"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ (ฉลองนักยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร)
ยน 20:1ก, 2-8…
1เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา 2นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน”
3เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา 4ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน 5เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติด ๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น 7รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง 8ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้เรามาทำความรู้จักนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร อัครสาวก น้องชายของยากอบ ทั้งสองเป็นบุตรของเศเบดี ทั้งสองได้ละทิ้งบิดามารดาและอาชีพเดิม และได้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในกลุ่มศิษย์กลุ่มแรก 


• ยอห์นได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” วันนี้พ่ออยากจะเริ่มต้นให้เราได้อ่านประวัตินักบุญยอห์นก่อนสักหน่อยนะครับ

o ยอห์นเป็นหนึ่งในอัครสาวกสามองค์ ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษเป็นพยานในหลายเหตุการณ์ พยานถึงการกลับคืนชีพของลูกสาวไยรัส และการแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (Transfiguration – มก 9: 2-8) ในสวนเกทเสมนี ฯลฯ

o ยอห์นน่าจะเป็นอัครสาวกคนที่อายุน้อยที่สุด ท่านได้เอนศีรษะแนบพระอุระของพระอาจารย์ นักบุญยอห์น คือ “ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” 

o เป็นศิษย์องค์เดียวใน 12 องค์ ที่อยู่ ณ เชิงกางเขนระหว่างมหาทรมานของพระคริสตเจ้า และพระองค์ทรงมอบพระมารดาพรหมจารีให้ยอห์นดูแล ในเช้าปัสกาครั้งแรกเป็นยอห์นและเปโตรที่วิ่งไปที่พระคูหาว่างเปล่า (ตามพระวรสารนักบุญยอห์น)

o หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า นักบุญยอห์นดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์มาอยู่ใกล้ชิดประชากรของพระองค์ ท่านเป็นคนแรกที่จำพระเยซูเจ้าตอนที่ทรงแสดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส (ยน 21: 7)

o ยอห์นกับนักบุญเปโตร อยู่ตอนอัศจรรย์ครั้งแรกหลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ กล่าวคือ การรักษาชายพิการในพระวิหาร (กจ 3: 1-10) หลังจากถูกชาวยิวจับขังคุก ท่านเดินทางไปยังสะมาเรียเพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาผู้กลับใจใหม่

o ประมาณ 12 ปี หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สมัยการเบียดเบียนของกษัตริย์เฮโรด อากริปปา ที่ 1 บรรดาอัครสาวกยังคงอยู่ในปาเลสไตน์ เมื่อพวกเขาได้แยกย้ายกัน นักบุญยอห์นไปประกาศข่าวดีที่เอเซียไมเนอร์และจากเอเฟซัส ฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองพระศาสนจักรทั้ง 7 แห่ง (วว 2: 1 - 3: 22)

o จากที่เอฟซัส ท่ามกลางคนต่างความเชื่อที่ปฏิบัติตามธรรมประเพณีและปรัชญาของโรมัน และกรีก คำว่า Logos “โลกอส” (พระวจนาตถ์) เป็นคำที่คุ้นเคย ท่านจึงนำมาใช้ หมายถึง พระผู้ไถ่ ที่คนต่างความเชื่อเหล่านั้นรอคอย 

o ที่เอเฟซัสนักบุญยอห์นได้เขียนพระวรสาร โดยพยายามลงลึกจากผู้นิพนธ์พระวรสาร 3 องค์แรก ท่านยอห์นได้ทำให้เราได้รับรายละเอียดดีๆ หลายเรื่อง และเน้นพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า เพื่อต่อต้านกระแสความคิดผิดๆ ที่กำลังแพร่หลายในสมัยนั้น 

o หลังจากนั้นไม่นาน จักรพรรดิโดมีเซียนเนรเทศท่านไปที่เกาะปัทมอส (วว 1: 9) 

o เนื่องจากข้อเขียนของนักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าโดยใช้คำสูง นักเทววิทยาจึงใช้สัญญลักษณ์นกอินทรี ที่บินทะยานสู่ดวงอาทิตย์อย่างไม่เกรงกลัว (หมายถึงพระวรสารนักบุญยอห์น)

o นักบุญยอห์นแสดงความกระตือรือร้น และความห่วงใยต่อสัตบุรุษอย่างสวยงามในจดหมายของท่าน มีคำเตือนใจบ่อยๆ ว่า “ลูกที่รักทั้งหลาย จงรักกัน”

o นักบุญยอห์นได้กลับจากเกาะปัทมอส เมื่อจักรพรรดิสิ้นชีวิต ได้อยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนอายุชรามาก

o ท่านนักบุญยอห์นเป็นอัครสาวกองค์สุดท้ายที่สิ้นชีวิต ประชาชนนับถือว่านักบุญยอห์นเป็นองค์อุปถัมภ์ของเอเชียไมเนอร์ และสวดขอป้องกันฝนตกหนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่า


• พี่น้องที่รัก สิ่งแรกที่พ่อได้เสนอคือประวัติของท่านนักบุญยอห์น และวันนี้บทอ่านที่หนึ่ง จากจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งสำหรับพ่อต้องถือว่าล้ำลึกมากๆ 


• ท่านคงได้เป็นศิษย์ที่ทรงรักจริงๆจึงได้สามารถเขียนถึงความรัก เขียนถึงพระคริสตเจ้าได้อย่างลึกซึ้งที่สุดจริงๆ ถ้าเราได้มีโอกาสอ่านจดหมายของท่าน อ่านพระวรสารที่ท่านเขียน... พ่อเห็นว่า “นักบุญยอห์นสุดยอดจริงๆ เพราะท่านได้ใช้เวลาเพื่อรำพึงถึงความรัก และรำพึงถึงพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า และเปิดเผยให้เราได้รู้จัก” 

o พ่อคิดว่า การจะรู้จักพระคริสตเจ้าอย่างดีๆ เราต้องรู้จักพระวรสารนักบุญยอห์นให้มากๆจริงๆ จะมีพลังให้เราได้รู้จักพระคริสตเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง ท่านเขียนพระวรสารฉบับที่สี่ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ท่านได้เขียนจดหมายสามฉบับ ฉบับที่มีค่าและน่าสนใจมากคือ 1ยอหน์ และท่านได้เขียนหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์คือหนังสือวิวรณ์ น่ามหัศจรรย์นักบุญยอห์นจริงๆ

o ในมิสซาฉลองท่านนักบุญยอห์น...วันนี้เราได้อ่านพระวาจาจาก 1ยน และ ยน 20 ในมิสซาฉลองของท่าน งดงามมากครับ “ศิษย์ที่ทรงรัก” ช่างเป็นคำเรียกที่งดงามเหลือเกิน


• พี่น้องที่รัก... ฉลองนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารและบทจดหมาย สิ่งที่พ่อขอให้เราเป็นเหมือนยอห์นประการหนึ่งครับ... ขอให้เราเป็น “ศิษย์ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงรัก” นะครับ


• พ่อขอนำคำของยอห์นมากล่าวกับพี่น้องในวันฉลองท่านครับ “ลูกที่รักทั้งหลาย จงรักกัน” รักกันและกันคือคริสตชนนะครับ

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์