"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ
ยน 1:1-18…
1
เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า2พระองค์ประทับอยู่ กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม3พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ไม่มี สักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้าง โดยทางพระวจนาตถ์ 4ชีวิตอยู่ในพระองค์ และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์ 5แสงสว่างส่องในความมืด และความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้ 6พระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งมาเขาชื่อ ยอห์น 7เขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่าง

8เขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง 9แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังจะมาสู่โลก 10พระวจนาตถ์ประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์แต่โลกไม่รู้จัก พระองค์
11พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์ 12ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้า13เขามิได้เกิดจากสาย เลือด มิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า
14พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง 15ยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์ และประกาศว่าผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าได้นำหน้าข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า’16จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน 17เพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสส แต่พระหรรษทานและความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจ้า 18ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรเพียงพระองค์เดียว ผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นได้ทรงเปิดเผยให้เรารู้

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “พระหรรษทานและความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจ้า” “ไม่มีความเท็จใดๆ มาจากความจริงได้เลย”.....


• วันสุดท้ายของปีจะเขียนจะแบ่งปันอะไรดี วันนี้ใครๆ ก็อยากไป countdown ดูเหมือนว่าการนับถอยหลังเวลาปีเก่าเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นเรื่องสำคัญ มากเสมอมา 


• พี่น้องที่รัก “เวลา” คือ คุณค่า เวลาคือ “พระพร” วันนี้บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น เป็นบทเดียวกับที่เราอ่านเช้าวันพระคริสตสมภพ พ่อคิดว่านี่เป็นบทอ่านที่เป็นเหมือนโอกาสที่เราจะได้ฟังเสียงเพลงแห่ง “พระวาจา ชีวิต แสงสว่าง ความจริง พระหรรษทาน และความเชื่อ” พ่อได้เริ่มต้นวันนี้ที่พระหรรษทานแห่งความจริง 


• “ไม่มีความเท็จใดมาจากความจริงได้เลย” พ่ออยากให้เราส่งท้ายปีเก่า อำลา 2014 ด้วยคำสอนของพระสันตะปาปา “Caritas in Veritate” ความรักในความจริง 


• พี่น้องครับ ความจริงคืออัตลักษณ์ของพระเจ้า พระเจ้าเป็นองค์แห่งความจริง เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้า เราต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะของความจริงเป็นชีวิตจิตใจของเราเสมอไป “รักในความจริง” ด้วยกันนะครับ เพราะพระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ก็เป็นความจริงด้วยเช่นกัน และที่สำคัญ “ในความจริง ไม่มีความเท็จได้เลย” พ่อคิดว่าพ่อเองอยากไตร่ตรองปี 2014 ของพ่อส่วนตัวสองประการ ดังนี้...


• ประการแรก

o ถ้ามีความเท็จใดๆ ในชีวิตที่ผ่านมาในปีนี้ ขอให้ความเท็จนั้นได้สิ้นสุดลงเสียที พ่อขอภาวนาให้พี่น้องและให้พ่อเองด้วย ขอให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความจริง ให้เราเดินในหนทางแห่งความจริง ให้เราละทิ้งความเท็จที่อาจทำให้เราดูเหมือนเอาตัวรอดแต่ไม่รอด ที่ทำให้เราดูเหมือนสงบแต่สับสน ความเท็จที่ทำให้เราดูเหมือนชนะแต่ทว่าแพ้มาโดยตลอดและจำนนต่อความเท็จ 

o ดังนั้น...ถ้ามีความเท็จที่ทำให้เราอาจดูรุ่งเรืองแต่เราทำร้ายคนอื่นหรือ ทำให้คนอื่นล่มจมและหมดหรือขาดโอกาส ถ้ามีความเท็จที่ทำให้เราซ่าส์และกระหยิ่มใจได้เปรียบดูเข็มแข็งแต่อันที่ จริงอ่อนแอและน่าสงสาร ดูขี้โรคไม่แข็งแรงทางจิตใจ ก็ขอให้เรา “กลับใจ” นะครับ 

o ถ้ามีความเท็จใดๆที่ทำให้เราดูมีอำนาจวาสนา แต่อันที่จริงรู้อยู่แก่ใจว่าเราน่าสงสารเพียงใด ถ้ามีความเท็จใดๆที่ทำให้เราดูรอดไปได้วันๆ... กลับมาเดินในหนทางแห่งความจริงกันเถอะนะครับ

o สรุปว่า....พี่น้องที่รัก ถ้ามีความเท็จใดๆในชีวิตของเราตลอดปี 2014 ที่กำลังผ่านพ้น บัดนี้ถึงเวลาออกจากความเท็จ ออกจากความมืดหรือเงาของบาปและความหลง หรือความหลอกลวงทั้งหลายเพื่อก้าวสู่ “ความจริง ด้วยความรักในความจริง” นะครับ 

o ขอให้ปี 2015 ที่กำลังจะเริ่มต้น เป็นเวลาใหม่ของการแสวงหาความจริง การค้นพบความจริง รู้ความจริง และรักศรัทธาในความจริง พระวรสารนักบุญยอห์นบันทึกว่า “พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่า ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:31-32) ใช่ครับความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ

o พี่น้องที่รัก พ่อขอให้ปี 2015 ที่จะมาถึงนี้ เป็นเวลาแห่งอิสรภาพในการเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นบุตรแห่งความจริงเพราะพระเจ้าเป็นองค์ความจริง ขอให้เป็นเวลาแห่งการรักในความจริง และที่สำคัญของให้เป็นเวลาแห่งความจริงในความรัก


• ประการที่สอง.....

o ขอให้ความรักของเราทุกคนเป็นความความรักที่เปี่ยมด้วยความจริง 

o ความรักแท้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงเท่านั้น ขอให้เป็นเวลาของคริสตชนบุคคลแห่งความรัก เพราะ “Deus Caritas Est” (พระเจ้าเป็นความรัก) ถ้าเราอยู่ในความรักเราก็อยู่ในพระเจ้านะครับ... “ที่ใดมีความรักที่นั่นพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น” 

o ขอให้ชีวิตคริสตชนของเราทุกคนเป็น “ลูกของพระเจ้าตัวจริง” คือ เป็น “ความรักของจริงเพราะพระเจ้าเป็นความรัก” นะครับ รักในความจริง จริงในความรัก เท่านั้นคือของจริงและรักแท้ที่ 2015 รอคอยให้เราก้าวไป เราต้องก้าวเดินในหนทางแห่งความสว่าง ความจริง และชีวิตนะครับ...


• พ่ออยากเสนอให้อ่านหนังสือปัญญาจารย์หน่อยครับ ปัญญาจารย์ได้เขียนเรื่องเวลาได้น่ารักดีมากๆครับ ให้เราอ่านด้วยกันและเราจะได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันใน 2014 และก้าวเดินด้วยศรัทธาขึ้นใน 2015 นะครับ... 


• ลาก่อน 2014 

o ขอขอบพระคุณพระเจ้า และสรรเสริญพระเจ้า 

o ขอโทษพระเจ้า และวอนขอพระพรสำหรับ 2015 สำหรับทุกท่านเสมอไป... 

o ลาก่อนเวลาแห่งปี 2014 ที่รัก “พระพรที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกคน” “ขอขอบพระคุณพระเจ้า...Ad Maiorem Dei Gloriam เพื่อพระสิริของพระเจ้าผู้เดียว” 


• เรามาอ่านปัญญาจารย์บทที่ 3 กันหน่อยนะครับ เพื่อเห็นคุณค่าของ “เวลาครับ” “พระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา แต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่ พระเจ้าทรงกระทำ”

1มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้า
2มีเวลาเกิด และเวลาตาย
เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่งที่ปลูก
3เวลาฆ่า และเวลารักษาให้หาย
เวลารื้อทำลาย และเวลาก่อสร้าง
4เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ
เวลาไว้ทุกข์ และเวลาเต้นรำ
5เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน
เวลาสวมกอด และเวลาละเว้นการสวมกอด
6เวลาแสวงหา และเวลาสูญเสีย
เวลาเก็บรักษา และเวลาโยนทิ้ง
7เวลาฉีก และเวลาเย็บ
เวลานิ่งเงียบ และเวลาพูด
8เวลารัก และเวลาเกลียด
เวลาทำสงคราม และเวลาสันติ
9คนงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตน 10ข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำ 11พระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา แต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่ พระเจ้าทรงกระทำ
12ข้าพเจ้ารู้ว่า มนุษย์ไม่มีสิ่งใดดีกว่า การมีความสุขและความยินดีในชีวิต 13ยิ่งกว่านั้น สำหรับมนุษย์ การกินการดื่ม และการพบความสุขในความลำบากตรากตรำของตน ก็เป็นของประทานจากพระเจ้าด้วย
14ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั้นดำรงอยู่ตลอดไป
จะเพิ่มเติมสิ่งใด หรือจะเอาสิ่งใดออกไปอีกไม่ได้
พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อให้มนุษย์ยำเกรงพระองค์ 
15สิ่งที่เป็นอยู่ก็เคยเป็นอยู่แล้ว
สิ่งที่จะเป็นก็เป็นอยู่แล้ว
พระเจ้าทรงแสวงหาสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
พี่น้องที่รัก....ขอให้มีความสุขกับเวลาที่ผ่านมา ภูมิใจ หรือเสียใจ ขอโทษ กลับใจ... และเริ่มต้นใหม่กับเวลาที่พระเจ้าประทานให้ครับ

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2022นักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรมบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 7:10-17 ) ในครั้งนั้น อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอล ส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’ ” สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาทีนั่นเถิด แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 5:14-15, 21-24...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022ระลึกถึง นักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 3:1-8 และ...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022นักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 2:6-10,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์