"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017    
เทศกาลพระคริสตสมภพ
ยน 1:19-28…

19ยอห์นเป็นพยานดังนี้ เมื่อชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มส่งบรรดาสมณะและชาวเลวีไปถามยอห์นว่า “ท่านเป็นใครเล่า” 20เขามิได้ปิดบังความจริง แต่ยืนยันว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์”
21ดังนั้น เขาเหล่านั้นจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นใคร เป็นเอลียาห์หรือ” ยอห์นตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์” “ท่านเป็นประกาศกหรือ” เขาตอบอีกว่า “ไม่ใช่”

22เขาเหล่านั้นจึงถามว่า “ท่านเป็นใคร เราจะได้นำคำตอบไปให้ผู้ที่ส่งเรามา ท่านพูดถึงตนเองอย่างไรเล่า” 23ยอห์นตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้
24ผู้ที่ถูกส่งไปถามนั้นเป็นชาวฟาริสี 25เขาถามยอห์นอีกว่า “ทำไมท่านจึงทำพิธีล้าง ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ ไม่ใช่เอลียาห์ และไม่ใช่ประกาศก” 26ยอห์นตอบพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่ท่าน เป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จัก 27ผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”
28เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานี อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งยอห์นกำลังทำพิธีล้างอยู่

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• นับจากวันนี้ไป.. สำหรับเราคริสตชน “ศิษย์พระคริสต์” พ่อเชื่อมั่นว่า ถึงเวลาใหม่ที่เราจะมีชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์แท้จริงๆ “ชีวิตของยอห์น คือ พยาน”... “พยาน ไม่ใช่ตัวจริง แต่เป็นพยานถึงตัวจริงหรือบุคคลจริง”
o ช่วงนี้วันปีใหม่ หลายท่านคงไม่มีเวลาอ่านมากนัก เราคนเขียนก็ไม่อยากเขียนมากนักครับ เพราะนี่คือเวลาของการ win win วิน วิน คือ พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย...
o วันนี้พ่อขอเน้นคำๆเดียว คือ “พยาน” (Witness) พยาน มีไว้โดยจำเป็นเพื่อนยืนยันถึงความจริง พยานไม่ใช่ตัวจริง แต่พยานเป็น การ “ชี้ถึงความจริง” หน้าที่ของพยานคือ ถ้ามีพยานอยู่ ก็แปลความความจริงมีอยู่อย่างแน่นอน


• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อมีข้อความแห่งความจริงอยู่ที่อยากจะบอก... นั่นคือ...
o “พระเยซูเป็นความจริง” ไม่มีความจริงใดยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ ความจริงนี้คือพลังแห่งความเชื่อ ความเชื่อนิรันดรตลอดไป... เราสามารถพบความจริงได้ในพระองค์เสมอไป ในพระองค์ไม่มีความเท็จเลย... เราสามารถทำลายความเท็จทุกอย่างได้ ด้วยความจริงนิรันดรของพระองค์ตลอดไป
o “พระเยซูเป็นความรัก” เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว ความรักนิรันดรที่ไม่มีใครสามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้อีกเลย... พระองค์เป็นพระเจ้าองค์ความรักแท้จริง ผู้ที่อยู่ความรักก็อยู่ในพระเจ้า ผู้ที่ดำเนินชีวิตในความรักก็กำลังเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ตลอดเวลา
o “พระเยซูเป็นความหวัง” ในพระองค์เราได้รับคำตอบสำหรับทุกสิ่ง เติมเต็มความหวังของเรา เติมเต็มความรักของเราเสมอไป ไม่มีความสิ้นหวังใดๆในพระองค์ได้เลย เป็นความหวังนิรันดรที่แท้จริงๆที่มาจากพระเจ้า... พระคริสต์คือองค์ความหวัง ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร

• พี่น้องที่รัก ถ้ายอห์นบัปติสต์เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูตามพระวรสารวันนี้ ท่านได้ยืนยันว่าท่านไม่ใช่พระเยซู แต่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า....

• พ่อได้ข้อสรุปไตร่ตรองย้อนสอนตนเองและพี่น้องแล้วครับ เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริงด้วยชีวิตคริสตชนของเราครับ
1. จงดำเนินชีวิตในความเชื่อ... (ความจริง) เราคริสตชนต้องเป็นบุคคลแห่งความจริงอยู่เสมอ อย่าได้ขาดจากความจริงเลย... คริสตชนคนจริงๆ ไม่เท็จ ไม่โกง ไม่หลอกลวง มั่นคงในความจริงแห่งความเชื่อนะครับ
2. จงดำเนินชีวิตในความรัก (ความรัก) สุดยอดของชีวิตเรา พี่น้องที่รัก ถ้าเราคริสตชนไม่ดำเดินชีวิตในความรัก... เราก็ไม่ใช่คริสตชน ดังนั้นจงเป็นพยานถึงความรักแท้ คือ พระเยซูเสมอไป... ถ้าเราขาดความรัก ถ้าเราเกลียดชัง ถ้าเราไม่รัก หมดกัน หมดสภาพคริสตชนเลยจริงๆนะครับ...
3. จงดำเนินชีวิตเป็นความหวัง (ความหวัง) อย่าดับความหวังของใคร อย่าทำให้ใครผิดหวังในชีวิตของเราเลยนะครับ ให้ทุกคนได้หายใจทั่วท้องเพราะมีเราอยู่เสมอๆนะครับ

• ปีนี้ 2017 พ่อเชิญชวนให้เราได้ก้าวเดินครับ เป็น “พยาน เป็นแสงสว่าง” โดยให้แสงสว่างแท้ดำรงอยู่ในตัวเรา... ให้พระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกวันเสมอไป พระองค์คือชีวิตของเรา คือลมหายใจของเราที่มีชีวิตพระเจ้า นี่คือพระพรแห่งความจริงที่พ่อเชิญชวนให้เราได้ยืนยันด้วยกัน

• พ่อยอมรับ และเชิญชวนจริงจัง เราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์” และเราต้อง “เจริญชีวิตพระคริสตเจ้าในชีวิตเรา” ให้พระองค์เป็นชีวิตใหม่ในชีวิตเราเสมอไป

• พี่น้องที่รัก วันนี้ขอเพียงเท่านี้แหละครับ...
o เป็นพยานนะครับ “พยานความเชื่อ ความรัก ความหวังในพระเยซู”
o ใครได้พบเรา ได้พบพระเยซูเจ้านะครับ... น่ารัก จริงๆ
o จงเป็นคริสตชนแท้จริง พยานแห่งพระคริสตเจ้าเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านตลอดไปครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ และสิ่งสร้างทั้งปวงก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ ดวงอาทิตย์แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่ง พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ทรงเนรมิตไว้ทั้งหมด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งดูห้วงสมุทรและใจมนุษย์และทรงรู้วิถีทางของสิ่งเหล่านี้ พระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสังเกตเห็นครื่องหมายแห่งอนาคต พระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นพระองค์ไปได้...
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์