"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา

ลก 19:45-48…

45พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 46“มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร”
47พระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน บรรดาหัวหน้าสมณะ ธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์ 48แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร เพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” เรื่องราวการชำระพระวิหารนั้นพ่อได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว และพ่อได้เน้นถึงความจำเป็นที่พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารที่ๆถูกกระทำจน กลายเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “ตลาด” แทนที่จะเป็นบ้านแห่งการถวายบูชา การสรรเสริญพระเจ้า และการภาวนาถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ทว่าคนศาสนา คนของพระเจ้ากลับหันไปจับธุรกิจ ไปทำการค้าและใช้พระวิหารเป็นหนทางสร้างการค้าและธุรกิจ จนกระทั่งพระเยซูเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม (ตามพระวรสารสหทรรศน์) พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อยอมรับทรมานสิ้นพระชนม์เพื่อมอบพระองค์เป็นเครื่อง บูชาชดเชยบาป ทรงเป็นลูกแกะปัสกา ลูกแกะบริสุทธิ์ที่เป็นเครื่องบูชาชำระบาปของประชาชน ซึ่งปกติกระทำให้พระวิหารที่เยรูซาเล็ม... แต่วันนั้น พระวิหารกลับเต็มไปด้วยการค้าขาย และธุรกิจ เรียกว่าศาสนาเพี้ยนไปหาพระเจ้าเท็จเทียมคือการค้าและเงินตรา และพระองค์ทรง “ชำระพระวิหาร” ตามที่เราได้อ่านจากพระคัมภีร์ในวันนี้...

o “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร 

o ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 

o “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา 

o แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร””


• พ่อนำข้อความมาจัดให้เห็นชัดๆ ว่าพระองค์ “ขับไล่บรรดาพ่อค้า” และพระดำรัสที่สำคัญ “บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” พ่ออยากเน้นประโยคนี้มากๆ 


• “บ้านแห่งการภาวนา” การที่พระองค์ตรัสว่า “บ้านของเรา” เป็นการยืนยันจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม... บ้านของเรา เป็นการยันยันว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์หวงแหนบ้านของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้กลายเป็นสถานที่ ค้าขาย และเป็นที่แสวงหาโอกาสทางการเงินหรืออื่นๆ แต่พระองค์ทรงยืนยันพระองค์ทรงต้องการให้ “พระวิหาร” “บ้านของพระเจ้า” ได้เป็น “บ้านแห่งการภายนา หายความว่า เป็นบ้านแห่งการพบปะพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้า”


• พ่อคิดว่า “วัด” หรือ “บ้านของพระเจ้า” วันนี้ควรได้รับการฟื้นฟูให้เป็นบ้านของการภาวนาเต็มที่..พ่อเห็นและประทับ ใจพี่น้องคริสตชนมากๆ ในวัด ในกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ รถติดและวุ่นวาย แต่วัดของเรา ในวันอาทิตย์วันพระเจ้า พี่น้องคริสตชนยังน่ารักเหลือเกิน ขับรถ นั่งรถ เดิน มาวัด มาภาวนา มาฉลองวันพระเจ้า หลายวัดมีมิสซาหลายรอบ และมิสซาก็เต็มไปด้วยพี่น้องคริสตชน...ภาพน่าประทับใจเช่นนี้สวยงามจริงๆ พ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานศรัทธาความเชื่อให้กับพี่น้องที่รักเสมอมา และแน่นอนเสมอไป ให้เราขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน


• นอกจากนั้น วันนี้พ่ออยากเน้นจริงๆเพราะถ้อยคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร” 

o พ่อขอย้ำจริงว่า เราต้องไม่ทำให้บ้านของพระเจ้าหม่นหมองเพราะการทำการค้า ธุรกิจ หรือการกระทำใดที่ผิดจุดประสงค์จากความจริงของวัดที่เป็นบ้านของพระเจ้า

o เราคริสตชน คนศาสนา บรรดาพระสงฆ์ นักบวช เจ้าอาวาสทั้งหลาย เราจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้วัดของเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้สวยงามมากที่สุด สงบที่สุด และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักเมตตา การถวายบูชา... การถวายบูชามีหลายแบบในพันธสัญญาเดิม ศานติบูชา ธัญบูชา บูชาชดเชยบาป บูชาชำระมลทิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดสมบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่ใน “พระเยซู” คือ “ในบูชาของพระเยซูบนไม้กางเขน และบนพระแทนบูชา” โดยมีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็น “พระเยซู” ดังนั้น จำเป็นมากที่พวกเราพระสงฆ์จะต้องเป็นเหมือนพระเยซู รักวัด รักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักชุมชนวัดสุดหัวใจ และร่วมจิตใจทุกคนไว้ที่วัดเพื่อ “การภาวนา การฟังพระวาจา และการถวายบูชา”

o พ่ออยากเน้นให้เราได้ไปวัด... ไม่ใช่เพียงเพื่อไปทำหน้าที่คริสตชนตามกำหนดของกฎเกณฑ์ หรือไปเพื่อจะได้ไม่มีบาป “ขาดวัดวันอาทิตย์” บาปที่พ่อได้ยินบ่อยที่สุดกระมังในการกล่าวถึง.. นั่นเป็นการถือศาสนาแบบเด็กมากๆ เด็กเกินไป ถึงเวลาครับ ถึงเวลาที่เราจะบรรลุวุฒิภาวะในการเป็นคริสตชน ที่เข้ารักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักการไปร่วมบูชาขอบพระคุณ ไปร่วมสรรเสริญ และภาวนา ไปร่วมกลุ่มชีวิตคริสตชนในรูปแบบต่างๆ การขับร้อง สภาอภิบาล เยาวชน กลุมพลมารีย์ ฯลฯ ล้วนส่งเสริมความรักต่อพระเจ้า 

o แต่ แต่ แต่... วัด ชุมชนวัด กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของวัดในพระศาสนจักร... ต้องไม่ถูกกระทำให้เป็น “ซ่องโจร” ตามพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตำหนิ พ่อเชื่อว่าพวกเราคงไม่ทำกิจกรรมทางศาสนา วัดของเราเป็นซ่องโจรหรอกครับ... แต่กันไว้หน่อยก็ดี...เพราะบางทีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชื่อนามสกุลและตระกูล แบ่งกลุ่มเล็กน้อย หรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่มาจากวัดและกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้เราหลงไปกับความจริงๆ และวัดก็กลายเป็นที่ๆ เกิดความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง และการ “อิจฉาริษยา” ตัวนี้ร้ายที่สุดและเป็นรากแห่งความขมขื่นในชีวิตศาสนาได้อย่างมากจนน่า เสียดาย 

o ความอิจฉาและความแตกแยก.. การเมืองในศาสนา เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำเตือนเอกสาร “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พระองค์เตือนหนักว่าความแตกแยก การตกเป็นเหยื่อของ “ความอิจฉาริษยา และ การเมืองในหมู่เรา” มีมากเหลือเกิน แล้วเราจะไปประกาศข่าวดีให้ใครได้ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ (EG 100)


• พี่น้องที่รักครับ... พ่อเชิญชวนวันนี้ให้เรา “ชำระพระวิหาร” “ชุมชนวัดของเรา” “กลุ่มชีวิต คือ พระสงฆ์ นักบวช และกลุ่มชีวิตต่างๆของฆราวาสคริสตชน” ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม และพระวิหารสำคัญคือ “ชีวิตของเราทุกคน” ให้เราทำให้บ้านของพระเจ้านี้ได้เป็นบ้านแห่งการภาวนา เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า ขอโทษพระเจ้า และวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเจ้าอย่างดีที่สุดเสมอไป... 


• ขอให้วัดของเราทุกวัดได้ฟื้นฟูชุมชนให้ปลอดอบายมุข เป็นชุมชนแห่ความรัก การภาวนา และการเสวนาแห่งความรักกับทุกคนในสังคม เป็นบ้านของพระเจ้า บ้านแห่งความรักเมตตาและสันติสุข บ้านแห่งเอกภาพ การคืนดีอย่างแท้จริง


• วันนี้ พ่อขอให้เราได้ฟื้นฟูชีวิตเรา วัดของเรา บ้านของเรา ให้เป็นบ้านแห่งการภาวนานะครับ พ่อดีใจที่พ่อเกิดมาในบ้านที่จาแม่สอนพ่อให้นั่งกันหน้าแท่นพระและสวดภาวนา และพ่อรู้สำนึกจริงๆว่า พ่อต้องภาวนาเสมอ และต้องพยายามเป็นเด็กดีเสมอ เป็นคนดีเสมอ ใช่ครับกระแสโลกดึงเราเสมอทุกวันให้เลือกเอาแต่ใจ เห็นแก่ตัว แต่การภาวนาเสมอ ก็แน่นอน “อย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญ แต่โปรดช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” คำภาวนานี้ก็ทำให้บ้นของเรา ชีวิตของเราได้เข้มแข็งและยืนหยัดเสมอจริงๆ


• สวดภาวนานะครับ บ้านแห่งการภาวนาคือวัดของเรา ชีวิตของเรา สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” เราได้สรรเสริญพระเจ้า สวดบทแสดงความเชื่อ ความหวังและความรัก ก็ตอกย้ำเราให้ซื่อตรง มั่นคง ในความรัก และแม้ยามสิ้นหวัง ก็ยังมีความหวัง...


• วันนี้ ขอให้เราได้ฟื้นฟูวัด บ้านของพระเจ้าด้วยกันครับ “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา”

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโทบิต (ทบต 12:1, 5-15, 20) เมื่องานแต่งงานผ่านไปแล้ว โทบิตเรียกโทบียาห์บุตรชายมาพบ พูดว่า “ลูกเอ๋ย อย่าลืมจ่ายเงินตอบแทนผู้ร่วมเดินทางไปกับลูก ลูกควรเพิ่มเงินให้เขามากกว่าที่ตกลงกันไว้” โทบียาห์จึงเรียกราฟาเอลมา พูดว่า “ท่านจงรับครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านนำกลับมาเป็นค่าตอบแทน แล้วจงไปเป็นสุขเถิด” ราฟาเอลจึงเรียกเขาทั้งสองคนไปพูดเป็นการส่วนตัวว่า “จงถวายพระพรแด่พระเจ้า และประกาศต่อหน้าผู้มีชีวิตทุกคนว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีทั้งหลายแก่ท่านเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้สรรเสริญและถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ จงประกาศอย่างเหมาะสมให้ทุกคนรู้จักกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำ...
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2023 นักบุญเอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือโทบิต (ทบต 11:5-17) นางอันนากำลังนั่งมองดูทางที่บุตรของนางต้องเดินกลับมา นางคิดว่าเห็นบุตรกำลังเดินมา...
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโทบิต (ทบต 6:10-11, 7:1,...
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโทบิต (ทบต 3:1-11,16ก) ข้าพเจ้าเศร้าใจ...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์