาส...
o พ่ออยากเห็นวัดคาทอลิก เป็นสถานที่เมตตา ที่รวมของการบริจาคแบ่งปัน และซื่อสัตย์ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อคนยากไร้เป็นพิเศษ
o ถ้าจิตตารมณ์ของพระคัมภีร์คือการออกจากสภาพของบาปหนัก และออกจากความยากจน การปลดหนี้ ช่วยเหลือเกื้อกูล..
o พี่น้องคาทอลิกที่เป็นเจ้าของกิจการครับ หาทางช่วยเหลือปลดหนี้ให้กับพนักงานที่ยากไร้จริงๆ ถ้ายากไร้เพราะโลภเพราะเล่นเพราะเสพเราก็คงต้องอบรมสั่งสอนและแก้ไข แต่ถ้ายากไร้เพราะความลำบากจริงๆ เป็นหนี้ท่วมตัว สำหรับเขาคือท่วมตัวแต่สำหรับเราคือเศษเสี้ยว... ลองช่วยคนที่ลำบากเป็นหนี้ติดดอกแสนโหดร้ายจะเป็นการดีแน่ๆ..
o ในบริษัท ในที่ทำงานของเรา ในโรงงานของพวกเรา มีเยอะครับ... ลองหาวิธีดูนะครับ (สมัยพ่อยู่บ้านผู้หว่าน พนักงานกู้ค้ำกันจนเดินเอียงกันจะทั้งบ้าน...เพราะความรู้น้อยและคิดน้อยอยากได้มาก สอนครบ อบรม และตั้งเครดิตยูเนียน สอนให้ออม แก้ได้เยอะเลยครับ) อาจมีหลายคนที่ลำบากจริงๆ ไม่ใช่เพราะติดพนันแต่เพราะความรู้น้อยหรือจำเป็นแบบเจียนตาย ช่วยนะครับ...
o พ่อรู้ว่าคาทอลิกเรามีไม่น้อยที่มีฐานะดีจริงๆด้วย... “สิ่งที่ท่านกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” พ่อรู้ครับว่า ไม่จำเป็น พ่อรู้รับ ว่าไม่ต้องก็ได้ ไม่ได้ผิดความยุติธรรมถ้าเราจะไม่ช่วยเหลือ... แต่ เราคริสตชนถือบัญญัติแห่งความรักครับ ความรักไม่ละเมิดความยุติธรรม และความรักสามารถก้าวเลยไปถึงการรักจนมอบเกินความยุติธรรมมากทีเดียว...
o พ่อตระหนักเสมอว่า ถ้าพ่อมีเศษเงินในรถ ลิ้นชักบางครั้งเป็นร้อยๆบาท ทิ้งไว้นานแล้วไม่เคยใช้ก็เพียงเผื่อไว้...แต่ถ้าพ่อขับรถผ่านไปแล้วพี่น้องบางคนกำลังอดตาย หิว ไม่มีเงินจะซื้ออาหาร พ่อรู้สึกว่าเงินที่อยู่ในรถพ่อนั้นทำให้พ่อขาดความรักจริงๆ เราต้องแบ่งปันครับ... คริสตชนของเราเคยผ่านไปกับพ่ออีกท่าน พบลุงแก่ท่าทางหิวและขอทานที่หน้าเซเว่นแห่งหนึ่ง.. คริสตชนน่ารักกับพ่อองค์นั้นตัดสินใจซื้ออาหารข้าวห่อ ผลไม้ และนั่งลงมอบให้ลุงคนนั้น.. เขากินอย่างหิวโหยและขอบคุณ เขามีความสุขมาก เขาหิวจริงครับ... คริสตชนกับพ่อคนนั้นทำแบบนี้น่ารักมากครับ...
o มีอีกหลายอย่าที่เราจะทำได้ ที่เราจะทวนกระแสเพื่อประกาศข่าวดีครับ ร่วมใจกันนะครับ มาระโกต้องการเน้นให้คริสตชนรู้ว่าการเจริญชีวิตในความจริง และไม่กลัวความเท็จจะทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นจริงๆ คือพระอาณาจักรแห่งความรักและเมตตาและความยุติธรรมครับ... เราต้องช่วยกันสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้าครับ... พระองค์ประกาศ “พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว”
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้กล้าเจริญชีวิตในความรักและรักในความจริงครับ....

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า ไปเชื่อข่าวดีอื่น อันที่จริงแล้วข่าวดีอื่นนั้นไม่มี แต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลาย และประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสตเจ้า แต่ถ้าเราหรือทูตสวรรค์ประกาศข่าวดีขัดแย้งกับที่เราเคยประกาศแก่ท่าน ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าขอพูดย้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์หรือพระเจ้า ข้าพเจ้าพยายามเอาใจมนุษย์กระนั้นหรือ หากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์ ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือโยบ (โยบ 38:1, 12-21; 40:3-5)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์