"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล กาเบรียบ และราฟาแอล
ยน 1:47-51…

47พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” 48นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศ” 49นาธานาเอลทูลตอบว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” 50พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะเราพูดว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือ ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” 51แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• เรามาศึกษาหาความรู้เรื่องทูตสวรรค์ทั้งสามที่เราคุ้นเคยกับการเรียกว่า “อัครเทวดา” หรือที่ในภาษาที่บัญญัติศัพท์ใหม่เขาใช้คำว่า “อัครทูตสวรรค์” 


• ในพระศาสนจักรคาทอลิกเราทราบจากการเผยแสดงในพระคัมภีร์ว่ามีสามท่านด้วยกัน คือ 

o มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล 


• ทั้งสามชื่อนี้เป็นชื่ออัครทูตสวรรค์ที่อยู่ในอันดับต้นๆ อันดับสูงสุดสามองค์แรกในความเชื่อคาทอลิก หรือแม้แต่ในความเชื่อของพี่น้องออร์โธดอกซ์ และแม้แต่ในศาสนาอิสลาม ซึ่งแน่นอนในศาสนาอิสลามนั้นให้ความสำคัญ เคารพท่านอัครทูตสวรรค์คาเบรียลมากที่สุดเป็นเอกกว่าหมด... 


• พ่อไม่เคยเห็นทูตสววรค์เหมือนกัน แต่ในเชิงวิชาการ การศึกษาทางพระคัมภีร์และศาสนา การเผยแสดงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ทำให้เราได้รับข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาศาสนาทำให้เราได้รู้จักไม่น้อยในความเชื่อของ เรา


• ปีละหนึ่งครั้งเราจะฉลองอัครทูตสวรรค์ในวันนี้ 29 กันยายน ของทุกๆปี ดังนั้น วันนี้พ่ออยากจะนำเสนอความรู้จักอัครเทวดาทั้งสามที่เราคุ้นเคย คือ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล มีความหมายมากๆ ครับ... ถ้าเราได้เข้าใจ

o อัครทูตสวรรค์ ภาษาต้นฉบับ กรีก ἀρχάγγελος อ่านว่า “อาร์คอังเจลอส”(Archangel มาจาก Arch+Angel แปลตรงๆว่า ทูตสวรรค์สำคัญ ใหญ่ หรือระดับหัวหน้าก็ว่าได้

o ในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรามี ความเชื่อและกล่าวถึงอัครทูตสวรรค์ 3 องค์ด้วยกันคือ GabriEL กาเบรียล MichaELมีคาแอล และ RaphaELราฟาแอล (สังเกตว่า พ่อตั้งใจพิมพ์ส่วนของแต่ละชื่อให้คำว่า “EL” เป็นตัวอักษรใหญ่เพื่อให้เป็นความสำคัญ เพราะ “EL” รากภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้า” คือ Elohim หรือ Allah ในภาษาอาราบิก


• เราได้ยินชื่อทูตสวรรค์และจำนวนทูตสวรรค์นี้จากคำพูดของราฟาแอลในหนังสือโท บิต บทที่ 12 ข้อที่ 15 ว่าดังนี้ “ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริ รุ่งโรจน์”

o “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” จากพระคัมภีร์เรารู้จักนามของทูตสวรรค์เหล่านี้เพียง 3 องค์เท่านั้น คือ 
1. “กาเบรียล” (ดนล 5:6; 9:21; ลก 1:19); 
2. “มีคาเอล” (ดนล 10:13,21; 12:1; ยด 9); 
3. “ราฟาเอล” ในหนังสือโทบิตตั้งแต่ 3:17 – หนังสือวิวรณ์จะกล่าวถึง “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์” เช่นกัน (ดู วว 8:2)
o รายชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดนั้น ในพระคัมภีร์ของเราที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความเคารพนับถือมีเพียงสามชื่อ คือ
1. MichaEL มีคาแอล 
2. GabriEL คาเบรียลและ
3. RaphaEL ราฟาแอล
o ส่วนอีกสี่ท่านเราพบให้หนังสือ เอโนค (ไม่ใช่พระคัมภีร์) มีรายนามต่อไปนี้ครับ....
4. UriEL อูรีแอล
5. RaguEL รากูแอล
6. SariEL สารีแอล
7. JerahmeEL เยราห์มีแอล

• ถ้าสนใจนะครับ ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอาน เขาให้ความเคารพอัครทูตสวรรค์มากๆเช่นกัน อัครทูตสวรรค์มีรายนามต่อไปนี้เช่นกันครับ Gabriel, Michael, Israfel, Azrael, Ridwan, Maalik, Mundar and Nakir, Kiraman Katibin

• เอาละครับ เรากลับมาดู “ความหมายของชื่อของอัครทูตสวรค์ตามรากศัพท์” กันดีกว่าครับ น่าสนใจมาก พ่อขอเสนอจากรากภาษาของทูตสวรรค์ทั้งสามในความเชื่อคาทอลิกและศาสนายิว และอีกสี่องค์ในความเชื่อของศาสนาอิสลามแถมให้ครบเจ็ดเลยนะครับ

1. มีคาแอล MichaEL รากภาษาฮีบรูแปลว่า “ใครเหมือนพระเจ้า หรือใครเสมอพระเจ้า” ชื่อเป็นคำถาม ท่านเป็นความเชื่อของคริสตชนในยุคแรกๆของคริสต์ศาสนา ว่าท่านเป็นจอมทัพเป็นหัวหน้านำทัพทูตสวรรค์ต่อสู่กับอำนาจทรยศของซาตานหรือ ลูชีแฟร์

2. กาเบรียล GabriEL รากภาษาแปลว่า “พลังของพระเจ้า คนของพระเจ้า” ท่านเป็นผู้ประกาศแจ้งสารการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแก่พระแม่มารีย์

3. ราฟาแอล RaphaEL แปลว่า “การเยียวยารักษาของพระเจ้า หรือพระเจ้าผู้ทรงรักษา”

4. อูรีแอล UriEL “ไฟของพระเจ้า” หรือ “แสงสว่างของพระเจ้า”

5. รากูแอล RaguEL “เพื่อนของพระเจ้า”

6. สารีเอล SariEL “คำสั่งของพระเจ้า”

7. เยราห์มีเอล JerahmeEL “พระเจ้าทรงสูงส่ง หรือทรงยกให้สูงส่งขึ้น”

• ทำไมพ่อให้ความรู้เรื่องทูตสวรรค์ ซึ่งพ่อเองก็ไม่รู้มากนัก พ่อไม่เคยเห็น มีแต่ความเชื่อในพระคัมภีร์และประเพณีของพระศาสนจักร ความเชื่อของพี่น้องชาวยิว และแน่นอนแม้แต่ศรัทธาจากคัมภีร์ของพี่น้องอิสลาม 


• แน่นอนครับ เรามีความเชื่อในพระเจ้า “EL” พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ ทรงยิ่งใหญ่ และจากพระคัมภีร์และธรรมประเพณีเราทราบว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในนามของอัครทูตสวรรค์ของพระองค์ เลข 3 คือเลขสมบูรณ์ และเลข 7 คือเลขสมบูรณ์ในความหมายของพระคัมภีร์เช่นกัน... 


• จึงกล่าวได้ว่า การที่เราสรรเสริญทูตสวรรค์นั้น เมื่อเราสรรเสริญทูตสวรรค์ก็เท่ากับเราได้สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับ 

o เราได้เห็นพลังของพระเจ้าในบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์

o และสังเกตนะครับ ชื่อของทูตสวรรค์ทุกองค์มีคำว่า “แอล EL” ติดอยู่ แสดงว่า การที่เรารู้จักนามของทูตสวรรค์ ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ทราบถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจึงได้สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์

• พี่น้องที่รัก... พ่อจะลองเอาชื่อของอัครทูตสวรรค์ทั้งสามมาเพื่อภาวนาสรรเสริญและวิงวอนขอ พระเจ้าให้ดูนะครับ... บทภาวนานี้พ่อแต่งเองนะครับ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางทูต สวรรค์ของพระองค์

o “ข้าแต่พระเจ้า... ใครเล่าจะยิ่งใหญ่เท่าหรือเสมอเหมือนพระองค์ อัครทูตสวรรค์มีคาแอล (MichaEL) ประกาศศักดาแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระองค์คือพละกำลังยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปราน ทรงสามารถทุกประการ อัครทูตสวรรค์กาเบรียล (GabriEL) ได้ประกาศข่าวดยิ่งใหญ่ แจ้งแผนการณ์แห่งความรักและพลังของพระเจ้ากับพระแม่มารีย์ ทำให้โลกได้รับพระพรสูงสุดแห่งการบังเกิดมาของพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า ที่สุด มนุษย์อ่อนแอและเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ลูกได้เรียนรู้ว่า... พระองค์ทรงเป็นโอสถรักษาและเยียวยาความเจ็บไข้หรือความบกพร่องอ่อนแอทุก ประการได้ และมนุษย์ปัจจุบันก็เจ็บป่วยกันมากเหลือเกินด้วยโรคร้ายที่เกินเยียวยา ลูกวอนขอหลังจากพระองค์ ของทรงเป็นราฟาแอล (RaphaEL) การเยียมยารักษาสำหรับมนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพลังและอานุภาพ ลูกวิงวอนขอพระองค์ทรงพระเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ... วิงวอนขอทั้งนี้อาศัยคำเสนอวิงวอนของบรรดาอัครทูตสวรรค์ของพระองค์ อาแมน”

• พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์วันนี้จากพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้ายืนยันกับนาธานาเอลว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”


• ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงสวรรค์ และโลกอยู่เหนือบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งหมายถึงชัยชนะ หมายถึงอำนาจของพระเจ้าที่สื่อสารและถ่ายทอดพลังของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุก คน... 


• อ่านพระวรสารวันนี้และวางใจในพระเจ้าว่าเราจะเห็นพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของ พระองค์ พระองค์ทรงประทานพลังของพระองค์เพื่อคุ้มครองปกป้องชีวิตของเราทุกคนเสมอ พ่อขอให้เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า รู้จักพระเจ้าจากการเปิดเผยในพระคัมภีร์ผ่านทางบรรดาอัครทูตสวรรค์ของ พระองค์เสมอนะคัรบ


• ขอพระเจ้าอวยพร ขอพระองค์ประทานพลังของพระองค์ และโปรดประทานการเยียวรักษาและความเชื่อที่เข็มแข็งแก่ทุกท่านครับ ขอพระเจ้ารักและอวยพรทุกท่านเสมอไป ให้เราวิงวอนขออัครทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสนอวิงวอนเพื่อเราครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์