"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017    
เทศกาลพระคริสตสมภพ
ยน 1:19-28…

19ยอห์นเป็นพยานดังนี้ เมื่อชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มส่งบรรดาสมณะและชาวเลวีไปถามยอห์นว่า “ท่านเป็นใครเล่า” 20เขามิได้ปิดบังความจริง แต่ยืนยันว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์”
21ดังนั้น เขาเหล่านั้นจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นใคร เป็นเอลียาห์หรือ” ยอห์นตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์” “ท่านเป็นประกาศกหรือ” เขาตอบอีกว่า “ไม่ใช่”

22เขาเหล่านั้นจึงถามว่า “ท่านเป็นใคร เราจะได้นำคำตอบไปให้ผู้ที่ส่งเรามา ท่านพูดถึงตนเองอย่างไรเล่า” 23ยอห์นตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้
24ผู้ที่ถูกส่งไปถามนั้นเป็นชาวฟาริสี 25เขาถามยอห์นอีกว่า “ทำไมท่านจึงทำพิธีล้าง ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ ไม่ใช่เอลียาห์ และไม่ใช่ประกาศก” 26ยอห์นตอบพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่ท่าน เป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จัก 27ผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”
28เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานี อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งยอห์นกำลังทำพิธีล้างอยู่

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• นับจากวันนี้ไป.. สำหรับเราคริสตชน “ศิษย์พระคริสต์” พ่อเชื่อมั่นว่า ถึงเวลาใหม่ที่เราจะมีชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์แท้จริงๆ “ชีวิตของยอห์น คือ พยาน”... “พยาน ไม่ใช่ตัวจริง แต่เป็นพยานถึงตัวจริงหรือบุคคลจริง”
o ช่วงนี้วันปีใหม่ หลายท่านคงไม่มีเวลาอ่านมากนัก เราคนเขียนก็ไม่อยากเขียนมากนักครับ เพราะนี่คือเวลาของการ win win วิน วิน คือ พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย...
o วันนี้พ่อขอเน้นคำๆเดียว คือ “พยาน” (Witness) พยาน มีไว้โดยจำเป็นเพื่อนยืนยันถึงความจริง พยานไม่ใช่ตัวจริง แต่พยานเป็น การ “ชี้ถึงความจริง” หน้าที่ของพยานคือ ถ้ามีพยานอยู่ ก็แปลความความจริงมีอยู่อย่างแน่นอน


• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อมีข้อความแห่งความจริงอยู่ที่อยากจะบอก... นั่นคือ...
o “พระเยซูเป็นความจริง” ไม่มีความจริงใดยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ ความจริงนี้คือพลังแห่งความเชื่อ ความเชื่อนิรันดรตลอดไป... เราสามารถพบความจริงได้ในพระองค์เสมอไป ในพระองค์ไม่มีความเท็จเลย... เราสามารถทำลายความเท็จทุกอย่างได้ ด้วยความจริงนิรันดรของพระองค์ตลอดไป
o “พระเยซูเป็นความรัก” เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว ความรักนิรันดรที่ไม่มีใครสามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้อีกเลย... พระองค์เป็นพระเจ้าองค์ความรักแท้จริง ผู้ที่อยู่ความรักก็อยู่ในพระเจ้า ผู้ที่ดำเนินชีวิตในความรักก็กำลังเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ตลอดเวลา
o “พระเยซูเป็นความหวัง” ในพระองค์เราได้รับคำตอบสำหรับทุกสิ่ง เติมเต็มความหวังของเรา เติมเต็มความรักของเราเสมอไป ไม่มีความสิ้นหวังใดๆในพระองค์ได้เลย เป็นความหวังนิรันดรที่แท้จริงๆที่มาจากพระเจ้า... พระคริสต์คือองค์ความหวัง ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร

• พี่น้องที่รัก ถ้ายอห์นบัปติสต์เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูตามพระวรสารวันนี้ ท่านได้ยืนยันว่าท่านไม่ใช่พระเยซู แต่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า....

• พ่อได้ข้อสรุปไตร่ตรองย้อนสอนตนเองและพี่น้องแล้วครับ เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริงด้วยชีวิตคริสตชนของเราครับ
1. จงดำเนินชีวิตในความเชื่อ... (ความจริง) เราคริสตชนต้องเป็นบุคคลแห่งความจริงอยู่เสมอ อย่าได้ขาดจากความจริงเลย... คริสตชนคนจริงๆ ไม่เท็จ ไม่โกง ไม่หลอกลวง มั่นคงในความจริงแห่งความเชื่อนะครับ
2. จงดำเนินชีวิตในความรัก (ความรัก) สุดยอดของชีวิตเรา พี่น้องที่รัก ถ้าเราคริสตชนไม่ดำเดินชีวิตในความรัก... เราก็ไม่ใช่คริสตชน ดังนั้นจงเป็นพยานถึงความรักแท้ คือ พระเยซูเสมอไป... ถ้าเราขาดความรัก ถ้าเราเกลียดชัง ถ้าเราไม่รัก หมดกัน หมดสภาพคริสตชนเลยจริงๆนะครับ...
3. จงดำเนินชีวิตเป็นความหวัง (ความหวัง) อย่าดับความหวังของใคร อย่าทำให้ใครผิดหวังในชีวิตของเราเลยนะครับ ให้ทุกคนได้หายใจทั่วท้องเพราะมีเราอยู่เสมอๆนะครับ

• ปีนี้ 2017 พ่อเชิญชวนให้เราได้ก้าวเดินครับ เป็น “พยาน เป็นแสงสว่าง” โดยให้แสงสว่างแท้ดำรงอยู่ในตัวเรา... ให้พระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกวันเสมอไป พระองค์คือชีวิตของเรา คือลมหายใจของเราที่มีชีวิตพระเจ้า นี่คือพระพรแห่งความจริงที่พ่อเชิญชวนให้เราได้ยืนยันด้วยกัน

• พ่อยอมรับ และเชิญชวนจริงจัง เราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์” และเราต้อง “เจริญชีวิตพระคริสตเจ้าในชีวิตเรา” ให้พระองค์เป็นชีวิตใหม่ในชีวิตเราเสมอไป

• พี่น้องที่รัก วันนี้ขอเพียงเท่านี้แหละครับ...
o เป็นพยานนะครับ “พยานความเชื่อ ความรัก ความหวังในพระเยซู”
o ใครได้พบเรา ได้พบพระเยซูเจ้านะครับ... น่ารัก จริงๆ
o จงเป็นคริสตชนแท้จริง พยานแห่งพระคริสตเจ้าเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านตลอดไปครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์