"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 11:27-28…

27ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” 28แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พระวาจาวันนี้สั้นเหลือเกิน สองข้อเท่านั้น เป็นเสียงหญิงคนหนึ่งที่ฟังพระเยซูเจ้า และตะโกนร้องว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และพระองค์ก็ตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” แค่นี้เลยเนื้อหาสาระ 

o ใช่ครับ คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้มีความสุขกว่านั้นอีก กว่าการให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงพระเยซูเจ้า 

o ที่ตรงนี้หมายความว่า คนที่ฟังพระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตามเป็นสุขยิ่งกว่าพระแม่มารีย์กระนั้นหรือ...


• พระวาจาตรงนี้ทำให้เกิดความกังขา และบรรดาคริสตชนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระแม่มารีย์ หรือต่อต้านความศรัทธาในพระแม่มารีย์ของเราคาทอลิก อาจใช้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเพื่อจะบอกว่าพระแม่มารีย์ไม่ได้สำคัญพิเศษ บางทีพวกเขาก็เรียกพระแม่มารีย์ในภาษาไทยของเราว่า “นางมารีย์” ฟังดูเหมือนไม่ให้เกียรติแม่พระนัก และคริสตชนหลายนิกายก็รู้สึกเช่นนั้น ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระแม่มารีย์ นอกจากนั้นบ่อยครั้งพวกเขาก็ต่อต้านความเชื่อศรัทธาต่อพระแม่มารีย์เอามากๆ เสียด้วย และใช้พระวาจาตอนนี้เพื่อจะบอกว่า พระเยซูเจ้าเองก็ยืนยันว่า “คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นสุขยิ่งกว่านั้นอีก”


• เอาเถอะ พ่อจะไม่เน้นเรื่องความขัดแย้งกันในการนับถือพระแม่มารีย์มากหรือน้อย หรือไม่นับถือเอาเสียเลย หรือกระทั่งต่อต้าน... 

o เพียงแต่เราคาทอลิกแน่ใจในความศรัทธา ความพิเศษของพระแม่มารีย์ จะเรียกว่าผู้มีบุญหรือผู้เป็นสุขที่สุดอย่างแน่นอน เพราะพระแม่ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าจริงๆ พระแม่ได้ให้นมเลี้ยงดูพระเยซูเจ้าจริงๆ 

o ซึ่งข้อนี้พี่น้องต่างนิกายที่แม้ไม่ศรัทธาแม่พระพิเศษต่างก็ยอมรับ พระคัมภีร์ที่ว่าแม่พระคือมารดาของพระเยซูเจ้า เพราะเรื่องนี้ปรากฎในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดจากหญิงที่ชื่อมา รีย์ และแน่นอน ชีวิตวัยเด็กของพระองค์ได้รับการเลี้ยงดู เอาใจใส่ที่สุดจากพระแม่มารีย์


• แต่ ณ ที่นี้.. พ่อจะพิสูจน์จากข้อความในพระคัมภีร์เอง พระคัมีภร์ตอนนี้เองด้วย เพื่อยืนยันว่า “แม่พระสมควรได้ชื่อว่าเป็นสุขที่สุด” เพราะแม่พระได้ให้กำเนิดพระเยซู ได้ให้นมเลี้ยงพระเยซู และเหนือสิ่งอื่นใด... ถ้าพระเยซูเจ้ายืนยันว่า

o “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”

o ถ้าเช่นนั้น พ่อก็สามารถตัดสินและพิสูจน์ด้วยพระวาจาตอนนี้เองเลยว่า แม่พระมีความสุขที่สุด เป็นสุขที่สุด

o เพราะว่ามิใช่เพียงพระแม่ได้ให้กำเนิด ให้นมเลี้ยงดูพระเยซู แต่แม่พระได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า พระแม่มารีย์ได้รับฟังพระบัญชา และยอมรับ และปฏิบัติตามพระวาจานั้นอย่างครบถ้วนที่สุดแล้วครับ... หรือว่าไม่จริง???

• ข้อพิสูจน์ว่าแม่พระได้รับฟัง และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าที่สุด พระแม่ยอมรับและยอมศิโรราบยอมทำตามที่สุดสำหรับพระแม่มารีย์ เราได้รับข้อมูลจากพระคัมภีร์เองครับ... เรามาดูกัน ถ้าเรายอมรับพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แบบที่พี่น้องคริสตชนต่างนิกายก็ให้เกียรติพระคัมภีร์มากที่สุด ดังนั้นพ่อก็พิสูจน์ด้วยพระวรสารเล่มเดียวกันนี้เลย พระวรสารโดยท่านนักบุญลูกา “ตอนทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งสาร...” เรามาดูกันครับ

o พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียล... มาพบหญิงพรหมจารีชื่อมารีย์...

o ทูตสวรรค์กล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” 

o ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 
ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ 

o พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร... 

o ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน...”

o พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”

• ข้อความทั้งหมดที่พ่อตัดคัดมานี้... เราเห็นชัดว่า

o พระแม่มารีย์ฟังเสียงของพระเจ้า และยอมปฏิบัติตามทั้งหมด ชัดเจนที่สุด และยอมรับจนถึงที่สุด ร่วมมือกับพระเจ้าในการรับการบังเกิด ให้กำเนิดพระเยซู ให้นมเลี้ยงดู ไม่มีใครในโลกนี้ได้ทำหน้าที่นี้... ใช่ไหม??

o และจะมีใครที่น้อมรับฟังพระวาจา และตอบรับให้ “พระวาจา” รับเอากายมาบังเกิดในพระครรภ์ดังเช่นพระนางเล่า... คำตอบคือ “ไม่มีครับ”

• ดังนั้น ... พระวรสารวันนี้ หญิงคนนั้นพูดน่าจะเพราะความทึ่งใจ... ว่า “ใครให้กำเนิดท่านเป็นสุข” พระเยซูเจ้ายืนยันว่า “ผู้ฟังพระวาจาและปฏิบัติมีความสุขยิ่งกว่า...” 

o สรุป พระแม่มารีย์สมควรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหม มีบุญที่สุดแล้วใช่ไหม... เพราะพระแม่ได้รับฟังและยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเต็มเปี่ยมที่สุดแล้ว 

o เพราะว่า ในพระนางมารีย์ พระวาจาของพระเจ้า หรือพระวจนาตถ์ หรือพระประสงค์ได้รับเอากายในเลือดเนื้อของพระนางเองจริงๆ ให้บังเกิดพระเยซู

• ที่นี้เรากลับไปดูคำของทูตสวรรค์อีกครั้ง...

o “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน” สรุปและฟันธงได้เลยว่า แม่พระเป็นผู้มีความสุขที่สุด มีบุญที่สุด


• ไปดูข้อความจากพระคัมภีร์อีกตอน เวลาที่นางเอลีซาเบธได้ต้อนรับพระนางในบ้านของตนเมื่อแม่พระเสด็จเยี่ยม... (ลก 1:42-45) พระคัมภีร์บันทึกว่า

o “นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี 

o เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง””

• เขียนมาถึงตรงนี้ ถ้อยคำที่เอลีซาเบธกล่าว “เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” ชัดเจนมากๆว่าแม่พระเป็นสุขที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้า...


• ขอยกข้อความพระคัมภีร์ภาษาต้นฉบับกรีกต้นฉบับที่ไม่มีคริสตชนนิกายใดๆ ปฏิเสธว่า นี่คือข้อความที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พ่อจะยกภาษาต้นฉบับมารับรองพร้อมคำแปลสักหน่อย รับรองว่า เป็นการยืนยันแน่นปึ้กจริงว่า แม่พระเป็นผู้เป็นสุขที่สุด ภาษากรีกใช้คำว่า “Makaria”... แปลว่า “เป็นสุข” (Blessed) มาดูกันครับ

o καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. (ต้นฉบับภาษากรีก)

o And blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her from the Lord." (คำแปลภาษาอังกฤษ)

o Tu es heureuse: tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé!» (ฝรั่งเศส)

o et beata quae credidit quoniam perficientur ea quae dicta sunt ei a Domino (ลาติน)

• หลังจากยืนยันด้วยพระคัมภีร์แน่นปึ้กเช่นนี้ เราแน่ใจได้เลยว่า 

o คนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามได้สมบูรณ์แบบที่สุด คือ พระแม่มารีย์ ไม่มีใครได้รับเกียรติเหมือนพระแม่ 

o “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” และหญิงคนนี้ก็คือพระแม่มารีย์นั่นเอง สรุปว่าครบถ้วนของความสุขจริงๆครับ

• ดังนั้น พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อขอ...

o ขอให้เรามั่นใจได้เลยว่า “พระแม่มารีย์ คือต้นแบบคริสตชนยอดเยี่ยมที่สุด ผู้เป็นต้นแบบสอนเราให้ฟังพระวาจา และปฏิบัติตามจริงๆ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด” 

o ขอให้เราเป็นผู้มีความสุข มีบุญ โดยการฟังพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นเสมอ และปฏิบัติตามมากขึ้นเสมอครับ

o ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุขกับพระวาจาของพระองค์ครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์