"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา

ลก 19:45-48…

45พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 46“มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร”
47พระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน บรรดาหัวหน้าสมณะ ธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์ 48แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร เพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” เรื่องราวการชำระพระวิหารนั้นพ่อได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว และพ่อได้เน้นถึงความจำเป็นที่พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารที่ๆถูกกระทำจน กลายเป็นสถานที่ที่เรียกว่า “ตลาด” แทนที่จะเป็นบ้านแห่งการถวายบูชา การสรรเสริญพระเจ้า และการภาวนาถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ทว่าคนศาสนา คนของพระเจ้ากลับหันไปจับธุรกิจ ไปทำการค้าและใช้พระวิหารเป็นหนทางสร้างการค้าและธุรกิจ จนกระทั่งพระเยซูเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม (ตามพระวรสารสหทรรศน์) พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อยอมรับทรมานสิ้นพระชนม์เพื่อมอบพระองค์เป็นเครื่อง บูชาชดเชยบาป ทรงเป็นลูกแกะปัสกา ลูกแกะบริสุทธิ์ที่เป็นเครื่องบูชาชำระบาปของประชาชน ซึ่งปกติกระทำให้พระวิหารที่เยรูซาเล็ม... แต่วันนั้น พระวิหารกลับเต็มไปด้วยการค้าขาย และธุรกิจ เรียกว่าศาสนาเพี้ยนไปหาพระเจ้าเท็จเทียมคือการค้าและเงินตรา และพระองค์ทรง “ชำระพระวิหาร” ตามที่เราได้อ่านจากพระคัมภีร์ในวันนี้...

o “พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร 

o ทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้า ตรัสกับเขาว่า 

o “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา 

o แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร””


• พ่อนำข้อความมาจัดให้เห็นชัดๆ ว่าพระองค์ “ขับไล่บรรดาพ่อค้า” และพระดำรัสที่สำคัญ “บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา” พ่ออยากเน้นประโยคนี้มากๆ 


• “บ้านแห่งการภาวนา” การที่พระองค์ตรัสว่า “บ้านของเรา” เป็นการยืนยันจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม... บ้านของเรา เป็นการยันยันว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์หวงแหนบ้านของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้กลายเป็นสถานที่ ค้าขาย และเป็นที่แสวงหาโอกาสทางการเงินหรืออื่นๆ แต่พระองค์ทรงยืนยันพระองค์ทรงต้องการให้ “พระวิหาร” “บ้านของพระเจ้า” ได้เป็น “บ้านแห่งการภายนา หายความว่า เป็นบ้านแห่งการพบปะพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้า”


• พ่อคิดว่า “วัด” หรือ “บ้านของพระเจ้า” วันนี้ควรได้รับการฟื้นฟูให้เป็นบ้านของการภาวนาเต็มที่..พ่อเห็นและประทับ ใจพี่น้องคริสตชนมากๆ ในวัด ในกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ รถติดและวุ่นวาย แต่วัดของเรา ในวันอาทิตย์วันพระเจ้า พี่น้องคริสตชนยังน่ารักเหลือเกิน ขับรถ นั่งรถ เดิน มาวัด มาภาวนา มาฉลองวันพระเจ้า หลายวัดมีมิสซาหลายรอบ และมิสซาก็เต็มไปด้วยพี่น้องคริสตชน...ภาพน่าประทับใจเช่นนี้สวยงามจริงๆ พ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานศรัทธาความเชื่อให้กับพี่น้องที่รักเสมอมา และแน่นอนเสมอไป ให้เราขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน


• นอกจากนั้น วันนี้พ่ออยากเน้นจริงๆเพราะถ้อยคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร” 

o พ่อขอย้ำจริงว่า เราต้องไม่ทำให้บ้านของพระเจ้าหม่นหมองเพราะการทำการค้า ธุรกิจ หรือการกระทำใดที่ผิดจุดประสงค์จากความจริงของวัดที่เป็นบ้านของพระเจ้า

o เราคริสตชน คนศาสนา บรรดาพระสงฆ์ นักบวช เจ้าอาวาสทั้งหลาย เราจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้วัดของเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้สวยงามมากที่สุด สงบที่สุด และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักเมตตา การถวายบูชา... การถวายบูชามีหลายแบบในพันธสัญญาเดิม ศานติบูชา ธัญบูชา บูชาชดเชยบาป บูชาชำระมลทิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดสมบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่ใน “พระเยซู” คือ “ในบูชาของพระเยซูบนไม้กางเขน และบนพระแทนบูชา” โดยมีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็น “พระเยซู” ดังนั้น จำเป็นมากที่พวกเราพระสงฆ์จะต้องเป็นเหมือนพระเยซู รักวัด รักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักชุมชนวัดสุดหัวใจ และร่วมจิตใจทุกคนไว้ที่วัดเพื่อ “การภาวนา การฟังพระวาจา และการถวายบูชา”

o พ่ออยากเน้นให้เราได้ไปวัด... ไม่ใช่เพียงเพื่อไปทำหน้าที่คริสตชนตามกำหนดของกฎเกณฑ์ หรือไปเพื่อจะได้ไม่มีบาป “ขาดวัดวันอาทิตย์” บาปที่พ่อได้ยินบ่อยที่สุดกระมังในการกล่าวถึง.. นั่นเป็นการถือศาสนาแบบเด็กมากๆ เด็กเกินไป ถึงเวลาครับ ถึงเวลาที่เราจะบรรลุวุฒิภาวะในการเป็นคริสตชน ที่เข้ารักพระนิเวศน์ของพระเจ้า รักการไปร่วมบูชาขอบพระคุณ ไปร่วมสรรเสริญ และภาวนา ไปร่วมกลุ่มชีวิตคริสตชนในรูปแบบต่างๆ การขับร้อง สภาอภิบาล เยาวชน กลุมพลมารีย์ ฯลฯ ล้วนส่งเสริมความรักต่อพระเจ้า 

o แต่ แต่ แต่... วัด ชุมชนวัด กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของวัดในพระศาสนจักร... ต้องไม่ถูกกระทำให้เป็น “ซ่องโจร” ตามพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตำหนิ พ่อเชื่อว่าพวกเราคงไม่ทำกิจกรรมทางศาสนา วัดของเราเป็นซ่องโจรหรอกครับ... แต่กันไว้หน่อยก็ดี...เพราะบางทีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชื่อนามสกุลและตระกูล แบ่งกลุ่มเล็กน้อย หรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่มาจากวัดและกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้เราหลงไปกับความจริงๆ และวัดก็กลายเป็นที่ๆ เกิดความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง และการ “อิจฉาริษยา” ตัวนี้ร้ายที่สุดและเป็นรากแห่งความขมขื่นในชีวิตศาสนาได้อย่างมากจนน่า เสียดาย 

o ความอิจฉาและความแตกแยก.. การเมืองในศาสนา เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำเตือนเอกสาร “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พระองค์เตือนหนักว่าความแตกแยก การตกเป็นเหยื่อของ “ความอิจฉาริษยา และ การเมืองในหมู่เรา” มีมากเหลือเกิน แล้วเราจะไปประกาศข่าวดีให้ใครได้ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ (EG 100)


• พี่น้องที่รักครับ... พ่อเชิญชวนวันนี้ให้เรา “ชำระพระวิหาร” “ชุมชนวัดของเรา” “กลุ่มชีวิต คือ พระสงฆ์ นักบวช และกลุ่มชีวิตต่างๆของฆราวาสคริสตชน” ทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม และพระวิหารสำคัญคือ “ชีวิตของเราทุกคน” ให้เราทำให้บ้านของพระเจ้านี้ได้เป็นบ้านแห่งการภาวนา เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า ขอโทษพระเจ้า และวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเจ้าอย่างดีที่สุดเสมอไป... 


• ขอให้วัดของเราทุกวัดได้ฟื้นฟูชุมชนให้ปลอดอบายมุข เป็นชุมชนแห่ความรัก การภาวนา และการเสวนาแห่งความรักกับทุกคนในสังคม เป็นบ้านของพระเจ้า บ้านแห่งความรักเมตตาและสันติสุข บ้านแห่งเอกภาพ การคืนดีอย่างแท้จริง


• วันนี้ พ่อขอให้เราได้ฟื้นฟูชีวิตเรา วัดของเรา บ้านของเรา ให้เป็นบ้านแห่งการภาวนานะครับ พ่อดีใจที่พ่อเกิดมาในบ้านที่จาแม่สอนพ่อให้นั่งกันหน้าแท่นพระและสวดภาวนา และพ่อรู้สำนึกจริงๆว่า พ่อต้องภาวนาเสมอ และต้องพยายามเป็นเด็กดีเสมอ เป็นคนดีเสมอ ใช่ครับกระแสโลกดึงเราเสมอทุกวันให้เลือกเอาแต่ใจ เห็นแก่ตัว แต่การภาวนาเสมอ ก็แน่นอน “อย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญ แต่โปรดช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” คำภาวนานี้ก็ทำให้บ้นของเรา ชีวิตของเราได้เข้มแข็งและยืนหยัดเสมอจริงๆ


• สวดภาวนานะครับ บ้านแห่งการภาวนาคือวัดของเรา ชีวิตของเรา สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” เราได้สรรเสริญพระเจ้า สวดบทแสดงความเชื่อ ความหวังและความรัก ก็ตอกย้ำเราให้ซื่อตรง มั่นคง ในความรัก และแม้ยามสิ้นหวัง ก็ยังมีความหวัง...


• วันนี้ ขอให้เราได้ฟื้นฟูวัด บ้านของพระเจ้าด้วยกันครับ “บ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา”

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์