"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
มก 2:18-22…

18บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร มีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” 19พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วย เขาย่อมไม่จำศีลอดอาหาร

20แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป ในวันนั้น เขาจะจำศีลอดอาหาร 21ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่า ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม 22ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาด ทั้งเหล้า ทั้งถุงก็จะเสียไป แต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เรื่องการจำศีลอดอาหารจะมีประโยชน์อะไรสำหรับชีวิต
o การจำศีลอดอาหารเป็นการปฏิบัติของชาวยิว และหลายๆ ความเชื่อ เป็นเครื่องหมายของความศรัทธาที่ประกาศตนต่อพระเจ้าว่ามีศรัทธาและมีความสามารถในการบังตนเองเพื่อพระเจ้า...
o แต่บ่อยครั้งการจำศีลอดอาหารนั้น ได้กลับกลายเป็นเครื่องหมายของการประกาศตนเองจนมากเกินไปว่ามีศรัทธาในพระเจ้ามากน้อย และกลายเป็นเครื่องมือของการประกาศตนเองมากๆในวัฒนธรรมของชาวยิว
o พระเยซูเจ้าก็มีปัญหากับชาวยิวในเรื่องการจำศีลอดอาหารบ่อยๆเพราะความคิดที่ถือว่าการจำศีลอดอาหารเป็นเรื่องราวที่ต้องมาถกเถียงต่อสู้กัน หรือตัดสินกันและกัน
• ศิษย์ของยอห์นจำศีล แต่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่ได้จำศีล.. ปัญหาก็เกิด...
o ศิษย์ของยอห์นเป็นเครื่องหมายของ “พันธสัญญาเดิม” ที่จะต้องพบกับพันธสัญญาใหม่ ยอห์นเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว ยอห์นเป็นเหมือนกับ “ถุงหนังเก่า หรือเสื้อเก่า” แน่นอนที่สุดความเคร่งครัดมากมาของพันธสัญญาเดิมเรียกร้องมากมายหลายเรื่อง เรียกร้องเรื่องธรรมเนียมจำนวนมาก เรียกร้องพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติจำนวนมากมายเหลือเกิน... และบ่อยครั้งความเคร่งครัดก็เป็นเครื่องตัดสินชีวิต ตัดสินศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ก็ว่ากันไป
o ส่วนพระเยซูเจ้า ศิษย์ของพระองค์ พระองค์คือเครื่องหมายของ “พันธัญญาใหม่” เปรียบเหมือน “เหล้าองุ่นใหม่” เปรียบเหมือน “ผ้าใหม่” พระองค์คือความสมบูรณ คือความชื่นชมยินดีแท้จริง พระองค์เสด็จมาแล้วเป็นการนำความสมบูรณ์ของพระสัญญาของพระเจ้า เป็นความสุขแท้จริงที่มาถึง ดังนั้น วิถีที่แตกต่างสำหรับพระองค์ คือ ชีวิตใหม่จริง

• พระวาจาวันนี้ พ่ออยากเสนอข้อคิดเพียงสั้นๆว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้ว พระองค์คือความยินดีแท้จริง พระองค์คือเจ้าบ่าว พระองค์คือความยินดี พระองค์คือความสุข ดังนั้น เป็นเวลาแห่งความยินที่ที่จะปฏิบัติชีวิตใหม่
o แน่นอนการติดใจกับการจำศีลอดอาหาร บังคับตน คงเปรียบไม่ได้กับการปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก ความเมตตา
o การอดอาหาร คงไม่มีความหมายมากกว่าการรักเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ความรักและแบ่งปัน
o การอดอาหาร การบังคับตนในรูปแบบต่างๆ ที่ว่าเป็นการถือศาสนาอย่างเคร่งครัด แบบชาวยิวในอดีต บัดนี้ต้องเป็นความยินดี เป็นความชื่นชม เป็นความรักมากกว่าที่เคย การเป็นคริสตชน นั้น อันที่จริงต้องนำความสุขที่สุด นำความยินดีที่สุด เป็นเหมือนเหล้าองุ่นใหม่ เป็นเหมือนถุงหนังใหม่ เสื้อใหม่อย่างแท้จริง

• พี่น้องที่รัก นักบุญมาระโกชี้ให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาแล้ว มาระโกต้องการเน้นกับเราผู้อ่านจริงๆ ว่าถึงเวลาของการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีใหม่เสมอเพราะมีพระองค์ พ่อจึงขอสรุปว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้า...
o เราจะเป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ เสียที มีความสุขกับการเป็นคริสตชนในชีวิตแห่งความรัก เคร่งครัดในความรักต่อพระเจ้าและพี่น้องด้วยความสุข ไม่ใช่เคร่งครัดจำศีลอดอาหารหรือวิธีการอื่นๆมากกมาย แต่ไม่ได้มีความสุขกับความรักต่อเพื่อนพี่น้อง
o เราจะเป็นเหล้าองุ่นใหม่ เสื้อใหม่ คือ ความสุข ความชื่นชมยินดีจริงๆ พ่อคิดว่า ถ้าใครได้รู้จักพระเยซู ต้องเป็นคนที่มีความสุขมาก เพราะพระองค์ เจ้าบ่าวของพระศาสนจักร รักเราที่สุด และประทับอยู่กับเราตลอดเวลา

• พี่น้องที่รัก เราเป็นคริสตชน สิ่งที่ควรปรากฎคือเราอย่าเครียดมากนะครับ...
o เราต้องร่าเริง มีความสุข และยิ้มยินดีเสมอนะครับ
o พ่อเชิญชวน ไม่ต้องกังวลกับเรื่องต่างๆ ธรรมเนียมเก่าๆ ฯลฯ เพราะวัฒนธรรมใหม่เอี่ยมของเรา คือ “วัฒนธรรมแห่งความรัก”
o จริงนะครับ... พ่ออยากส่งเสริม “วัฒนธรรมแห่งความรัก” คือ ความรักแบบพระเยซู เข้ามาทดแทนแบบเดิมๆ ทุกประการ รัก รัก รัก นั่นสำคัญที่สุดครับ
o ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ ลูกๆ ครับ มีความสุขกันมากๆนะครับกับพระเจ้าองค์ความรัก

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์