"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

มธ 11:11-15…
11“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น 12ตั้งแต่สมัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้ อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ 13ประกาศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติต่างประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอห์น 14ถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมา 15ใครมีหู ก็จงฟังเถิด


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้างสมัยพ่อเป็นเด็ก...”

o พี่น้องที่รัก.. พ่อได้ยินประโยคนี้จากพระวรสารวันนี้ทีไร พ่อก็ปลื้มทุกที แต่ก็ต้องฟังต่อให้จบ เพราะประโยคต่อไปคือ “ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น” ประโยคนี้ตามมาก็ความรู้สึกนั้นตกไปนิดหน่อย แต่ก็ยังปลื้มๆ อยู่

o เหตุผล...เพราะพ่อเองก็มีนักบุญยอห์นบัปติสเป็นองค์อุปถัมภ์... ตอนรับศีลล้างบาปพ่อได้รับชื่อ “ยอห์นบัปติส” อันที่จริงเด็กชายที่วัดเจ้าเจ็ดจำนวนมากก็นักบุญยอห์นบัปติสกันเกือบทั้ง บางแหละ เพราะวัดของเราชื่อ “วัดนักบุญยอห์นบัปติส เจ้าเจ็ด” และพ่อทูนหัวหรือผู้อุปถัมภ์ก็มีไม่กี่คน ชื่อนักบุญเลยเหมือนกันไปหมด...

o ดังนั้น ชื่อยอห์นบัปติส จึงยังความสุขและพ่อก็รักชื่อนี้ เพราะยอห์น คือ ผู้นำหน้าพระผู้ไถ่ครับ และยอห์นก็สวมจิตวิญญาณของประกาศเอลียาห์


• วันนี้ มารู้จักการนำหน้าพระผู้ช่วยให้รอดอีกนิดครับ พี่น้องที่รัก อย่าลืมนะครับ ท่านยิ่งใหญ่เพราะพระคริสตเจ้ายิ่งใหญ่ ท่านเป็นเพียงเสียงร้องในถิ่นกันดารให้ต้อนรับพระคริสตเจ้าเท่านั้น

• บัดนี้เรามาที่ความสำคัญของนักบุญยอห์นบัปติส ตามพระวรสารนักบุญลูกาเพิ่มอีกสักหน่อยครับ... พ่อมีประเด็นที่จะให้วิเคราะห์ “ชื่อ” จากพระวรสารนักบุญลูกากันสักหน่อย และเราจะกลับไปที่พระวรสารของนักบุญมัทธิวนี้อีกที 
• จากพระวรสารโดยนักบุญลูกาทำให้เรารู้จักยอห์น ท่านนักบุญลูกาบันทึกเรื่องราวของครอบครัวของยอห์นครับ นำมาขึ้นต้นพระวรสารของท่านเป็นเรื่องแรก... 


• ลูกานำเสนอว่า ไม่ใช่เพียงแต่ยอห์นบัปติสเท่านั้นที่ทำหน้าที่นำหน้าพระผู้ไถ่ แต่ทั้งครอบครัวของท่านเลยทีเดียว เรามาดูความหมายสุดงดงามชวนให้หลงใหลในการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าจากชื่อของ ท่านยอห์น ชื่อบิดาและมารดาของยอห์นบัปติสกันครับ
1. “เศคาริยาห์”บิดาของนักบุญยอห์นบัปติส ท่านเป็นสมณะ และชราแล้วโดยไม่มีบุตร ชื่อของท่าน ภาษาฮีบรูเพราะมากๆ Zechariah แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึง” ลูกาต้องการเน้นว่า พระยาห์เวห์ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด กับอับบราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระเจ้าทรงระลึกถึง ทรงใส่พระทัยจริงๆ
2. “เอลีซาเบธ” มารดาของนักบุญยอห์นบัปติส หญิงชราที่เป็นหมันด้วย แต่ที่สุด พระเจ้าทรงประทานบุตรให้... ชื่อของเอลีซาเบธ ELiZabeth ไพเราะมากเช่นกัน แปลว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงสัญญาหรือสาบานไว้” เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่โบราณกาลว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด พระแมสซียาห์ พระคริสตเจ้า ดังนั้น ชื่อของนางจึงเป็นการประกาศสัญญาของพระเจ้า
3. “ยอห์น" นักบุญยอห์น Johanan หรือ เยโฮ ฮานัน หรือ โยห์ ฮานัน แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา” พระเจ้าในที่สุดทรงสำแดงพระกรุณาแก่ประชากร...

• พี่น้องที่รักครับ... ไม่ใช่นักบุญยอห์นที่สำคัญ แต่เป็น “พระคริสตเจ้า” ยอห์นบัปติส และครอบครัวของท่าน คือ “เครื่องหมายประกาศความสำคัญและทำหน้าที่นำหน้าการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู เจ้า” ชัดเจนจริงๆครับ..


• กล่าวได้ว่านักบุญลูกาเห็นชัดแจ้งจริงว่า.... พระเยซูเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด (อาศัยสมาชิกในครอบครัวของนักบุญยอห์น สามคนพ่อแม่ลูก เศคาริยาห์ เอลีซาเบธ และยอห์น) คือ การทำหน้าที่นำหน้าประกาศถึง การบังเกิดมาของพระเยซูนี้แหละ โดยอาศัยสามชื่อของคนในครอบครัวประกาศความหมายสามประการ คือ
1. ความระลึกถึงของพระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงลืมประชากรของพระองค์ ดังนั้น 
2. พระองค์ทรงทำตามที่ทรงสัญญาหรือสาบานไว้... และสิ่งที่ทรงกระทำคือ
3. ทรงสำแดงพระกรุณาแก่เรา

o “การระลึกถึง พระสัญญา และพระกุรณา” เราพบได้ใน “พระเยซูคริสตเจ้าผู้เดียว”

• ทีนี้เรากลับมาที่พระวรสารวันนี้โดยท่านนักบุญมัทธิวกันต่อครับ มัทธิวนำเสนอยอห์นเป็น “ผู้นำหน้าพระคริสตเจ้า ท่านเป็นเหมือนประกาศกเอลียาห์” มัทธิวบันทึกพระวาจาของพระเยซูเจ้าชัดเจนจริงๆ ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมา” 

o “เอลียาห์” แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า” เอลียาห์ มีบทบาทสำคัญ คือ การนำหน้าพระยาห์เวห์ เมื่อพระองค์จะเสด็จมา

o ดังนั้น เมื่อพระองค์จะเสด็จมาบังเกิดและเรากำลังเตรียมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระ คริสตเจ้าในเวลานี้ พระวรสารวันนี้จึงกำหนดให้เป็นตอนนี้เพื่อให้เห็นว่า เอลียาห์ ต้องนำหน้าพระแมสซียาห์... และพระเยซูเจ้าตามพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวย้ำว่า “ยอห์นบัปติส คือ ประกาศกเอลียาห์” ก็ย่อมหมายความว่า พระเยซูคือพระแมสซียาห์อย่างแน่นอน

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้า ทำให้เรามั่นใจว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับเสด็จพระองค์ พ่อมั่นใจจริงๆว่าพวกเรามีบุญมากๆ 

o ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง

o ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น

• ดังนั้น พ่อมีข้อสรุปครับ

1. ให้เราดำเนินชีวิต สุภาพ ถ่อมตน และต่ำต้อย เพื่อรอรับเสด็จพระเยซูเจ้า

2. ให้เรากล้าเป็นผู้นำหน้าพระองค์ ประกาศพระองค์ในความเมตตากรุณา ความรัก ความซื่อสัตย์เสมอ

3. ให้เราเปิดหัวใจของเราให้พร้อมที่จะน้อมรับพระคริสตเจ้า เราได้พระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ที่ว่า... “อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้” พระเยซูเจ้าตรัส “จากประกาศกจนถึงยอห์น สวรรค์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งพระอาณาจักรสวรรค์”

4. แต่ทว่า สำหรับเรา หลังสมัยของยอห์น เราคริสตชนมีพระเยซู คือ การบังเกิดมาที่เราเตรียมฉลองนี้อันที่จริง พระเจ้าสวรรค์ได้เสด็จมาสู่เราแล้ว มาบังเกิดและสิ้นพระชนม์เพื่อเราด้วย ทรงนำพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงเราแล้วครับ.... 

5. เราคริสตชนจึงไม่ต้องกังวลดิ้นรนเพื่อให้ได้สวรรค์อีกแล้ว ตรงกันข้าม... ตรงนี้อ่านดีๆ เข้าใจดีๆนะครับ... พระเจ้าให้สวรรค์เราแล้วจริงๆ และดังนั้น พวกเราคริสตชนทุกคนไม่เว้นใครเลยครับ... เราต้องเจริญชีวิตให้สมกับที่เราได้รับสวรรค์มาแล้ว คือ เจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี แสนดี สมกับเป็นชาวสวรรค์แล้วจริงๆ เจริญชีวิตให้สมกับที่เราเป็นบุตรพระเจ้าจริงๆนะครับ ได้มาแล้ว อย่าทำเสียไปล่ะครับ... 

6. อย่าเดินออกจากพระอาณาจักรสวรรค์ คือ อาณาจักรแห่งความรัก ความชอบธรรม สันติและความจริง อาณาจักรแห่งความรักของพระคริสตเจ้าครับ

7. ที่แน่ๆ เจริญชีวิตประจำวัน ประพฤติตนให้สมกับเป็นประชากรของพระเจ้า ให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้านะครับ... พระเจ้าอวยพรครับพี่น้องคริสตชนชาวสวรรค์ทุกท่าน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์