"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
มก 2:18-22…

18บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร มีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” 19พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วย เขาย่อมไม่จำศีลอดอาหาร

20แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป ในวันนั้น เขาจะจำศีลอดอาหาร 21ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่า ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม 22ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาด ทั้งเหล้า ทั้งถุงก็จะเสียไป แต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เรื่องการจำศีลอดอาหารจะมีประโยชน์อะไรสำหรับชีวิต
o การจำศีลอดอาหารเป็นการปฏิบัติของชาวยิว และหลายๆ ความเชื่อ เป็นเครื่องหมายของความศรัทธาที่ประกาศตนต่อพระเจ้าว่ามีศรัทธาและมีความสามารถในการบังตนเองเพื่อพระเจ้า...
o แต่บ่อยครั้งการจำศีลอดอาหารนั้น ได้กลับกลายเป็นเครื่องหมายของการประกาศตนเองจนมากเกินไปว่ามีศรัทธาในพระเจ้ามากน้อย และกลายเป็นเครื่องมือของการประกาศตนเองมากๆในวัฒนธรรมของชาวยิว
o พระเยซูเจ้าก็มีปัญหากับชาวยิวในเรื่องการจำศีลอดอาหารบ่อยๆเพราะความคิดที่ถือว่าการจำศีลอดอาหารเป็นเรื่องราวที่ต้องมาถกเถียงต่อสู้กัน หรือตัดสินกันและกัน
• ศิษย์ของยอห์นจำศีล แต่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่ได้จำศีล.. ปัญหาก็เกิด...
o ศิษย์ของยอห์นเป็นเครื่องหมายของ “พันธสัญญาเดิม” ที่จะต้องพบกับพันธสัญญาใหม่ ยอห์นเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว ยอห์นเป็นเหมือนกับ “ถุงหนังเก่า หรือเสื้อเก่า” แน่นอนที่สุดความเคร่งครัดมากมาของพันธสัญญาเดิมเรียกร้องมากมายหลายเรื่อง เรียกร้องเรื่องธรรมเนียมจำนวนมาก เรียกร้องพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติจำนวนมากมายเหลือเกิน... และบ่อยครั้งความเคร่งครัดก็เป็นเครื่องตัดสินชีวิต ตัดสินศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ก็ว่ากันไป
o ส่วนพระเยซูเจ้า ศิษย์ของพระองค์ พระองค์คือเครื่องหมายของ “พันธัญญาใหม่” เปรียบเหมือน “เหล้าองุ่นใหม่” เปรียบเหมือน “ผ้าใหม่” พระองค์คือความสมบูรณ คือความชื่นชมยินดีแท้จริง พระองค์เสด็จมาแล้วเป็นการนำความสมบูรณ์ของพระสัญญาของพระเจ้า เป็นความสุขแท้จริงที่มาถึง ดังนั้น วิถีที่แตกต่างสำหรับพระองค์ คือ ชีวิตใหม่จริง

• พระวาจาวันนี้ พ่ออยากเสนอข้อคิดเพียงสั้นๆว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้ว พระองค์คือความยินดีแท้จริง พระองค์คือเจ้าบ่าว พระองค์คือความยินดี พระองค์คือความสุข ดังนั้น เป็นเวลาแห่งความยินที่ที่จะปฏิบัติชีวิตใหม่
o แน่นอนการติดใจกับการจำศีลอดอาหาร บังคับตน คงเปรียบไม่ได้กับการปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก ความเมตตา
o การอดอาหาร คงไม่มีความหมายมากกว่าการรักเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ความรักและแบ่งปัน
o การอดอาหาร การบังคับตนในรูปแบบต่างๆ ที่ว่าเป็นการถือศาสนาอย่างเคร่งครัด แบบชาวยิวในอดีต บัดนี้ต้องเป็นความยินดี เป็นความชื่นชม เป็นความรักมากกว่าที่เคย การเป็นคริสตชน นั้น อันที่จริงต้องนำความสุขที่สุด นำความยินดีที่สุด เป็นเหมือนเหล้าองุ่นใหม่ เป็นเหมือนถุงหนังใหม่ เสื้อใหม่อย่างแท้จริง

• พี่น้องที่รัก นักบุญมาระโกชี้ให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาแล้ว มาระโกต้องการเน้นกับเราผู้อ่านจริงๆ ว่าถึงเวลาของการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีใหม่เสมอเพราะมีพระองค์ พ่อจึงขอสรุปว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้า...
o เราจะเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ เสียที มีความสุขกับการเป็นคริสตชนในชีวิตแห่งความรัก เคร่งครัดในความรักต่อพระเจ้าและพี่น้องด้วยความสุข ไม่ใช่เคร่งครัดจำศีลอดอาหารหรือวิธีการอื่นๆมากกมาย แต่ไม่ได้มีความสุขกับความรักต่อเพื่อนพี่น้อง
o เราจะเป็นเหล้าองุ่นใหม่ เสื้อใหม่ คือ ความสุข ความชื่นชมยินดีจริงๆ พ่อคิดว่า ถ้าใครได้รู้จักพระเยซู ต้องเป็นคนที่มีความสุขมาก เพราะพระองค์ เจ้าบ่าวของพระศาสนจักร รักเราที่สุด และประทับอยู่กับเราตลอดเวลา

• พี่น้องที่รัก เราเป็นคริสตชน สิ่งที่ควรปรากฎคือเราอย่าเครียดมากนะครับ...
o เราต้องร่าเริง มีความสุข และยิ้มยินดีเสมอนะครับ
o พ่อเชิญชวน ไม่ต้องกังวลกับเรื่องต่างๆ ธรรมเนียมเก่าๆ ฯลฯ เพราะวัฒนธรรมใหม่เอี่ยมของเรา คือ “วัฒนธรรมแห่งความรัก”
o จริงนะครับ... พ่ออยากส่งเสริม “วัฒนธรรมแห่งความรัก” คือ ความรักแบบพระเยซู เข้ามาทดแทนแบบเดิมๆ ทุกประการ รัก รัก รัก นั่นสำคัญที่สุดครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ ลูกๆ ครับ มีความสุขกันมากๆนะครับกับพระเจ้าองค์ความรัก

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ และสิ่งสร้างทั้งปวงก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ ดวงอาทิตย์แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่ง พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ทรงเนรมิตไว้ทั้งหมด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งดูห้วงสมุทรและใจมนุษย์และทรงรู้วิถีทางของสิ่งเหล่านี้ พระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสังเกตเห็นครื่องหมายแห่งอนาคต พระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นพระองค์ไปได้...
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์